eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zegrze › ROBOTY BUDOWLANE: REMONT BUDYNKU NR 4 W ZEGRZUOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ROBOTY BUDOWLANE: REMONT BUDYNKU NR 4 W ZEGRZU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142917040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juzistek 2

1.5.2.) Miejscowość: Zegrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-131

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jw4809.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROBOTY BUDOWLANE: REMONT BUDYNKU NR 4 W ZEGRZU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3355743d-c3d2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zawiera Rozdział XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/45/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są - Roboty budowlane – remont pomieszczeń w budynku nr 4 skrzydło A II piętro w Zegrzu.

1. Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej i sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
1) Oferty mogą składać jedynie Wykonawcy biorący udział w wizji lokalnej.
2) Oferty, które zostaną złożone bez odbycia wizji lokalnej zostaną odrzucone zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 18 ustawy Pzp.
3) Zamawiający wyznacza termin wizji na dzień 28.03.2023 r. o godzinie 10 :00 Miejsce zbiórki: ul. Juzistek 2, 05 – 131 Zegrze
4) Osoby, które będą uczestniczyć w wizji lokalnej w części nr 4, zobowiązane będą do posiadania ze sobą:
 poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742, z późn. zm.),
 aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Uwaga:
 Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się za stosownym pozwoleniem zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 177).
2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45442100-8 - Roboty malarskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział IX SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Rozdział X SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozdział X SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany, przed terminem składania ofert wnieść wadium w kwocie – 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium można wnieść w jednej z następujących form:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Numer konta: 88 1010 1010 0019 1913 9120 1000 odpowiednio z dopiskiem:
„Przetarg na Roboty budowlane – remont budynku nr 4 w Zegrzu – ZP/45/2023 i NIP Wykonawcy”.
Szczegóły zawiera Rozdział XVIII SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Rozdział XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

paragraf 23 - projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej i sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
1) Oferty mogą składać jedynie Wykonawcy biorący udział w wizji lokalnej.
2) Oferty, które zostaną złożone bez odbycia wizji lokalnej zostaną odrzucone zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 18 ustawy Pzp.
3) Zamawiający wyznacza termin wizji na dzień 28.03.2023 r. o godzinie 10 :00 Miejsce zbiórki: ul. Juzistek 2, 05 – 131 Zegrze
4) Osoby, które będą uczestniczyć w wizji lokalnej w części nr 4, zobowiązane będą do posiadania ze sobą:
 poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742, z późn. zm.),
 aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Uwaga:
 Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się za stosownym pozwoleniem zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 177).
2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.