eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Sukcesywne dostarczanie pieczywa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w CzęstochowieOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostarczanie pieczywa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150123657

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sabinowska 62/64

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343477100

1.5.8.) Numer faksu: 343477104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cspspcz@cspsp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/cspsp-czestochowa

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostarczanie pieczywa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77baf862-c32d-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137690

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022186/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywne dostarczanie pieczywa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/740208

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającą, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Dopuszcza się
komunikację za pomocą poczty elektronicznej przetargi@cspsp.pl , komunikacja przy użyciu poczty elektronicznej nie dotyczy
złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami, którą Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy
zakupowej). Oferta wraz z załącznikami oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) muszą zostać złożone w
postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającej. Zamawiająca dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@cspsp.pl. Zamawiająca będzie przekazywała wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiająca będzie zamieszczała na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w swz w pkt. 24

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WT.2370.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa w następującym asortymencie
i ilościach:
Lp./Asortyment/J.m./Gramatura/Ilość
1 Chleb mieszany szt. 1000g 20000;
2 Chleb mieszany krojony szt. 1000g 10000;
3 Chleb żytni szt. 1000g 1000;
4 Chleb 7-ziaren szt. 400g 2500;
5 Chleb razowy szt. 400g 3500;
6 Chleb wieloziarnisty szt. 400g 2500;
7 Bułka pszenna szt. 100g 60000;
8 Bułka pszenna szt. 50g 30000;
9 Bułka graham szt. 100g 5000;
10 Rogal pszenny szt. 100g 5000;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w w/w załączniku.
4. Wymienione w powyższej tabeli ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od ilości osób szkolonych oraz w przypadku zaistnienia sytuacji, których Zamawiająca nie mogła wcześniej przewidzieć.
5. Minimalna wartość towarów jaką Zamawiająca zobowiązuje się zakupić w ramach zawartej umowy wynosi 102.000,00 zł brutto.
6. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru do stołówki na terenie Zamawiającej tj. Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64.
7. Wymagany termin płatności – 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego dokumentem WZ i doręczenia faktury. W przypadku realizacji więcej niż jednej dostawy w tygodniu, Sprzedawca wystawi fakturę zbiorczą za ten okres.
8. Przedmiot zamówienia objęty jest aktualną na dzień ogłoszenia o zamówieniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r. W formularzu ofertowym oraz zestawieniu asortymentowo-ilościowo- cenowym w pozycji „VAT%”, podano stawkę aktualną na dzień ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku zmiany stawki VAT, w ofercie należy uwzględnić stawkę VAT aktualną na dzień złożenia oferty. W przypadku zastosowania w ofertach różnych stawek VAT, Zamawiająca dokona korekty stawki na aktualną stawkę obowiązującą w dniu oceny ofert i dokona zmiany związanej z tym kwoty VAT oraz zmiany sumy wartości brutto.
9. Oferowany do sprzedaży towar winien być świeży i dobrej jakości.
10. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie.
11. Zamawiająca nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium
wynosi 100. Uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto.
Pozostałe oferty otrzymają punktację na podstawie stosunku zaoferowanej ceny do ceny najniższej (zgodnie z matematyczną
zasadą proporcjonalności odwrotnej – im wyższa cena tym mniejsza ilość otrzymanych punktów).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY (Oryginał. Wzór stanowi Załącznik nr 0 do SWZ)
2.Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Oryginał w postaci elektronicznej lub elektroniczna kopia dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza lub elektroniczna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez mocodawcę)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenie dot. przesłanek
wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana cen jest możliwa jedynie w sytuacji gdy:
a. zmianie ulegnie stawka podatku VAT. Cena ulegnie automatycznej zmianie od dnia wejścia w życie nowej stawki VAT bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy;
b. zajdą przesłanki określone w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) oraz określone w przepisach o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innych sytuacji kryzysowych, które spowodują ograniczenie funkcjonowania Kupującej i ograniczenie potrzeb dotyczących zakupów objętych umową, za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności;
c. nastąpi zmiana cen na warunkach opisanych w pkt. 3 i 4.
2. Zmiana cen o której mowa w lit. c może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy i nie częściej niż co 3 miesiące w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
3. Podwyżka cen może nastąpić również w przypadku jeśli wskaźnik zmiany cen na pieczywo za okres od daty zawarcia umowy do daty złożenia wniosku o zmianę cen (miesiąc do miesiąca), ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/, przekroczy 103%. Zmiana nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wielkości wskaźnika, wyliczonej
w stosunku do dotychczas umówionej ceny.
4. Zmiana cen winna zostać poprzedzona wnioskiem z uzasadnieniem o zmianie cen. Zmiana może zostać dokonana jedynie za zgodą obu stron i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
5. Zasady podwyższania cen opisane w pkt. 3 oraz 4 stosuje się odpowiednio do obniżania cen. Obniżenie cen może nastąpić, jeśli wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, będzie niższy niż 97%.
6. Zmienione ceny stosowane będą od dnia wskazanego w aneksie do umowy. Termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/740208

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy (jednak nie wcześniej niż od 2.05.2023 r.) lub do wyczerpania wartości całkowitej umowy lub do wyczerpania maksymalnych ilości danego asortymentu.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu (siedziba Zamawiającej) zawarcia umowy odrębnym pismem.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego takiego Wykonawcy,
Zamawiająca przed podpisaniem umowy może żądać dostarczenia uchwały, zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu
spółek handlowych lub odpisu umowy spółki, zezwalającego na zaciąganie takich zobowiązań.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.