eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karlino › Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w LipiuOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330052240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szymanowskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Karlino

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-230

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zmigdp@parseta.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.parseta.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Związek komunalny

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7141a7e-c257-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022580/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c7141a7e-c257-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym
składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
4. Adres strony internetowej: http://bip.parseta.org.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Składanie ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Platformy e-Zamówienia.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej,
w formacie danych .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .ods, .png, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip, .7z (zalecane).
4. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): opisany w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDPII.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zadanie częściowe nr 1 - zaprojektowanie oraz termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych, w szczególności, wykonanie prac przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, prac ziemnych i fundamentowych, prac murarskich, izolacyjnych, dociepleniowych, dekarskich, instalacyjnych, sanitarnych, wykończeniowych, prac związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, prac remontowych, przebudowa wjazdu, wymiana ogrodzenia, wykonanie zagospodarowania terenu, w tym m.in. nasadzenia, renowacja trawników, dostawa i montaż fabrycznie nowych elementów placu zabaw, renowacja oraz wykonanie nowych chodników, dostawa i montaż fabrycznie nowych elementy małej architektury, a także dostawa wyposażenia m.in. pomieszczeń pokoi, łazienek, sali bioróżnorodności, jadalni i kuchni, wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tablicy z informacją o źródle finansowania (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262210-6 - Fundamentowanie

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262520-2 - Roboty murowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45262620-3 - Ściany nośne

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45313100-5 - Instalowanie wind

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45212500-1 - Przeróbki kuchni lub restauracji

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

51110000-6 - Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

39100000-3 - Meble

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 600 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena - waga 60%;
2) okres gwarancji - waga 40%.
2. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
3. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin/Co x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów w kryterium ceny,
Cmin - najniższa zaoferowana cena,
Co - cena oferty ocenianej.
4. Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
G = Go/Gn x 40 pkt, gdzie:
G - ilość punktów w kryterium okres gwarancji,
Go - okres gwarancji w ofercie ocenianej,
Gn - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.
4.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie proponowany okres gwarancji, określając go w miesiącach.
4.2. Minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, wymagana przez zamawiającego, nie może być krótsza niż 60 miesięcy.
4.3. Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 60 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4.4. W przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu gwarancji, zamawiający uzna, że wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez zamawiającego.
4.5. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji przekraczający 72 miesiące zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 72 miesięcy.
4.6. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. zadanie częściowe nr 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu” - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje
wykonanie usług w zakresie pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego t.j. świadczenie usługi dotyczącej koordynacji, zarządzania, kontroli, robót budowlanych wszystkich branż oraz dostaw dla realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu”.
II. Zmiany umowy dla zadania częściowego nr 2.
1. Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności, w przypadku:
1) zmian terminu - termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:
a) opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez zamawiającego lub przez osoby trzecie, za które wykonawca lub zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,
b) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą zamawiającego lub wykonawcy),
c) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, np. dotyczących decyzji, opinii lub wniosków skierowanych przez organy administracji publicznej.
W wyżej wymienionych okolicznościach strony ustalą nowe terminy umowne, z tym, że zakres zmiany terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała - przy czym każda zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw;
2) zmian osób wskazanych w wykazie osób dotyczącym przedmiotowego postępowania, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, na inne osoby legitymujące się co najmniej uprawnieniami i doświadczeniem wymaganymi do wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu;
3) zmian stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wysokość wynagrodzenia wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tych podatków obowiązujących
w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;
4) zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę oraz jeżeli wykonawca wykaże, że osoby wykonujące przedmiot umowy osiągały minimalne wynagrodzenie za pracę, stanowiącą przedmiot umowy;
5) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne - każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;
6) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany sposobu rozliczania wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności w związku ze zmianami umowy dokonanymi na podstawie zapisów umownych. W takich przypadkach wskazanych, kierując się tym poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany dostosowujące realizację przedmiotu umowy do zmienionych okoliczności faktycznych wskazanych powyżej.
3. Waloryzacja wynagrodzenia:
1) każda ze stron może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) kosztów związanych z realizacją zamówienia o ponad 30% wartości w porównaniu z ich wartością w dniu złożenia oferty;
2) wysokość zmiany wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o wskaźniki procentowych zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS);
3) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia podlega złożeniu w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac, wniosek złożony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku uwzględnienia wniosku strony podpisują aneks do umowy.
Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia wynosi 10% kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 umowy. Zmiana wynagrodzenia może następować w dowolnym okresie trwania umowy, jednak nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje się dzień złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia w siedzibie strony lub datę jego nadania w urzędzie pocztowym przesyłką poleconą.
4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, wykonawca składa pisemnie wniosek, w którym w sposób należyty wykaże jaki wpływ w/w zmiany mają na wartość przysługującego mu jeszcze wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej oferty oraz propozycję nowej wysokości wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają wnioskowane zmiany. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku odpowiednie dokumenty, z których będzie wynikało w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszt wykonania umowy. Wniosek o zmianę wynagrodzenia powinien zostać złożony w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę pod rygorem utraty tego prawa, w przypadku późniejszego jego zgłoszenia. Zmiana wynagrodzenia następuje po zawarciu przez strony odpowiedniego aneksu do umowy.
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych ustępami poprzedzającymi zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen lub kosztów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 600 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest najniższa cena.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 ze zm.) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla zadania częściowego nr 1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00zł;
2) zdolności technicznej lub zawodowej dla zadania częściowego nr 1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie lub budowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 1 500 000,00zł brutto każda - zamawiający zastrzega, że nie jest dopuszczalna łączna ocena spełnienia tego warunku, tzn. że co najmniej 2 ww. roboty budowlane musi wykonać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca,
b) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
c) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
d) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
e) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
f) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik budowy, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
g) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik robót elektrycznych, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót instalacyjnych w branży elektrycznej oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
h) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik robót instalacyjnych, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót instalacyjnych w branży sanitarnej oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Warunki dotyczące dysponowania ww. osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zostaną uznane za spełnione również wtedy, gdy wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która łącznie posiadać będzie wymagane uprawnienia oraz doświadczenie dla kilku tych osób;
3) zdolności technicznej lub zawodowej dla zadania częściowego nr 2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową lub rozbudową lub remontem obiektów kubaturowych, o wartości robót budowlanych co najmniej 1 000 000,00zł brutto każda,
b) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane* w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
c) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane* w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
d) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane* w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Warunki dotyczące dysponowania ww. osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zostaną uznane za spełnione również wtedy, gdy wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która łącznie posiadać będzie wymagane uprawnienia oraz doświadczenie dla kilku tych osób.
*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 334.).
2. Przeliczanie walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 ze zm.)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) dla zadania częściowego nr 1:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył ((§ 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415)),
b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie prac projektowych, wraz z informacjami na temat ich uprawnień (z podaniem daty i pełnej nazwy oraz podstawy prawnej ich wydania), doświadczenia ((wykonane zamówienie, pełniona funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok - do m-c/rok)) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień (z podaniem daty i pełnej nazwy oraz podstawy prawnej ich wydania), doświadczenia (wykonane zamówienie, pełniona funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok - do m-c/rok)) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2) dla zadania częściowego nr 2:
a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień (z podaniem daty i pełnej nazwy oraz podstawy prawnej ich wydania) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7
ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 ze zm.). W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium (tylko dla zadania częściowego nr 1):
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 30000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania.
3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
nr konta: 90 1090 2646 0000 0001 4984 0214
6. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania wykonawcy ofertą, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
7. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania
i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (dotyczy także wspólników spółki cywilnej) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które (prace) roboty
budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Dla zadania częściowego nr 1:
1. Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności, w przypadku:
1) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności prac zamiennych;
2) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności zmiany projektu budowlanego oraz gdy część prac nie może zostać zrealizowana lub będzie zastąpiona innymi;
3) gdy zachodzi konieczność zastąpienia przyjętych materiałów lub urządzeń innymi, pod warunkiem, że spełniają wymagania określone w SWZ (wraz z załącznikami), a zmiana wynika w szczególności:
a) ze zmiany producenta,
b) producent zakończył produkcję tych materiałów lub urządzeń lub zostały one wycofane z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych;
4) zmian umowy związanych ze zmianą stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanego przedmiotu umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu jego wykonania przez wykonawcę;
5) zmian osób wskazanych w wykazie osób dotyczącym przedmiotowego postępowania, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, na inne osoby legitymujące się co najmniej uprawnieniami i doświadczeniem wymaganymi do wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu;
6) zmian terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wykazanych przez wykonawcę, w szczególności w przypadku:
a) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z przyjętą technologią, mających bezpośredni wpływ na termin jego wykonania - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas tych niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz o czas niezbędny do usunięcia ich skutków,
b) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest zamawiający - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac,
c) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów,
d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych,
e) konieczności zmiany dokumentacji projektowej - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny na zmianę dokumentacji projektowej i ewentualne uzyskanie zezwoleń na wykonanie robót po zmianie,
f) w przypadku niezawinionego przez wykonawcę wstrzymania robót przez inspektora nadzoru - w związku
z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o udokumentowany czas wstrzymania robót w dzienniku budowy,
g) koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;
7) zmniejszenia zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia - wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wówczas obniżone, stosownie do zakresu niewykonanej części prac, o wartość niewykonanego zakresu prac. Wynagrodzenie zostanie obniżone o kwotę stanowiącą iloczyn ceny oferty wykonawcy i współczynnika, będącego ilorazem wartości niewykonanego zakresu prac i wartości całego zakresu prac określonych w ustaleniu wartości zamówienia. Jeżeli zmniejszenie zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia wynika z przyczyn zależnych od zamawiającego, to wynagrodzenie może zostać obniżone maksymalnie o 30%;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. 1. Zamawiający przewiduje zebranie wszystkich wykonawców połączone z wizją lokalną. Termin zebrania wszystkich wykonawców połączony z wizją lokalną ustala się na dzień 22.03.2023 r. Początek spotkania o godz. 10:00 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, gm. Rąbino, Lipie 16. 2 . Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia - w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy, dla zadania częściowego nr 1.
II. Ciąg dalszy zmian umowy dla zadania częściowego nr 1:
8) zmian stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wysokość wynagrodzenia wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tych podatków obowiązujących
w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;
9) zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę oraz jeżeli wykonawca wykaże, że osoby wykonujące przedmiot umowy osiągały minimalne wynagrodzenie za pracę, stanowiącą przedmiot umowy;
10) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne - każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;
11) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. Waloryzacja wynagrodzenia: 1) każda ze stron może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o ponad 10% wartości w porównaniu z ich wartością w dniu złożenia oferty;
2) wysokość zmiany wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych ustalana jest w oparciu o wskaźniki procentowe zmiany średnich cen jednostkowych materiałów, stawek robocizny kosztorysowej oraz cen pracy sprzętu budowlanego publikowane co kwartał w ogólnie dostępnych informacjach wydawnictwa Sekocenbud.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.