eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyrzyce › Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości NowielinOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyrzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Pyrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 091/39 70 310

1.5.8.) Numer faksu: 091/39 70 314

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da50d0c3-c307-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136341

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039509/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcami, w szczególności składanie zapytań,oświadczeń, wniosków, zawiadomień, jak również przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu
Platformy Zakupowej, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel.2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w:1) „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z
o. o.” dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 2) „Instrukcji dla wykonawców” dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce;
2) Inspektor ochrony danych urzęduje w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach , Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 91 39 70 317, e-mail: iod@pyrzyce.um.gov.pl w godzinach w poniedziałki 800-1600, w pozostałe dni tygodnia w godzinach 700-1500;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na : Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IiID.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin”. Zamówienie będzie prowadzone w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację 3 dróg w miejscowości Nowielin:
• odcinek 1 – droga gminna publiczna nr 616008Z – zlokalizowana m. in. na działce 229/1– długość ok. 238 m,
• odcinek 2 – droga gminna wewnętrzna – zlokalizowana m. in. na działce 81/2 – długość ok. 334 m,
• odcinek 3 – droga gminna wewnętrzna – zlokalizowana m. in. na działce 217/11 i 242 – długość ok. 254 m.

2. Zamówienie obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień
2) opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu;
3) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
4) uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego;
5) uzyskaniu odpowiedniej decyzji zezwalającej na wykonanie robot budowlanych na
podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (ZRID) w tym podziały działek,
6) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu.
7) wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu
o zatwierdzoną dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz z świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenia zabytków małej architektury, prowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego – w zakresie wynikającym z szczególnych przepisów.

3. Szczegółowy zakres zamówienia, oraz standard wykonania, zostały określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ z zastrzeżeniem odstępstw wskazanych w ust. 4 i 5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zamawiający odstępuje od budowy kanalizacji deszczowej. Wody opadowe należy odprowadzić powierzchniowo.
5. Z działki nr 81/2 wody opadowe odprowadzić należy do rowu na dz. nr 63 (łączna długość ok. 400 mb) . Rów należy oczyścić na całej długości.
- średnica rur min. 250 PCV
- studnie betonowe o śr. min. 1 200 mm.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
1) koszt zabezpieczenia budowy, utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej,
2) ustanowienie kierownika robót budowlanych,
3) dokumentację powykonawczą,
4) koszt energii elektrycznej i wody oraz innych mediów niezbędnych do realizacji zadania.,
5) koszty zajęcia pasów drogowych,
6) wykonanie i uzgodnienie na własny koszt projektu organizacji ruchu na drogach , na czas wykonywania robót budowlanych,
7) wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zapewniającej stały dojazd do posesji znajdujących się wzdłuż prowadzonych robót,
8) utrzymanie ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów oraz zapewnić ciągły dojazd do zabudowanych posesji,
9) informowanie wyprzedzająco użytkowników dróg o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych związanych z postępem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robót,
10) inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca, działający z najwyższą starannością, właściwą profesjonaliście powinien był je przewidzieć.

6. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja3PGR/2021/670/PolskiLad dotyczącą realizacji przez Gminę Pyrzyce Inwestycji: Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena -najniższa cena brutto 2. Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji Wykonawcy zostaną
przyznane punkty w następujący sposób:a) okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy w minimalnym
wymiarze wymaganym w SWZ, tj. w wymiarze 48 miesięcy - 0 pkt.
b) okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy dłuższy od minimalnego o minimum 6 miesięcy - 20 pkt,
c) okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy dłuższy od minimalnego o minimum 12 miesięcy - 40 pkt.
Minimalny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego - 48 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji finansowej. Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość min. 1 000.000,00 zł (jeden milion złotych),
4) Zdolności techniczne lub zawodowe.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej roboty budowlanej polegające na budowie lub przebudowie drogi o wartości minimum 1 000.000,00 zł brutto, o nawierzchni bitumicznej o powierzchni co najmniej 1.500 m2 - z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w:
- oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą:
- jedna osoba, jako kierownik budowy, posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,
- jedna osoba, jako kierownik robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sieci , instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.
- jedna osoba, jako kierownik robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sieci , instalacji i urządzeń elektroenergetycznych

Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2021 poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą a uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wykonawca złoży oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (projektanta i kierownika budowy).
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w
- oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w niniejszym
postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw do wykluczenia złożyli wymagane
oświadczenia / dokumenty do oferty. Na
podstawie art. 125 ust. 1ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – Załącznik numer 3 do SWZ
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego (:https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce ) w ww. postępowaniu wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku Nr 5 do SWZ.
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Wykaz wykonanych robót budowlanych oraz w dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.(załącznik nr 4A do SWZ)
Dowodami są poświadczenia (referencje) bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
W przypadku, gdy Wykonawca składa inne dokumenty niż poświadczenia (referencje), zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym wykonaniu.
4) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą osoby posiadające uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, a mianowicie:
- jedna osoba, jako kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej be ograniczeń, zgodnie z załącznikiem 4B do SWZ.
- jedna osoba, jako kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci sanitarnych sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z załącznikiem 4B do SWZ.
- jedna osoba, jako kierownik robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sieci , instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
5) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia
30.03. 2023r. do godz.10:00
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 97 ust. 7 Ustawy, tj.: a)pieniądzu, b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 z adnotacją na blankiecie przelewu: Wadium: Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.- zgodnie z art. 97 ust. 5 Ustawy,.
3. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania,
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji.
W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
7. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym
Zamawiającego.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie,
zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 98 Ustawy.
W przypadku wnoszenia wadium w innych niż „pieniądz” formach, wymagalne jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
12. Szczegółowy opis znajduje się w SWZ - część IX. Wymagania dotyczące wadium

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów .2) zmiana zakresu i sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy .
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie niedotyczącym istotnych postanowień Umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy, a w szczególności: a. zmian redakcyjnych Umowy,b. zmian będących następstwem sukcesji
uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,c.zmian danych
Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.3. Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na wniosek
Wykonawcy z uwagi na istotne okoliczności, uniemożliwiające realizację zamówienia przez te osoby.
4. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z
obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 455 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
6. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:
a) termin wykonania zamówienia:
1. wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego,
2. zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,
3. ustalenie innych warunków płatności,
4. wystąpienia przeszkód i utrudnień formalno-prawnych,
5. konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,
6. zmiana terminów zakończenia elementów robót bez zmiany terminu zakończenia umowy – aktualizacja harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego i finansowania.
b) terminy płatności:
1. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego,
2. zmiana terminów wystawiania faktur, jeżeli nastąpi zmiana terminu wykonania całego zadania.
c) przedmiot zamówienia:
1. aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,
2. wykonanie robót zamiennych,
3. rezygnacja z wykonania części zamówienia,
4. zmiany nieistotne w rozwiązaniach dokumentacji projektowej,
5. zamiana materiałów lub urządzeń w zakresie ich równoważności, z rozliczeniem wartościowym,
6. wyłączenie zakresu umownego robót wraz z pomniejszeniem ustalonego wynagrodzenia w kosztorysie ofertowym za te
roboty
7. pomniejszenie zakresu umownego elementów robót wykazanych w tabeli cenowej oferty do zakresu rzeczywiście
wykonanego z pomniejszeniem wynagrodzenia w oparciu o cenę jednostkową, wynikającą z tabeli cenowej lub kosztorysu
ofertowego i zakres robót nie wykonany.
d) wynagrodzenie umowne:
1. zmiana wynagrodzenia z powodu nie wykonania części zamówienia, rezygnacji lub wyłączenia części zamówienia albo
wykonania robót zamiennych,
2. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy,
e) innych postanowień umowy:
1. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego,
2. zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,
3. zmiany harmonogramu terminowo-rzeczowo–finansowego, nie powodującej zmiany terminu końcowego, nie wymaga
sporządzenia aneksu do umowy, jedynie zatwierdzenia przez strony z oznaczeniem kolejnego numeru i dnia
obowiązywania.
7. Wymienione postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych.
Szczegółowy zakres zmian umowy określono w załączniku nr 6 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy zożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.