eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opatów › Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy OpatówOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Opatów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Obrońców Pokoju 34

1.5.2.) Miejscowość: Opatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-500

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: opatow@umopatow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umopatow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d504c6f0-c247-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134214

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064767/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umopatow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umopatow.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1) Elektronicznie na adres e-mail: opatow@umopatow.pl. lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://umopatow.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 4;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki: Gmina Opatów lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.8. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów
 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Sylwester Cieśla e-mail: iod@czi24.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IMK.II.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1: Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic oraz utworzenie placu zabaw na terenie Gminy Opatów
Zadanie 1 - Budowa świetlicy w Brzeziu
Zakres zamówienia obejmuje:
Budowę świetlicy wiejskiej w Brzeziu.
1) Wykonanie robót budowlanych:
a) przygotowanie terenu pod budowę
b) wykonanie ław fundamentowych żelbetowych,
c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
d) wykonanie izolacji cieplnych poniżej i powyżej poziomu terenu,
e) wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych,
f) wykonanie ścian zewnętrznych i działowych z bloczków ceramicznych,
g) wykonanie stropu żelbetowego,
h) wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem i obróbkami,
i) wykonanie elewacji ścian w systemie BSO,
j) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
k) Wykonanie elementów komunikujących z terenem -podjazd dla osób niepełnosprawnych.
l) roboty wykończeniowe,
m) instalacje wewnętrzne:
- instalacja elektryczna,
- instalacja wody zimnej,
- instalacja wody ciepłej (podgrzewanie z lokalnych podgrzewaczy)
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja fotowoltaiczna.
- instalacja odgromowa
2) Zagospodarowanie terenu:
a) Przyłącza,
b) zbiornik na nieczystości ciekłe,
c) utwardzenie terenu,
d) oświetlenie
e) montaż ogrodzenia
Lokalizacja świetlicy bezpośrednio przy istniejącym garażu, który po wybudowaniu świetlicy będzie stanowił jego integralną część. Zamówienie obejmuje roboty wykończeniowe na całym powstałym w ten sposób budynku.

Zadanie 2 - Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kornacicach
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe budynku, istniejących elementów zagospodarowania terenu.
2) Przygotowanie terenu pod budowę,
3) Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z elementami komunikującymi z terenem (podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody zewnętrzne).
4) Wykonanie robót budowlanych w budynku:
a) wykonanie ław fundamentowych żelbetowych,
b) wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych,
c) wykonanie ścian zewnętrznych i działowych z bloczków ceramicznych,
d) wykonanie stropu żelbetowego,
e) wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem i obróbkami,
f) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
g) wykonanie izolacji cieplnych poniżej i powyżej poziomu terenu,
h) wykonanie elewacji ścian w systemie BSO,
i) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
j) roboty wykończeniowe,
k) instalacje wewnętrzne:
- instalacja elektryczna,
- instalacja wody zimnej,
- instalacja wody ciepłej (podgrzewanie z lokalnych podgrzewaczy)
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja fotowoltaiczna.
5) Zagospodarowanie terenu:
f) Przyłącza,
g) zbiornik na nieczystości ciekłe,
h) utwardzenie terenu, skomunikowanie terenu z terenem przyległym (działką drogową),
i) oświetlenie

Zadanie 3 - Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podolu
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe budynku, istniejących elementów zagospodarowania terenu.
2) Wykonanie elementów komunikujących z terenem :schody zewnętrzne oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
3) Wykonanie robót budowlanych w budynku:
a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
b) wykonanie izolacji cieplnych,
c) wykonanie ścianek działowych i zamurowań,
d) wykonanie elewacji ścian w systemie BSO,
e) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
f) roboty wykończeniowe,
g) instalacje wewnętrzne:
- instalacja elektryczna,
- instalacja wody zimnej,
- instalacja wody ciepłej (podgrzewanie z lokalnych podgrzewaczy)
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja fotowoltaiczna.
6) Zagospodarowanie terenu:
a) Przyłącza,
b) zbiornik na nieczystości ciekłe,
c) utwardzenie terenu, skomunikowanie terenu z terenem przyległym (działką drogową),
d) oświetlenie

Zadanie 4 - Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Karwowie
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe budynku, istniejących elementów zagospodarowania terenu.
2) Wykonanie elementów komunikujących z terenem :schody zewnętrzne oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
3) Wykonanie robót budowlanych w budynku:
a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
b) wykonanie izolacji cieplnych,
c) wykonanie ścianek działowych i zamurowań,
d) wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem i obróbkami,
e) wykonanie elewacji ścian w systemie BSO,
f) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
g) roboty wykończeniowe,
h) instalacje wewnętrzne:
- instalacja elektryczna,
- instalacja wody zimnej,
- instalacja wody ciepłej (podgrzewanie z lokalnych podgrzewaczy)
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja fotowoltaiczna.
7) Zagospodarowanie terenu:
a) Przyłącza,
b) zbiornik na nieczystości ciekłe,
c) utwardzenie terenu, skomunikowanie terenu z terenem przyległym
d) oświetlenie

Zadanie 5 - Plac zabaw przy świetlicy w Strzyżowicach
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych oraz dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dla inwestycji „Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Strzyżowicach.
Zakres zamówienia obejmuje :
1) Przygotowanie podłoża,
2) Montaż wyposażenia placu zabaw
3) Wykonanie nawierzchni trawiastej
4) Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych
5) Montaż ogrodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

45442110-1 - Malowanie budynków

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:
Część nr 1 :
- Roboty budowlane
- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- Pokrywanie podłóg i ścian
- Tynkowanie
- Malowanie budynków
- Roboty instalacyjne hydrauliczne
- Roboty instalacyjne kanalizacyjne
- Roboty instalacyjne elektryczne
- Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
- Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
- Roboty elewacyjne
- Izolacja cieplna
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- Wznoszenie ogrodzeń
- Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 2: Remont budynku Opatowskiego Domu Kultury
Ze względu na aktualny stan techniczny elementów dachu i pomieszczeń obiektu (ograniczona możliwość użytkowania z uwagi na nieszczelność pokrycia amfiteatru i budynku OOK) i zapewnienia możliwości ciągłego funkcjonowania obiektu prace należy wykonać w następującej kolejności:

Zadanie 1 - Remont dachu budynku OOK, wymiana fotowoltaiki – etap 1 prac
1) Demontaż instalacji paneli fotowoltaicznych z przekazaniem na odkład na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
2) Wykonanie pokrycia dachowego, wraz z obróbkami i instalacją odgromową,
3) Montaż paneli fotowoltaicznych, wraz z instalacjami i włączeniem do sieci energii elektrycznej,
4) Remont pomieszczeń piwnic, parteru i piętra,

Zadanie 2 - Remont Amfiteatru – prace związane z bieżącym utrzymaniem obiektu - etap 2 prac
1) Uszczelnienie pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych,
2) Odprowadzenie wód deszczowych z terenu amfiteatru,
3) Przełożenie płyt granitowych nawierzchni,
4) Remont zaplecza sceny amfiteatru,
5) Remont Sali widowiskowej z pomieszczeniami przyległymi,
6) Montaż okładzin ścian, podłóg i sufitów,
7) Wykonanie instalacji elektrycznych.


Zadanie 3 - Prace instalacyjne i wyposażeniowe sali widowiskowej - etap 3 prac
1) Wymiana oświetlenia wraz z instalacjami,
2) Nagłośnienie Sali widowiskowej – sprzęt nagłośnieniowy,
3) Montaż mechaniki sceny,
4) Multimedia z instalacjami.

Zadanie 4 - Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na potrzeby OOK + roboty budowlane na Sali widowiskowej - etap 4 prac
1) Okładziny, malowanie ścian,
2) Wymiana drzwi,
3) Uzupełnienia tynków,
4) Montaż żaluzji,
5) Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:

Część nr 2 :
- Roboty budowlane
- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- Pokrywanie podłóg i ścian
- Tynkowanie
- Roboty instalacyjne hydrauliczne
- Roboty instalacyjne kanalizacyjne
- Roboty instalacyjne elektryczne

Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 3: Budowa biblioteki w Opatowie (formuła zaprojektuj i wybuduj)
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie załączonej do PFU Koncepcji z uwzględnieniem części rysunkowej PFU, uzyskanie zgód administracyjnych poprzedzających wykonanie robót budowlanych, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technicznych wymaganych dla prawidłowej eksploatacji budynku zgodnie z założeniami Zamawiającego.

Zakres projektowy należy opracować na podstawie Koncepcji, wymagań zawartych w niniejszym
PFU oraz uzgodnień z Zamawiającym.
Zakres prac przedprojektowych:
- sporządzenie mapy do celów projektowych
- wykonanie operatów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do celów projektowych
- inwentaryzacja sieci
- wykonanie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do wykonania projektu
- uzyskania warunków przyłączenie do sieci uzbrojenia terenu od gestorów sieci
- niezbędne uzgodnienie z zarządcą drogi
- uzyskania niezbędnych dokumentów i decyzji administracyjnych koniecznych do
wykonania projektu budowlanego i wykonawczego

Zakres projektowy obejmuje:
- opracowanie koncepcji projektowej podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
- opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych objętych zamówieniem, wraz z wymaganymi uzgodnieniami w zakresie sanitarnohigienicznym, BHP oraz ochrony pożarowej
- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zgód, pozwoleń administracyjnych poprzedzających wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja inwestycji, w szczególności pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę
- opracowanie projektu wykonawczego inwestycji dla wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych objętych zamówieniem, podlegającego zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
- opracowanie przedmiaru robót
- opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego
- opracowanie projektu organizacji budowy inwestycji wraz z infrastrukturą,

Zakres robót obejmuje:
Przyłączenie obiektu do sieci uzbrojenia terenu
- przyłącze wody (włączenie na terenie szkoły – działka 763/1)
- przyłącze kanalizacji sanitarnej (włączenie na terenie szkoły – działka 763/1)
- przyłącze kanalizacji deszczowej (włączenie na terenie szkoły – działka 763/1)
- przyłącze gazu (na podstawie umowy przyłączeniowej)
- przyłącza elektroenergetyczne (na podstawie umowy przyłączeniowej)
- przyłącze telekomunikacyjne (na podstawie umowy przyłączeniowej)
Obiekty budowlane (oznaczenia wg. rysunku K-ZT.01. Koncepcja zagospodarowania terenu)
- budynek biblioteki (1)
Zagospodarowanie terenu
- uzupełnienie drogi wewnętrznej (4)
- zespół miejsc parkingowych (5)
- ciągi komunikacji pieszej (chodniki, dziedziniec zewnętrzny) (2)
- stacja ładowania samochodów elektrycznych
- oświetlenie terenu
- monitoring terenu
- zieleń urządzona
Wyposażenie
Wyposażenie ruchome obiektu (meble, sprzęt komputerowy) nie wchodzi w zakres zamówienia, chyba, że w treści PFU wyraźnie zaznaczono inaczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:

Część nr 3 :
- Przygotowanie terenu pod budowę
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- Roboty instalacyjne w budynkach
- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- Usługi projektowania architektonicznego

Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

• dla części nr 1:
jedną robotę budowlaną (zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu) związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją budynku/ów. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosiła minimum 2 000 000,00 zł brutto.

• dla części nr 2:
jedną robotę budowlaną (zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu) związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją lub remontem budynku/ów. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosiła minimum 1 000 000,00 zł brutto.

• dla części nr 3:
jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub „wybuduj” (wykonaną w ramach jednej umowy/kontraktu) związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją budynku/ów. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosiła minimum 3 000 000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część Wykonawca może wykazać się jedną robotą na te części, jeżeli zakres tej roboty odpowiada warunkom postawionym dla danych części a sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości dla części, na które Wykonawca składa ofertę (np. dla części nr 1 i nr 2 minimalna wartość wykonanych robót wynosi 3 000 000,00 zł brutto).

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

dla części nr 1:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji (zrealizowanej w ramach jednej umowy/ kontraktu) związanej z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją budynku/ów.

dla części nr 2:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji (zrealizowanej w ramach jednej umowy/ kontraktu) związanej z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją lub remontem budynku/ów.
• Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

dla części nr 3:
• kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji (zrealizowanej w ramach jednej umowy/ kontraktu) związanej z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją budynku/ów.
• Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
• Kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
• projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.
Uwaga: Funkcja kierownika i projektanta może być łączona przez tę samą osobę.
Tymi samymi kierownikami można wykazać się do wszystkich części.
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021.1646) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem
o posiadanych uprawnieniach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości:
1) Część nr 1: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
2) Część nr 2: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
3) Część nr 3: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://umopatow.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY" .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.