eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji (4 części).Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji (4 części).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690260330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szopena 51

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: (17) 86-76-239

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rarr.rzeszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji (4 części).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7edb611b-c3d5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Cz. I w 50%: "ROWES - wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I oraz subregionie II";

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/740991

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) wyłącznie poprzez Platformę Zakupową i komunikaty publiczne oraz prywatne, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow
2) lub w przypadku awarii powyższego: drogą elektroniczną: na adres mailowy zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres: iod@rarr.rzeszow.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji (4 części) – znak sprawy: BS.2611.10.2023 oraz jego rozstrzygnięciem, jak również zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
a także udokumentowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacją.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
• podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, hostingowe, księgowo-finansowe, kurierskie i pocztowe oraz inne, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także właściciel platformy zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i jego podwykonawcy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na obowiązującą u Administratora Instrukcję Kancelaryjną obejmującą Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. W przypadku prowadzenia postępowań na roboty budowlane lub usługi – okres przechowywania dokumentacji postępowania wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji, a w przypadku gdy czas trwania umowy koncesji przekracza 5 lat – przez okres jego trwania.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BS.2611.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji do oprogramowania graficznego Adobe Creative Cloud, zwanej dalej: oprogramowaniem, w postaci:
1) odnowy licencji na okres 12 miesięcy, zapewniając ciągłość dostępu do oprogramowania, dla którego data rocznicy przypada w dniu 17.04.2023 r. na okres 1 roku;
2) odnowy licencji na okres 12 miesięcy, zapewniając ciągłość dostępu do oprogramowania, dla którego data rocznicy przypada w dniu 2.11.2023 r. na okres 1 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48322000-1 - Pakiety oprogramowania graficznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: K1: Cena – 100 %.

Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 100%

Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 100 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 100 punktów

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta z najniższą ceną za pełną realizację zamówienia. Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania:
a) Microsoft 365 Business Basic w jednostce określonej na potrzeby niniejszej sprawy tj. licencjomiesiąc (licencja * miesiąc). Zamawiający w okresie trwania umowy tj. 9 miesięcy zamówi nie mniej niż 1836 licencjomiesięcy. Zamawiający w ujęciu miesięcznym zamówi nie więcej niż 265 licencjomiesięcy.
b) Aplikacje Microsoft 365 w jednostce określonej na potrzeby niniejszej sprawy tj. licencjomiesiąc
(licencja * miesiąc). Zamawiający w okresie trwania umowy tj. 9 miesięcy zamówi nie mniej niż 243 licencjomiesięcy. Zamawiający w ujęciu miesięcznym zamówi nie więcej niż 35 licencjomiesięcy.
c) Visio Plan 2 w jednostce określonej na potrzeby niniejszej sprawy tj. licencjomiesiąc
(licencja * miesiąc). Zamawiający w okresie trwania umowy tj. 9 miesięcy zamówi nie mniej niż 18 licencjomiesięcy. Zamawiający w ujęciu miesięcznym zamówi nie więcej niż 3 licencjomiesięcy.

Zamawiający comiesięcznie do 10-tego każdego miesiąca będzie informował Wykonawcę o ilości licencji, które Zamawiający będzie wymagał w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Brak informacji w w/w terminie od Zamawiającego oznaczał będzie utrzymanie stanu licencji z poprzedniego miesiąca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: K1: Cena – 100 %.

Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 100%

Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 100 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 100 punktów

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta z najniższą ceną za pełną realizację zamówienia. Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk zestawów komputerowych oraz dwóch monitorów o parametrach nie mniejszych niż wskazane poniżej.
Wszelkie koszty dostawy do siedziby Zamawiającego (Rzeszów, ul. Szopena 51) spoczywają na Wykonawcy i jest on zobligowany wliczyć je do ceny za realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga by wszystkie elementy zamówienia były nowe oraz nieużywane.
Gwarancja min. 24 miesiące dla każdego rodzaju sprzętu.

1. Zestaw komputerowy – 4 szt.
Procesor osiągający wyniki całościowy min. 15000 pkt. CPU Mark wg strony https://www.cpubenchmark.net,
Pamięć RAM min. 8 GB,
Karta graficzna zintegrowana z procesorem,
Obudowa ATX,
Dysk SSD min. 512GB,
Zasilacz ATX, min. 350W, certyfikat 80 Plus bronze,
Płyta główna zgodna z procesorem, zewnętrzne złącza - HDMI - 1 szt., RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB 2.0 - 2 szt.,
Mysz przewodowa optyczna, USB, waga min. 100g, długość przewodu min. 1,5 m
Klawiatura przewodowa przełączniki membranowe, niskoprofilowa, USB.

2. Monitor – 2 szt.
Przekątna ekranu 23,8"
Powłoka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy LED, IPS, ekran bezramkowy
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)
Format obrazu 16:9
Częstotliwość odświeżania ekranu min. 75 Hz
Jasność min. 250 cd/m²
Złącza VGA (D-sub), HDMI, DisplayPort,
Regulacje

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237100-0 - Części komputerów

37453300-1 - Dyski

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: K1: Cena – 100 %.

Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 100%

Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 100 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 100 punktów

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta z najniższą ceną za pełną realizację zamówienia. Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz podzespołów i akcesoriów komputerowych (podzespołów komputerowych w tym dysków SSD, pamięci RAM oraz materiałów eksploatacyjnych).
Zamawiający wymaga by wszystkie elementy zamówienia były nowe oraz nieużywane.
Wszelkie koszty dostawy do siedziby Zamawiającego (Rzeszów, ul. Szopena 51) spoczywają na Wykonawcy i jest on zobligowany wliczyć je do ceny za realizację zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy w przypadku materiałów eksploatacyjnych materiałów zamiennych. Gwarancja min. 24 miesiące na każdy rodzaj asortymentu wchodzącego w skład niniejszej części zamówienia.
Wykonawca zobligowany jest złożyć ofertę uwzględniając WSZYSTKIE, niżej wskazane elementy zamówienia.

1. Materiały eksploatacyjne
a. 6 szt. Tusz HP 343 kolor – nowy, nieregenerowany,
b. 8 szt. Tusz HP 337 czarny – nowy, nieregenerowany,
c. 4 szt. Tusz Canon 35 BK – nowy, nieregenerowany,
d. 4 szt. Tusz Canon 36 kolor – nowy, nieregenerowany,
e. 6 szt. Toner Kyocera P6035 TK-5150K – nowy, nieregenerowany,
f. 4 szt. Toner Kyocera P6035 TK-5150C – nowy, nieregenerowany,
g. 3 szt. Toner Kyocera P6035 TK-5150M – nowy, nieregenerowany,
h. 3 szt. Toner Kycoera P6035 TK-5150Y – nowy, nieregenerowany,
i. 2 szt. Toner do drukarki OKI B6300 – nowy, nieregenerowany,
j. 1 szt. (1000 ml) Skondensowany środek czyszczący, do regeneracji i ochrony powłoki gumowej na wałkach farbowych i obciągach gumowych.

2. Podzespoły i akcesoria komputerowe
a. 20 szt. dyski SSD, pojemność min. 512 GB, SATA3, zapis/odczyt - min. 500 MB/s
b. 10 szt. mysz optyczna przewodowa USB, waga min. 100g, długość przewodu min. 1,5 m
c. 5 szt. przewód DisplayPort - hdmi, długość 1,8m
d. 3 szt. przewód DisplayPort Hdmi, długość 3m
e. 5 szt. przewód DisplayPort – DVI, długość 1,8m
f. 1 szt. adapter M.2 SSD NVME do 2,5 SATA
g. 1 szt. adapter USB 3.0 do SATA III z zewnętrznym zasilaczem,
h. 2 szt. karta sieciowa RJ-45 10/100/1000 USB 3.0,
i. 3 szt. przewód USB – USB typ C, długość 1m, przwodność prądu min. 5A,
j. 2 szt. Karta przechwytująca obraz do 4K włącznie, HDMI - USB 3.0
k. 4 szt. Pamięć DDR4 min. 8gb,
l. 2 szt. Zasilacz do laptopa DELL Inspiron 3147,
m. 2 szt. Zasilacz do laptopa HP 850 G7
n. 6 szt. Zasilacz serwerowy do serwerów Fujitsu-Siemens RX2520 M1 min. 450W, hotplug.
o. 1 szt. Reflektometr OTDR, główne cechy:
- 1310/1550nm min. 24/22dB,
- port optyczny dla złącz VFL i OPM (ferulla 2,5mm),
- port optyczny FC/UPC lub SC/UPC,
- kolorowy wyświetlacz LCD,
- VFL (wizualny lokalizator uszkodzeń),
- LS (źródło światła) na falach 1550nm z łatwą regulacją mocy,
- OPM (miernik mocy optycznej) z pomiarem na falach 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm,
- możliwość pomiaru długości kabla RJ45,
- wyposażone w iLOM (Event Map) ułatwiające lokalizowanie zdarzeń,
p. 1 szt. Włókno rozbiegowe - SM 9/125 SC/APC-SC/APC 500m,
q. 4 szt. Watomierz cyfrowy poziomy, prąd min. 16 A, zakres pomiaru min. do 3500 W, funkcja licznika,
r. 1 szt. czujka TD-1, czujka temperatury z wyświetlaczem, programowalna, Satel do istniejącego systemu alarmowego,
s. 1 szt. czujka TSD-1, bezprzewodowa, czujka dymu i ciepła Satel do istniejącego systemu alarmowego,
t. 2 szt. Czujka uniwersalna z sondą zalania Satel do istniejącego systemu alarmowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237100-0 - Części komputerów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

37453300-1 - Dyski

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: K1: Cena – 100 %.

Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 100%

Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 100 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 100 punktów

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta z najniższą ceną za pełną realizację zamówienia. Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, każdy wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Oferta wspólna
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały wskazane odpowiednio w Projektowanych postanowieniach umownych – Wzorze Umowy, stanowiących Załącznik nr 2.1 do SWZ (§10) dla części I, Załącznik nr 2.2 do SWZ (§11) dla części II, Załącznik nr 2.3 do SWZ (§6) dla części III-IV.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/740991. W celu złożenia oferty należy przejść do transakcji (zakładki) dedykowanej dla niniejszego postępowania z sygnaturą sprawy: BS.2611.10.2023 i daną nazwą postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA! W przypadku części III oraz części IV – Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, wskazanie cen jednostkowych za każdy rodzaj sprzętu/asortymentu, na które składa się poszczególna część zamówienia. Iloczyn cen jednostkowych i maksymalnych sztuk zamawianego sprzętu/asortymentu, musi być równa wartości za pełną realizację przedmiotu zamówienia.

UWAGA! W przypadku części II – każdy Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest dokonać rozbicia cenowego, zgodnie z poniższym:
1) cena za 1 licencjomiesiąc dla oprogramowania Microsoft 365 Business Basic wynosi: ……………….. zł brutto
2) cena za 1 licencjomiesiąc dla oprogramowania Aplikacji Microsoft 365 wynosi: ……………….. zł brutto
3) cena za 1 licencjomiesiąc dla oprogramowania Visio Plan 2 wynosi: ……………….. zł brutto
4) cena za 1836 licencjomiesiące (1836 x cena z pkt. 1) dla oprogramowania Microsoft 365 Business Basic wynosi: ……………….. zł brutto
5) cena za 243 licencjomiesiące (243 x cena z pkt. 2) dla oprogramowania Aplikacji Microsoft 365 wynosi: ……………….. zł brutto
6) cena za 18 licencjomiesiące (18 x cena z pkt. 3) dla oprogramowania Visio Plan 2 wynosi: ……………….. zł brutto

Pamiętać jednak należy, że w procesie badania i oceny ofert, ocenie podlegać będzie wyłącznie cena brutto za pełną realizację przedmiotu zamówienia (maksymalną wartość zamówienia dla każdego z trzech wskazanych produktów licencyjnych). Rozbicie cenowe potrzebne jest do rozliczenia finansowego, jako, że Zamawiający będzie płacił za faktyczną liczbę dostarczanych licencji.
Dla części II, cenę należy obliczyć dla wartości maksymalnych (tj. 1836 licencjomiesiące dla oprogramowania Microsoft 365 Business Basic, 243 licencjomiesiące dla oprogramowania Aplikacji Microsoft 365, 18 licencjomiesiące dla oprogramowania Visio Plan 2).
Brak rozbicia cenowego dla części II skutkował będzie odrzucenie oferty Wykonawcy, jako niezgodnej z SWZ.

Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Umowa będzie podpisywana w siedzibie zamawiającego (35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51) po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu. Dotyczy to też wykonawców, którzy mają siedzibę poza Rzeszowem. Zamawiający wyznaczy dwa proponowane terminy na podpisanie umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się w żadnym z zaproponowanych terminów, wówczas Zamawiający uzna, że uchyla się on od podpisania umowy i przystąpi do ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Termin realizacji zamówienia dla cz. I:
1) w przypadku wygasającej w dn. 17.04.2023 - dostawa nowego klucza licencyjnego nie później niż na 2 dni robocze przed wygaśnięciem posiadanej licencji, tj. daty wygaśnięcia przypadająca na dzień 17.04.2023 r.
2) w przypadku licencji wygasającej w dn. 2.11.2023 – dostawa nowego klucza licencyjnego nie później niż na 2 dni robocze przed wygaśnięciem posiadanej licencji, tj. daty wygaśnięcia przypadająca na dzień 2.11.2023 r.
Termin realizacji zamówienia dla cz. II: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamówienia dla cz. III-IV: dostawa całości zamówienia maksymalnie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia:
- część I: 11 070,00 złotych brutto (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
- część II: 75 000,00 złotych brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy),
- część III: 7 900,00 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100 groszy),
- część IV: 23 000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100 groszy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.