eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta OpolaOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Opola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO OPOLE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 53141266800000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1A

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-015

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 44 38 704

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@um.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Opola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e20ba119-9bcc-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025384/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.39 Czyszczenie wpustów oraz odwodnień liniowych na drogach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055370

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 247266,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na czyszczeniu wpustów ulicznych oraz odwodnień liniowych na terenie miasta Opola. Zakres prac obejmuje:
1.1. Ręczne lub mechaniczne odmulenie dna studni wraz z wywozem namułu;
1.2. Oczyszczanie krat z nieczystości wraz z ich zebraniem i wywozem;
1.3. Czyszczenie przykanalików wraz z wywozem namułu;
1.4. Czyszczenie koryt liniowych wraz z wywozem namułu;
1.5. Interwencyjne czyszczenie wpustów na zgłoszenie Zamawiającego*.
* interwencyjne czyszczenie wpustów będzie się odbywać na wniosek Zamawiającego przesłany Wykonawcy e-mailem na adres wskazany przez Wykonawcę, lub przekazany telefonicznie na wskazany numer przez Wykonawcę.
Odwodnienia liniowe obejmują rejon wiaduktu na ul. Ozimska / Rejtana oraz podziemne przejścia dla pieszych.
Szacunkowa ilość usług objętych zamówieniem określona jest w Załączniku Nr 1 do Projektu umowy.
Ewidencja wpustów ulicznych określona jest w Załączniku Nr 2 do Projektu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90480000-5 - Usługi gospodarki ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 209961,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 940554,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 209961,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agnieszka Blochel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 276920896

7.3.4) Miejscowość: Świerklaniec

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 209961,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Okres realizacji zamówienia o którym mowa w pkt 8.3) wynosi 12 miesięcy z zastrzeżeniem iż:
1) Zakres prac podstawowych objętych zamówieniem, tj. ujętych w ppkt od 1.1 do 1.4 SWZ "OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA" należy wykonać do 30 czerwca 2023 r.
2) Interwencyjne czyszczenie wpustów na zgłoszenie Zamawiającego należy wykonywać w całym okresie obowiązywania
umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.