eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Dokończenie inwestycji związanej z termomodernizacją oraz zmianą systemów ogrzewania sześciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Śródmieściu BytomiaOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dokończenie inwestycji związanej z termomodernizacją oraz zmianą systemów ogrzewania sześciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242615406

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 54b

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-909

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 532 50 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fundusze@bm.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bm.bytom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bm-bytom.logintrade.net/zapytania_email,116570,c765359ed99df3209e5a4b6ab85bc0ee.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokończenie inwestycji związanej z termomodernizacją oraz zmianą systemów ogrzewania sześciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1853da64-a2f1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040998/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania sześciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia objętego Wnioskiem nr WND-RPSL.04.03.03-24- 06B9/18-005.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080545

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DF-TP1-3-2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie inwestycji związanej z termomodernizacją oraz zmianą systemów ogrzewania
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w Śródmieściu Bytomia.
Część I - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Miętkiewicza 5 w Bytomiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1. do SWZ w skład którego wchodzą:
Załącznik 1.1.a. Dokumentacja techniczna,
Załącznik 1.1.b. Inwentaryzacja robót wykonanych,
Załącznik 1.1.c. Inwentaryzacja robót do wykonania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 955893,55 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie inwestycji związanej z termomodernizacją oraz zmianą systemów ogrzewania
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w Śródmieściu Bytomia.
Część II - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Miętkiewicza 7 w Bytomiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.2. do SWZ w skład którego wchodzą:
Załącznik 1.2.a. Dokumentacja techniczna,
Załącznik 1.2.b. Inwentaryzacja robót wykonanych,
Załącznik 1.2.c. Inwentaryzacja robót do wykonania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 826503,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie inwestycji związanej z termomodernizacją oraz zmianą systemów ogrzewania
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w Śródmieściu Bytomia.
Część III - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Witczaka 83 w Bytomiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.3. do SWZ w skład którego wchodzą:
Załącznik 1.3.a. Dokumentacja techniczna,
Załącznik 1.3.b. Inwentaryzacja robót wykonanych,
Załącznik 1.3.c. Inwentaryzacja robót do wykonania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 554008,24 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie inwestycji związanej z termomodernizacją oraz zmianą systemów ogrzewania
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w Śródmieściu Bytomia.
Część IV - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Witczaka 85 w Bytomiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.4. do SWZ w skład którego wchodzą:
Załącznik 1.4.a. Dokumentacja techniczna,
Załącznik 1.4.b. Inwentaryzacja robót wykonanych,
Załącznik 1.4.c. Inwentaryzacja robót do wykonania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 630736,56 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie inwestycji związanej z termomodernizacją oraz zmianą systemów ogrzewania
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w Śródmieściu Bytomia.
Część V - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Żeromskiego 6 w Bytomiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.5. do SWZ w skład którego wchodzą:
Załącznik 1.5.a. Dokumentacja techniczna,
Załącznik 1.5.b. Inwentaryzacja robót wykonanych,
Załącznik 1.5.c. Inwentaryzacja robót do wykonania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 88711,87 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie inwestycji związanej z termomodernizacją oraz zmianą systemów ogrzewania
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w Śródmieściu Bytomia.
Część VI - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Żeromskiego 14 w Bytomiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.6. do SWZ w skład którego wchodzą:
Załącznik 1.6.a. Dokumentacja techniczna,
Załącznik 1.6.b. Inwentaryzacja robót wykonanych,
Załącznik 1.6.c. Inwentaryzacja robót do wykonania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 675141,73 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w niniejszej części

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w niniejszej części

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w niniejszej części

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w niniejszej części

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w niniejszej części

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w niniejszej części

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.