eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Miejskiej Lubaczów w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Etap IOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
dla Gminy Miejskiej Lubaczów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Lubaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166328010

1.5.8.) Numer faksu: 166321191

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@um.lubaczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubaczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
dla Gminy Miejskiej Lubaczów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1253a1ce-c256-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135169

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104551/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Miejskiej Lubaczów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1253a1ce-c256-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określnymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
6.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
6.1 w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje jako załącznik), lub
6.2 jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913, z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż:
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Lubaczowa reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lubaczowa z siedzibą: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.
2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
3.Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: „Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Miejskiej Lubaczów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – Etap I”. A w przypadku wyłonienia wykonawcy w celu realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami.
4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe podane w ofercie złożonej przez Państwo, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z:
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
- ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
- ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
- Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
W zakresie danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (art. 10 RODO) w sytuacji żądania przez Zamawiającego przedstawienia dowodów na potwierdzenie podstaw do braku wykluczania w związku z art. 108, 124 ust. 1, art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wskazane dane będą również przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej do upływu terminu na ich wniesienia w związku z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wyłonienia wykonawcy dane osobowe osób fizycznych, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy), zaś dane pracowników, współpracowników Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią) w celach kontaktowych dotyczących przesłania oferty, komunikacji z potencjalnym Zleceniobiorcą, w celu nawiązania współpracy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a także czynności związanych z realizacją umowy. Na tej podstawie będziemy również przetwarzać Państwa dane w związku z obroną przed ewentualnymi roszczeniami.
5 Źródło i kategorie przetwarzania
Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Oferenta biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto. Mogą to być dane osobowe: imię i nazwisko, pełniona funkcja, stanowisko, nazwę i adres firmy/instytucji, którą Państwo reprezentują, numer telefonu, adres e-mail, numer uprawnień zawodowych, dane zawarte w udzielanych pełnomocnictwach, informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, numer rachunku bankowe

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.III.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 obejmuje dostawę:
• urządzeń UTM – 2 szt.,
• przełączników sieciowych typ A – 2 szt.,
• przełączników sieciowych typ B – 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Dla części 1 za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena ofertowa (C) – znaczenie 60%;
Warunki serwisu gwarancyjnego na urządzenia UTM (U) – znaczenie 20%;
Okres udzielonej gwarancji na przełączniki sieciowe (P) – znaczenie 20%.
2. Ocena punktowa złożonych ofert, dla każdego z kryteriów określonych w części 1 dokonana zostanie zgodnie z następującymi formułami:
2.1. Liczba punktów w kryterium Cena (C) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru: C = ( Cn / Cb ) x 60 gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium Cena (C),
Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej), przy czym w zakresie kryterium Cena (C), do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Im niższa cena oferty, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów. W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Liczba punktów w kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego na urządzenia UTM (U) zostanie przyznana w następujący sposób:
2.2.1. jeśli Wykonawca zaoferuje usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia – badana oferta uzyska w kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego (U) 10 pkt;
2..2.2. jeśli Wykonawca nie zaoferuje usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia – badana oferta uzyska w kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego (U) 0 pkt.;
2..2.3. jeśli Wykonawca zaoferuje czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego badana oferta uzyska w kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego (U) 10 pkt;
2..2.4. jeśli Wykonawca nie zaoferuje czasu reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego – badana oferta uzyska w kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego (U) 0 pkt.;
2..2.5. W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
3. Liczba punktów w kryterium Okres udzielonej gwarancji na przełączniki sieciowe (P) zostanie przyznana w następujący sposób: P = ( Zb / 60 ) x 20 gdzie:
P – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę,
Pb – okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie, przy czym w zakresie kryterium Okres udzielonej gwarancji na przełączniki sieciowe (P), dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę liczony w miesiącach, podany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Im dłuższy okres gwarancji, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów. W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
3.1. Najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w kryterium powyżej to 24 miesiące. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty. Najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to 60 miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji, to jest 60 miesięcy. Brak wskazania/ wpisania w formularzu oferty okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji, to jest 24 miesiące.
3.2.Jako najkorzystniejszą w części 1 Zamawiający wybierze ofertę, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów (X), obliczoną wg następującego wzoru: X = C + U + P gdzie:
X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty,
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Cena (C), U - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego na urządzenia UTM (U),

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki serwisu gwarancyjnego na urządzenia UTM

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na przełączniki sieciowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 obejmuje dostawę:
• urządzenia dyskowego NAS – 1 szt.,
• serwerowych zasilaczy awaryjnych – 4 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena punktowa złożonych ofert, dla każdego z kryteriów określonych w części 2 dokonana zostanie zgodnie z następującymi formułami:
1..1. Liczba punktów w kryterium Cena (C) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru: C = ( Cn / Cb ) x 60 gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium Cena (C),
Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej), przy czym w zakresie kryterium Cena (C), do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Im niższa cena oferty, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów. W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.2. Liczba punktów w kryterium Okres udzielonej gwarancji na urządzenie dyskowe NAS (N) zostanie przyznana w następujący sposób: N = ( Nb / 60 ) x 20 gdzie:
N – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę,
Nb – okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie, przy czym w zakresie kryterium Okres udzielonej gwarancji na urządzenie dyskowe NAS (N), dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę liczony w miesiącach, podany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Im dłuższy okres gwarancji, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów. W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
1.3. Najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w kryterium powyżej to 24 miesiące. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty. Najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to 60 miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji, to jest 60 miesięcy. Brak wskazania/ wpisania w formularzu oferty okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji, to jest 24 miesiące.
1.4. Liczba punktów w kryterium Okres udzielonej gwarancji na serwerowe zasilacze awaryjne (Z) zostanie przyznana w następujący sposób: Z = ( Zb / 36 ) x 20 gdzie:
Z – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę,
Zb – okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie, przy czym w zakresie kryterium Okres udzielonej gwarancji na serwerowe zasilacze awaryjne (Z), dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę liczony w miesiącach, podany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Im dłuższy okres gwarancji, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów. W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
1.5. Najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w kryterium powyżej to 24 miesiące. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty. Najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to 36 miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji, to jest 36 miesięcy. Brak wskazania/ wpisania w formularzu oferty okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji, to jest 24 miesiące.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na urządzenie dyskowe

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na serwerowe zasilacze awaryjne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 obejmuje dostawę urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena punktowa złożonych ofert, dla każdego z kryteriów określonych w części 3 dokonana zostanie zgodnie z następującymi formułami:
1. 1 Liczba punktów w kryterium Cena (C) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru: C = ( Cn / Cb ) x 36 gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium Cena (C),
Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej), przy czym w zakresie kryterium Cena (C), do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Im niższa cena oferty, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów. W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.2. Liczba punktów w kryterium Okres udzielonej gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne (UW) zostanie przyznana w następujący sposób: UW = ( UWb / 36 ) x 40
gdzie:
UW – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę,
UWb – okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie, przy czym w zakresie kryterium Okres udzielonej gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne (UW), dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę liczony w miesiącach, podany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Im dłuższy okres gwarancji, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów. W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
1.3. Najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w kryterium powyżej to 24 miesiące. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty. Najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to 36 miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji, to jest 36 miesięcy.
Brak wskazania/ wpisania w formularzu oferty okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji, to jest 24 miesiące.
1.4. Jako najkorzystniejszą w części 3 Zamawiający wybierze ofertę, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów (X), obliczoną wg następującego wzoru: X = C + UW
gdzie:
X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty,
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Cena (C), UW - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Okres udzielonej gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne (UW).
2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia będą dokonywane w sposób następujący: uzyskane będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku w taki sposób, że trzecie miejsce po przecinku poniżej 5 pomija się, natomiast równe 5 i wyższe powodować będą zaokrąglenie cyfry znajdującej się na drugim miejscu po przecinku o 1 wyżej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące środki dowodowe:
1.1 opis zaoferowanego sprzętu i oprogramowania umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełniania przez oferowany sprzęt i oprogramowanie wymagań minimalnych, wskazujący dla każdego elementu zawartego w tabeli w pkt. 3 lub pkt. 4 lub pkt. 5 formularza oferty (odpowiednio do części zamówienia, na którą ofertę składa wykonawca) nazwę producenta i modelu urządzenia lub nazwę oprogramowania, opis powinien być sporządzony w oparciu o Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) i odnosić się do każdego z wymagań określonych w tym załączniku.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym w wezwaniu.
3. Postanowienia pkt. 5.2 nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na okoliczność wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 3 a do SWZ.
2.Oświadczenie, o którym mowa w ust. powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące środki dowodowe:
1.1 opis zaoferowanego sprzętu i oprogramowania umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełniania przez oferowany sprzęt i oprogramowanie wymagań minimalnych, wskazujący dla każdego elementu zawartego w tabeli w pkt. 3 lub pkt. 4 lub pkt. 5 formularza oferty (odpowiednio do części zamówienia, na którą ofertę składa wykonawca) nazwę producenta i modelu urządzenia lub nazwę oprogramowania, opis powinien być sporządzony w oparciu o Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) i odnosić się do każdego z wymagań określonych w tym załączniku.
2.Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 Ustawy
2. Przedłożyć umowę regulującą współpracę podmiotów, w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian w przypadku zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych i tym podobnych), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą powodować zmiany wysokości wynagrodzenia, ani obniżenia parametrów technicznych i jakościowych zaoferowanego przedmiotu zamówienia) - na przykład:
1) konieczność dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenia lub oprogramowania, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego w Umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;
2) pojawienie się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji oprogramowania, o lepszych parametrach i/lub pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny;
3) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;
4) zmiana oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w sytuacji, gdy producent lub jego przedstawiciel na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (osoba trzecia) nie będzie mógł dostarczyć oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w terminie wyznaczonym w Umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.