eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołów › "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: 1275D, 1099D, 1285D" realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychOgłoszenie z dnia 2023-03-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: 1275D, 1099D, 1285D”
realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wołowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Piastowski 2

1.5.2.) Miejscowość: Wołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713805936

1.5.8.) Numer faksu: 713805900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatwolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: 1275D, 1099D, 1285D”
realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-050a9422-c268-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065197/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: 1275D, 1099D, 1285D

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwolowski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwolowski
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w
tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
W sytuacjach awaryjnych z wyjątkiem składania ofert zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez e-mail:
zamowienia@powiatwolowski.pl
Szczegółowy zakres w Rozdz. 15 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał
wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Szczegółowy zakres w Rozdz. 15 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta
Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.2)Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora
Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub
listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie: -art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp’’, w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa
wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.4)Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą:-podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,-osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,-podmioty wykonujące zadania zlecone przez
Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty
świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego
poleceniami.5)Okres przechowywania danych:a)w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,b)w przypadku zawarcia umowy - do momentu
obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:-przez okres 5 lat od
dnia zakończenia niniejszego postępowania,-dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej
podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,-w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,6)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp.7)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
nie będą poddawane profilowaniu.8)Posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących,b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,c)na podstawie art.
18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9)Nie przysługuje Pani/Panu:a)w związku z
art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO,c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod- stawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.272.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: 1275D, 1099D, 1285D” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Zakres zamówienia podzielony został na 5 odcinków, o łącznej długości 4,8 km:
1) Iwno-Przyborów, dł. 980 m
2) m. Buszkowice Małe, dł. 990 m
3) Wińsko-Węgrzce, dł. 850 m
4) gr. powiatu-skrzyżowanie z DP 1271D, dł. 990 m
5) Rogów Wołowski-Wińsko, dł. 990 m.
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej w zakresie:
 zjazdu w m. Węgrzce z drogi powiatowej na drogę gminną
 zjazdu w m. Buszkowice Małe z drogi powiatowej na drogę gminną
 projektu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi opiniami i zatwierdzeniami
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zjazdy należy zaprojektować w istniejących granicach pasa drogowego.
2) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w momencie ich realizacji.
3) Obsługa geodezyjna inwestycji.
4) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
5) Dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.
4. Zamawiający posiada dokonane zgłoszenie wykonywania robót budowlanych dla zamówienia, bez sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu architektonicznego.
5. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w dokumentach zamówienia , tj. w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami i wyjaśnieniami oraz w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie te dokumenty oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
6. Załączony „Przedmiar robót” jest elementem pomocniczym, w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
4) wniesiono poprawnie wadium.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100 %=100 pkt).
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium oceny:

l.p. Kryterium Waga – udział w ocenie
1. Cena (C) 60% = 60 pkt
3. Okres gwarancji (G) 40% = 40 pkt

1) Kryterium „Cena” (C)
Ocena w ramach kryterium będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 18 SWZ i podanej przez wykonawcę w Formularzu oferty.
Zamawiający na potrzeby oceny ofert będzie brał pod uwagę jako „Cenę” (C) sumę ceny ofertowej wskazanej w Formularzu oferty dla poszczególnych odcinków.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cena brutto najniższej z ocenianych ofert
Liczba punktów = …............................................................................... x 60
Cena brutto oferty badanej


2) Kryterium „Okres gwarancji” (G)
Ocena w ramach kryterium dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty okresu gwarancji .
Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco:
Wykonawca, który zaoferował:
 okres gwarancji – 24 miesiące (wymagane) otrzymuje – 0 pkt
 okres gwarancji – 36 miesięcy otrzymuje – 20 pkt
 okres gwarancji – 48 miesięcy otrzymuje – 40 pkt

W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty krótszego niż wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 24-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
Jeżeli Wykonawca przedstawi okres gwarancji inny niż punktowane okresy gwarancji, to punkty będą przyznane za osiągnięcie pułapu punktowanych liczby miesięcy, tj. np. za 30 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 punktów, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą; np. za 40 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 punktów, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 48 miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
3) ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW: Kryterium Cena + Kryterium Okres Gwarancji
5. Uzyskana liczba punktów w ramach danego kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach wszystkich ustalonych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postepowaniu w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postepowaniu w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postepowaniu w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w poniżej przedstawionym zakresie:
Wiedza i doświadczenie Wykonawcy
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę lub przebudowę lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o wartości min. 500.000,00 zł brutto.
Wykonawca nie może sumować usług/robót o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku robót na wezwanie Zamawiającego.
b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji jaka zostanie im powierzona
Za spełnienie w/w warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie:
 Kierownikiem Budowy, który:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 posiada min. 3 - letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień,
 pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji minimum jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej, o wartości min. 500.000,00 zł brutto, od rozpoczęcia robót do ich zakończenia na stanowisku Kierownika Budowy i należy do właściwej izby samorządu zawodowego. Przez zakończenie robót należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
Wykonawca przedstawi wykaz osób na wezwanie Zamawiającego.
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnym z wymaganiami SWZ.

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 831 z późn. zm.).
Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1646 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm. 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ.
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych, odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale 7 ust. 2 pkt 4 litera a wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 6 do SWZ,
b) Wykaz osób, odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale 7 ust. 2 pkt 4 litera b, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Na ofertę Wykonawcy powinny składać się następujące dokumenty (wskazane w Rozdziale 12 ust. 1 SWZ):
1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SWZ;
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy dotyczy);
7) Potwierdzenie wpłaty wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed terminem składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust.7 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 powyżej:
1) Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej;
2) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w 98 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Wadium:
1) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej;
2) musi wskazywać Zamawiającego, jako beneficjenta wadium oraz nazwę i numer postępowania;
3) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:
Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
11 9583 1022 0100 0447 2001 0004

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy – załączniku nr 9 do SWZ.
2. Zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy zawarte są we wzorze umowy.
3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwolowski w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.