eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tułowice › Przebudowa z nadbudową budynku przedszkola w Tułowicach IIOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa z nadbudową budynku przedszkola w Tułowicach II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tułowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Tułowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-130

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tulowice@tulowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.tulowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa z nadbudową budynku przedszkola w Tułowicach II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-340a711f-c174-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136539

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005538/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa z nadbudową budynku przedszkola w Tułowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/tulowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/tulowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/tulowice
2.W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/tulowice. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z wyłączeniem
złożenia oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej). W
takim przypadku komunikacja odbywa się za pomocą adresu: tulowice@tulowice.pl.
3.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego.
4.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. poprzez zamieszczenie ich
na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5.Zamawiający, zgodnie z Rozp.Prezesa RM z dn. 31.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i ... (Dz. U. z 2020r. poz. 2452),
określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
-komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
-włączona obsługa JavaScript,
-zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
-Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
-Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na
stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Zalecenia:
-Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obw. Prezesa RM z dn.9.11. 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozp. RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
-Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
-W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip , .7Z
-Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
-Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na
ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
-Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, tel: (77) 460 01 43, e-mail:
tulowice@tulowice.pl (dalej: Administrator).
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez
Administratora inspektorem ochrony danych, listownie na adres Administratora z dopiskiem "IOD", oraz mailowo: iod@tulowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”. Ponadto odbiorcą
Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w oparciu o zawarte umowy powierzenia
przetwarzania danych, w tym podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi dotyczące utrzymania systemów informatycznych,
usługi doradcze. Dane mogą być również udostępnione operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do doręczenia
korespondencji, oraz podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na mocy obowiązujących przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja całości zadania polegającego na przebudowie wraz z nadbudową budynku przedszkola w Tułowicach.
Przedmiotem inwestycji jest:
1.1. Nadbudowa parterowej części istniejącego budynku przedszkola z nowymi dwoma salami zajęć,
1.2. Przebudowa pomieszczeń piętra budynku wynikająca z w/w rozbudowy.
1.3. Przebudowa zaplecza kuchennego obejmująca pomieszczenia parteru i piętra.
1.4. Modernizacja holu na I piętrze,
1.5. Rozbiórka istniejących szybów dźwigów kuchennych z wbudowaniem w to miejsce jednego dźwigu umożliwiającego transport wózków gastronomicznych i personelu.
1.6. Dobudowa zewnętrznego dźwigu dla niepełnosprawnych w centrum północnej elewacji budynku.
1.7. Wydzielenie pożarowe, oddymianie i napowietrzanie klatek schodowych głównej i bocznej,
1.8. Nadbudowa nowego dachu nad istniejącym korpusem budynku głównego.
1.9. W zakresie instalacji sanitarnych i wg ich projektu wykonawczego:
1.9.1. Wykonanie nowych instalacji sanitarnych w obszarze objętym nadbudową i przebudową (nowych i wymiana istniejących),
1.9.2. Przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni,
1.10. W zakresie instalacji elektrycznych i wg ich projektu wykonawczego:
1.10.1. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w obszarze objętym nadbudową i przebudową (nowych i wymiana istniejących),
1.10.2. wykonanie zasilania dźwigów wewnętrznego w zapleczu kuchni i zewnętrznego dla niepełnosprawnych.


2. Szczegółowy opis robót stanowi:
- dokumentacja projektowa
- wymagania podane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
- przedmiar robót, który stanowi dokument wyłącznie pomocniczy
- projektowane postanowienia umowy


3. Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w załącznikach o których mowa w ust. 3. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w załącznikach o których mowa w ust. 3 lub w projektowanych postanowieniach umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45314310-7 - Układanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
niniejszej SWZ, tj.:
1) cena – waga 60 %
2) okres gwarancji – 40%
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryteriami, które mają przypisana WAGĘ w skali od 0-100
wskazanymi jw.
2. Sposób oceny ofert:
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) Kryterium „Cena” – maksymalna ilość punktów: 60
Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto podane w formularzu oferty.
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Pc = (Cn / Cb)*100 punktów*60%
gdzie:
Pc – liczba punktów przyznana w kryterium ceny,
Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,
Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej).
2) Kryterium „okres gwarancji” – maksymalna ilość punktów: 40
Ocenie w ramach kryterium „okres gwarancji” podlegać będzie liczba miesięcy wpisana przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Minimalny okres gwarancji, wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.
Liczba punktów za to kryterium zostanie przyznana na podstawie wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty liczby miesięcy, w
sposób następujący:
• 36 miesięcy – 0 punktów;
• 48 miesięcy – 20 punktów;
• 60 miesięcy – 40 punktów.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W
przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca
oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punktów w kryteriach
oceny ofert i odpowiadającą wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej SWZ.
4. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem trzeciej cyfry po przecinku tj.: części
setnych zgodnie z zasadą zaokrągleń matematycznych zastosowanych w programie Excel.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o
takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu oraz
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie
obiektów kubaturowych o wartości umowy co najmniej 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) brutto.
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi
poniższe wymagania:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania
robotami równoważne do wyżej wskazanych
- kierownikiem robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do
kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców
zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami
równoważne do wyżej wskazanych.
3. W/w osoby muszą posiadać uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
z 2019 r. poz.831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.2351), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).
4. Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie
posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego,
zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla
potrzeb realizacji umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz.275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty. Wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie wstępne Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców;
3) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia;
4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. W załączniku wykonawca składa również
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do SWZ.
Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) pełnomocnictwo dla osób, które podpiszą umowę,
2) informacje niezbędne do wpisania do treści umowy,
3) harmonogram rzeczowo – finansowy
4) kosztorys szczegółowy i ofertowy będący podstawą ustalenia ceny ofertowej
5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i w formie przewidzianej w rodz. XXIV SWZ (przedłoży do
akceptacji przez Zamawiającego treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku składania jego w innej
formie jak w formie pieniężnej).
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy Wykonawca w terminie wskazanym w
umowie ma obowiązek dostarczenia do Zamawiającego:
1) Polisy ubezpieczeniowej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych
00/100)
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 – Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Niemodlinie z dopiskiem „Wadium –nr
postepowania oraz nazwa zadania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie Pzp;
b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania oferty)
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Tułowice;
g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 1 składa z ofertą każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia wskazują w treści oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Warunek w zakresie doświadczenia, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej musi potwierdzać co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
8. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania, przez poszczególnych wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.
10. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na
Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy,
którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy stanowiących zał. nr 8 do SWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być
dokonywane wyłącznie a zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/tulowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

DODATKOWE WARUNKI WYKLUCZENIA:
Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
Inwestycja realizowana jest w ramach operacji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych i podlegającej wymogom wynikającym z regulaminu oraz zasad programu, w trybie powyżej 12 miesięcy (dla
jednej umowy)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.