eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją klimatyzacji w budynku umiejscowionym we Wrocławiu przy ul. Joannitów 10/12 - część I (bez poddasza).Ogłoszenie z dnia 2022-04-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją klimatyzacji w budynku umiejscowionym we Wrocławiu przy ul. Joannitów 10/12 – część I (bez poddasza).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294846

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oławska 14

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-123

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dwomp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dwomp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f6f47883-f4de-482e-8dd1-c2656caa4d3b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją klimatyzacji w budynku umiejscowionym we Wrocławiu przy ul. Joannitów 10/12 – część I (bez poddasza).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3a8a819-8136-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00138090

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00026447/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Instalacja wentylacji mechanicznej z funkcją klimatyzacji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00043951/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DWOMP.III.221.435.2021.PZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 4000000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1500000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją klimatyzacji w budynku umiejscowionym we Wrocławiu przy ul. Joannitów 10/12 – część I (bez poddasza).
2. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączonej do niego Dokumentacji Projektowej opracowanej przez biuro projektowe: Marek Mądry „PROEKOBUD” Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowe i Kompletacji Dostaw, tj.:
1) Projekt Budowlany wentylacji mechanicznej: w branży sanitarnej;
2) Projekty Wykonawcze:
a) „Projekt Wykonawczy wentylacji mechanicznej – branża: sanitarna”,
b) „Projekt Wykonawczy zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej – branża: elektryczna,
c) „Projekt Wykonawczy przebić w ścianach i stropach – branża: konstrukcyjno-budowlana”;
3) Specyfikacja Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB):
a) „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża: sanitarna”,
b) „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża: elektryczna”.
c) „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża: konstrukcyjno-budowlana”
3. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Przychodni Specjalistycznej Przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach w podziale na następujące zakresy:
1) I etap – wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją klimatyzacji w prawej części budynku licząc od strony klatki schodowej i od strony ulicy Joannitów wg załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
2) II etap – wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją klimatyzacji w lewej części budynku licząc od strony klatki schodowej i od strony ulicy Joannitów wg załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, zostały zawarte w załączniku nr 10 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1179657,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1273284,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1179657,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych "HYDROPOL-DEKOR" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8981978719

7.3.3) Ulica: ul. Cementowa 30

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 51-503

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1179657,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.