eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Jednorazowe materiały i sprzęt medyczny 2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Jednorazowe materiały i sprzęt medyczny 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271998066

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teatralna 9

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 323636044

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rprsosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rprsosnowiec.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Jednorazowe materiały i sprzęt medyczny 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-538dad13-c241-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521054/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Sprzęt jednorazowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-538dad13-c241-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych - Platforma e-Zamówienia, zwanej dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformie-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
7. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta podmiotu „Wykonawca" odbywa się komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń, (art. 223 ust. l i art. 224 ust. l ustawy PZP).
9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji, dostępnych w zakładce „Formularze"/"Formularze do komunikacji". Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik").
10. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym z „Formularzy do komunikacji", konieczne jest posiadanie konta „Wykonawcy" w Systemie oraz zalogowanie się. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zamówienia.
11. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentyfikacji i podpisu.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".
13. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesłanych jako załączniki do jednego formularza),
14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać z wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienią.gov.pl/ w zakładce „Zgłoś problem".
16. W sytuacji problemów technicznych Platformy e-Zamówienia lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego poprzez System, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@rprsosnowiec.pl (nie dotyczy składania ofert).

Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ Art. VI

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych składających w imieniu
wykonawcy ofertę, pełnomocników, osób reprezentujących wykonawcę oraz osób prowadzących postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 RODO informujemy:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz U. z 2022r. Poz 1710 z pozn. zm.).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Nie przysługuje Panu/Pani w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia
danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzęt medyczny jednorazowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje wznowienie do wartości 20% zamówienia podstawowego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Każda oferta będzie oceniana indywidualnie. Części zamówienia będą oceniane niezależnie, jednak jeśli nie zaznaczono inaczej sposób oceny jest zgodny dla każdej z części.


Kryterium Waga kryterium
Xa Cena 60%
Xb Dostawa 40%
Xa + Xb = X (Ocena oferty)

Zamawiający wybierze ofertę która uzyska maksymalną ilość punktów w zakresie części zamówienia. Punkty będą wyliczane do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis stosowanego kryterium

Ocena oferty = Xa + Xb

A. CENA
Xa = najniższa wartość ceny występująca w ofertach / wartość ceny wskazana w rozpatrywanej ofercie x 100 x Wa [p.]

Xa – ilość punktów
Wa - waga kryterium (w tym przypadku Wa = 60%=0,6)

B. Dostawa
Xb = punkty przeliczane bezpośrednio od 0 do 40
Dostawa w 1 dzień roboczy: 40 p.
Dostawa w 2 dni robocze: 30 p.
Dostawa w 3 dni robocze: 15 p.
Dostawa w 4 dni robocze i więcej: 0 p.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunki

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje wznowienie do wartości 20% zamówienia podstawowego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Każda oferta będzie oceniana indywidualnie. Części zamówienia będą oceniane niezależnie, jednak jeśli nie zaznaczono inaczej sposób oceny jest zgodny dla każdej z części.


Kryterium Waga kryterium
Xa Cena 60%
Xb Dostawa 40%
Xa + Xb = X (Ocena oferty)

Zamawiający wybierze ofertę która uzyska maksymalną ilość punktów w zakresie części zamówienia. Punkty będą wyliczane do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis stosowanego kryterium

Ocena oferty = Xa + Xb

A. CENA
Xa = najniższa wartość ceny występująca w ofertach / wartość ceny wskazana w rozpatrywanej ofercie x 100 x Wa [p.]

Xa – ilość punktów
Wa - waga kryterium (w tym przypadku Wa = 60%=0,6)

B. Dostawa
Xb = punkty przeliczane bezpośrednio od 0 do 40
Dostawa w 1 dzień roboczy: 40 p.
Dostawa w 2 dni robocze: 30 p.
Dostawa w 3 dni robocze: 15 p.
Dostawa w 4 dni robocze i więcej: 0 p.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży odpowiednie oświadczenie (wzór dokumentu stanowi Załącznik 5 do SWZ,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży odpowiednie oświadczenie (wzór dokumentu stanowi Załącznik 5 do SWZ,
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży odpowiednie oświadczenie (wzór dokumentu stanowi Załącznik 5 do SWZ
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują spełnianie warunków łącznie.
2) Podlegają wykluczeniu z postępowania:
a) na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
b) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
c) złożą oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 5 do niniejszej SWZ.
2. Wykonawca, podwykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie nie mogą podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp:
1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (Załącznik 5 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
2) w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, oświadczenie (Załącznik 5 do SWZ) składa także każdy podwykonawca.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) – Załącznik 6 do SWZ, (Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie wymaga

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca, podwykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie nie mogą podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp:1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (Załącznik 5 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,2) w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, oświadczenie (Załącznik 5 do SWZ) składa także każdy podwykonawca.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.) Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:
a) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
b) zmianą danych teleadresowych Stron,
c) zmianą numerów rachunków bankowych Stron,
d) siłą wyższą przez co rozumie się w szczególności: wojnę lub rewolucję na terytorium Polski, stan wyjątkowy, klęski żywiołowe, których Strony nie mogły przewidzieć ani wyeliminować w chwili zawarcia umowy, a które wystąpimy z przyczyn całkowicie niezależnych od Stron w okresie obowiązywania umowy.
W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, której to przeszkodziło w wykonaniu jej zobowiązań umownych, jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony na piśmie. Pismo stwierdzające fakt wystąpienia siły wyższej, potwierdzone przez upoważnioną instytucję państwową, powinno zostać wysłane na adres drugiej Strony w terminie 2 dni roboczych od
wystąpienia okoliczności siły wyższej. Strony mają świadomość, że w chwili zawierania niniejszej umowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony jest stan zagrożenia epidemicznego w związku z epidemią choroby COVID-19 spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 (choroba COVID-19), jak również są publikowane w mediach informacje o rozprzestrzenianiu się „małpiej grypy” lub innych chorób o podobnym charakterze („Epidemia”). Wykonawcy przysługuje prawo do powoływania się na niewykonanie swoich zobowiązań związane z Epidemią wyłącznie w przypadku wprowadzenia na terenie Polski stanu wyjątkowego. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego jest spowodowane Epidemią, Strona dotknięta tym zdarzeniem niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, powiadomi o tym zdarzeniu drugą Stronę, przekazując wszelkie istotne fakty dotyczące takiego zdarzenia oraz przewidywany okres przeszkody w realizacji zobowiązań.

Ze względu na ograniczenie ilości liter w formularzu Zamawiający informuje że pełny opis zawarty jest w SWZ Art XVI ust. 4

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.