eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: "ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1349R BRZEZINY-JASZCZUROWA-STĘPINA W M. JASZCZUROWA W KM 4+450 - 5+129" - etap IIIOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1349R BRZEZINY–JASZCZUROWA–STĘPINA W M. JASZCZUROWA W KM 4+450 – 5+129" - etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370488207

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łukasiewicza 33

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172761932

1.5.8.) Numer faksu: 172761932

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@strzyzow.un.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.strzyzowski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wykonywanie zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1349R BRZEZINY–JASZCZUROWA–STĘPINA W M. JASZCZUROWA W KM 4+450 – 5+129" - etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acc123eb-c2f8-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135855

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074818/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1349 R Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina w m. Jaszczurowa w km 4+450-5+129" - etap III.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_strzyzowski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_strzyzowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.):
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na https://platformazakupowa pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_strzyzowski
Wszelka korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz dokumentów innych niż w Rozdziale VIII pkt 1, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej na adres zamawiającego: https://platforma zakupowa.pl/pn/pzd_strzyzowski

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_strzyzowski

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art.13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarząd Dróg w Strzyżowie z siedzibą ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów , tel./ fax. 17 27 61 932, e-mail: pzd@strzyzow.un.pl
b) Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33,
38-100 Strzyżów jest. adw. Jakub Curzytek, tel. 692 616 480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl.
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonym w trybie podstawowym.
d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawa „pzp”.
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończania postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
f) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
g) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Posiadają Państwo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.:
„ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ
NR 1349R BRZEZINY – JASZCZUROWA – STĘPINA W M. JASZCZUROWA W KM 4+450 – 5+129" - etap III. Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji oporowych w postaci pali wierconych fi 600 typu CFA zbrojowych, umocnienie rowów, wykonanie robót w zakresie podbudowy i nawierzchni w obrębie odbudowywanego odcinka drogi w km 4+450 – 4+634 na dł. 184 mb, roboty wykończeniowe i porządkowe. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, wzór kosztorysu ofertowego oraz STWiORB, które stanowią załączniki do SWZ.
UWAGA!
W związku z tym, że dla przedmiotowego zadania opracowana dokumentacja projektowo- budowlana obejmuje szerszy zakres robót (całość zabezpieczenia osuwiska) a przedmiotowe zadanie zostało podzielone na części-etapy dlatego przy sporządzaniu oferty należy wykorzystać wzór kosztorysu załączony do specyfikacji, który określa zakres robót III etapu realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami oceny ofert:
cena – 60%,
gwarancja i rękojmia – 40 %.
OFEROWANA CENA – waga kryterium = 60%
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w kryterium cena :
PC = 60% x 100 = 60 pkt,
1.Oferta z najniższą oferowaną ceną „Cmin ” otrzymuje: n = 100 pkt
2.Każda inna oferta „Cbadana ” otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:
n badana = [Cmin : Cbadana] x 100 = ..... pkt
Ilość punktów w kryterium wyliczyć wg wzoru: PC = 0,60 x n badana
gdzie:
PC – punktacja w kryterium ceny
n – ilość punktów w ramach kryterium ceny
100 – współczynnik stały,
cmin – oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych
cbadana – cena oferty badanej,
OFEROWANA GWARANCJA I RĘKOJMIA - waga kryterium = 40 %
Uwaga!
1. Minimalny okres gwarancji i rękojmi nie podlegający punktacji wynosi 60 miesięcy czyli oferta
z 60 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi uzyskuje 0 pkt.
2. Maksymalna długość okresu gwarancji i rękojmi podlegająca punktacji wynosi 12 miesiące przy czym łączny okres gwarancji i rękojmi wynosi 72 miesiące.
3. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi / 60 miesięcy wymagane przez Zamawiającego
i 12 miesiące podlegające ocenie otrzymuje maksymalnie 40 pkt./
4. Oferta z proponowanym okresem gwarancji i rękojmi ponad 72 miesięcy będzie oceniana jako oferta
z 72 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w kryterium gwarancja i rękojmia :
PGR = 40 % x 100 = 40 pkt
1.Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi „GR max ” otrzymuje: n = 100 pkt
2.Każda inna oferta „GR badana ” otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:
n badana = [GRbadana-60miesiecy: GRmax-60 miesięcy] x 100 = ..... pkt
Ilość punktów w kryterium wyliczyć wg wzoru: PGR = 0,40 x n badana
gdzie
PGR – punktacja w kryterium gwarancja i rękojmia
n – ilość punktów w ramach kryterium
100 – współczynnik stały,
GR max – oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi
GR badana –długość okresu gwarancji i rękojmi oferty badanej,
Łączna ilość punktów P = PC + PGR
gdzie:
P – punkty przyznane łącznie badanej ofercie w kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi,
PC – punkty przyznane w kryterium ceny,
PGR – punkty przyznane w kryterium gwarancji i rękojmi.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów, zgodnie z w/w kryteriami oceny.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

1. Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykonawca
w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wykaże w ilości – co najmniej 1 roboty o wartości nie mniejszej niż
3 000 000,00 zł w zakresie zabezpieczenia osuwisk + poświadczenie /referencje/ list referencyjny.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykonawca
w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamawiania publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - co najmniej
2 osób:
- 1 osoba - kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- 1 osoba - kierownik robót z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej,
oraz oświadczeniem, że osoby, które będące uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy i kierownika robót i musi posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego. Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Za samodzielną funkcje techniczną budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywana funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi (zgodnie z art. 12 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 2351 ze zm.) Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334). Zamawiający wymaga aby osoby, które będą pełniły funkcję kierownika budowy
i kierownika robót dysponowały co najmniej 2 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami:
- 1 osoba kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
- 1 osoba kierownik robót z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
( t.j. Dz. U. 2021r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia i kadry - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. 2021 poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, albo oświadczenie Wykonawcy;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wykaże w ilości co najmniej 1 roboty o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł w zakresie zabezpieczania osuwisk + poświadczenie /referencje/ list referencyjny.
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamawiania publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - co najmniej 2 osób:
- 1 osoba - kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
- 1 osoba - kierownik robót z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej,
oraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający wymaga aby osoby, które będą pełniły funkcję kierownika budowy
i kierownika robót dysponowały co najmniej 2 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami:
- 1 osoba kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
- 1 osoba kierownik robót z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 70 000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu,
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3 gwarancjach bankowych,
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080)
3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy oprocentowany wskazany przez Zamawiającego: BGK O/Rzeszów nr 22 1130 1105 0005 2488 1420 0002. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski.
4 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku zamawiającego (wpływ na konto Zamawiającego).
5 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID – 19 Zamawiający uzna wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta lub podpisem zaufanym załączonego do składanej oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
6. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108-111 ustawy. Wykonawcy powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa art.108 ust.1 i art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy pzp.
7. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy pzp, możliwość dokonywania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć:
- zmiany terminu wykonania zamówienia,
- zmiany ilości robót budowlanych,
- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
- zmiana w zakresie podwykonawstwa,
- zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych,
- zmian sposobu wykonania zamówienia,
- zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń,
- zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
- zmiany kierownika robót.
3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminów w przypadku:
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego
- działań siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne), wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację kontraktu poprzez specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej np. pandemią COVID-19 na obszarze Polski, mające bezpośredni wpływ na terminowość,
- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych a w szczególności z powodu niskich temperatur w dzień lub w nocy z powodu wystąpienia zmarzliny gruntu lub z powodu intensywnych opadów deszczu– fakty te muszą mieć charakter ciągły i być potwierdzone przez inspektora nadzoru.
- wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian
w dokumentacji projektowej,
- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenie zamówień dodatkowych. które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienie opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do wykonania robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót.
5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić
z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.
6. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:
- zamian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności:
a) pojawianiem się na rynku materiałów lub urządzeń nowej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania i zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
- odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
- odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy,
w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: a) Wykonawca, celem złożenia oferty, pobiera edytowalną wersję formularza oferty ze strony https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_strzyzowski b) Wykonawca składa ofertę wraz załącznikami skompresowaną do jednego pliku archiwum .zip za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_strzyzowski do dnia 31.03.2023 r. do godziny 09:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.