eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Jednorazowe materia造 i sprz皻 medyczny 2023Og這szenie z dnia 2023-03-14


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Jednorazowe materia造 i sprz皻 medyczny 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271998066

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Teatralna 9

1.5.2.) Miejscowo嗆: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 323636044

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rprsosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://rprsosnowiec.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Jednorazowe materia造 i sprz皻 medyczny 2023

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-538dad13-c241-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00134049

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-14

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00521054/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.5 Sprz皻 jednorazowy

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-538dad13-c241-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Post瘼owanie jest prowadzone w j瞛yku polskim.
2. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami prowadzona jest przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem systemu zapewniaj帷ego obs逝g procesu udzielania zam闚ie publicznych - Platforma e-Zam闚ienia, zwanej dalej Systemem.
3. System jest dost瘼ny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
4. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
5. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
6. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu
„Wykonawca" na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformie-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy".
7. Za po鈔ednictwem posiadanego w Systemie konta podmiotu „Wykonawca" odbywa si komunikacja wykonawcy z zamawiaj帷ym w post瘼owaniu, w szczeg鏊no軼i: przekazywanie dokument闚, o鈍iadcze, informacji, pyta, wniosk闚 w ramach post瘼owania.
8. W toku badania i oceny ofert zamawiaj帷y mo瞠 膨da od wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych ofert oraz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub innych sk豉danych dokument闚 lub o鈍iadcze, (art. 223 ust. l i art. 224 ust. l ustawy PZP).
9. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji, dost瘼nych w zak豉dce „Formularze"/"Formularze do komunikacji". Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik").
10. Do pe軟ego i prawid這wego korzystania z Platformy e-Zam闚ienia, w tym z „Formularzy do komunikacji", konieczne jest posiadanie konta „Wykonawcy" w Systemie oraz zalogowanie si. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zam闚ienia.
11. Do pe軟ego i prawid這wego korzystania z Systemu konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego U篡tkownika wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego s逝膨cego do autentyfikacji i podpisu.
12. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja".
13. Maksymalny rozmiar plik闚 przes豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przes豉nych jako za陰czniki do jednego formularza),
14. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
15. W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta z wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowieni.gov.pl/ w zak豉dce „Zg這 problem".
16. W sytuacji problem闚 technicznych Platformy e-Zam闚ienia lub niedost瘼no軼i Systemu, uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj wykonawcy i zamawiaj帷ego poprzez System, zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres: zamowienia@rprsosnowiec.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert).

Szczeg馧owy opis zawarty jest w SWZ Art. VI

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): W zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych os鏏 fizycznych sk豉daj帷ych w imieniu
wykonawcy ofert, pe軟omocnik闚, os鏏 reprezentuj帷ych wykonawc oraz os鏏 prowadz帷ych post瘼owanie o udzielenie
zam闚ienia publicznego, realizuj帷 obowi您ek o kt鏎ym mowa w art. 13 RODO informujemy:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o
udzielenie zam闚ienia publicznego.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o zapisy Ustawy Prawo Zam闚ie Publicznych (tj. Dz U. z 2022r. Poz 1710 z pozn. zm.).
3. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a
je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy.
4. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana
dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie
zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, dane nie b璠
przekazywane do pa雟twa trzeciego.
6. Posiada Pan/Pani prawo dost瘼u do danych osobowych, sprostowania danych, 膨dania ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych.
7. Nie przys逝guje Panu/Pani w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych, prawo do przenoszenia
danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na kilka cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Sprz皻 medyczny jednorazowy

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 33190000-8 - R騜ne urz康zenia iprodukty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materia造 medyczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-04-08

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiaj帷y przewiduje wznowienie do warto軼i 20% zam闚ienia podstawowego.

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Ka盥a oferta b璠zie oceniana indywidualnie. Cz窷ci zam闚ienia b璠 oceniane niezale積ie, jednak je郵i nie zaznaczono inaczej spos鏏 oceny jest zgodny dla ka盥ej z cz窷ci.


Kryterium Waga kryterium
Xa Cena 60%
Xb Dostawa 40%
Xa + Xb = X (Ocena oferty)

Zamawiaj帷y wybierze ofert kt鏎a uzyska maksymaln ilo嗆 punkt闚 w zakresie cz窷ci zam闚ienia. Punkty b璠 wyliczane do dw鏂h miejsc po przecinku.

2. Opis stosowanego kryterium

Ocena oferty = Xa + Xb

A. CENA
Xa = najni窺za warto嗆 ceny wyst瘼uj帷a w ofertach / warto嗆 ceny wskazana w rozpatrywanej ofercie x 100 x Wa [p.]

Xa – ilo嗆 punkt闚
Wa - waga kryterium (w tym przypadku Wa = 60%=0,6)

B. Dostawa
Xb = punkty przeliczane bezpo鈔ednio od 0 do 40
Dostawa w 1 dzie roboczy: 40 p.
Dostawa w 2 dni robocze: 30 p.
Dostawa w 3 dni robocze: 15 p.
Dostawa w 4 dni robocze i wi璚ej: 0 p.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Opatrunki

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 33190000-8 - R騜ne urz康zenia iprodukty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materia造 medyczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-04-08

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiaj帷y przewiduje wznowienie do warto軼i 20% zam闚ienia podstawowego.

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Ka盥a oferta b璠zie oceniana indywidualnie. Cz窷ci zam闚ienia b璠 oceniane niezale積ie, jednak je郵i nie zaznaczono inaczej spos鏏 oceny jest zgodny dla ka盥ej z cz窷ci.


Kryterium Waga kryterium
Xa Cena 60%
Xb Dostawa 40%
Xa + Xb = X (Ocena oferty)

Zamawiaj帷y wybierze ofert kt鏎a uzyska maksymaln ilo嗆 punkt闚 w zakresie cz窷ci zam闚ienia. Punkty b璠 wyliczane do dw鏂h miejsc po przecinku.

2. Opis stosowanego kryterium

Ocena oferty = Xa + Xb

A. CENA
Xa = najni窺za warto嗆 ceny wyst瘼uj帷a w ofertach / warto嗆 ceny wskazana w rozpatrywanej ofercie x 100 x Wa [p.]

Xa – ilo嗆 punkt闚
Wa - waga kryterium (w tym przypadku Wa = 60%=0,6)

B. Dostawa
Xb = punkty przeliczane bezpo鈔ednio od 0 do 40
Dostawa w 1 dzie roboczy: 40 p.
Dostawa w 2 dni robocze: 30 p.
Dostawa w 3 dni robocze: 15 p.
Dostawa w 4 dni robocze i wi璚ej: 0 p.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1) spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
a) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj帷y nie stawia warunku udzia逝 w post瘼owaniu w powy窺zym zakresie,
b) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odr瑿nych przepis闚.Warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li wykonawca przed這篡 odpowiednie o鈍iadczenie (wz鏎 dokumentu stanowi Za陰cznik 5 do SWZ,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li wykonawca przed這篡 odpowiednie o鈍iadczenie (wz鏎 dokumentu stanowi Za陰cznik 5 do SWZ,
d) zdolno軼i technicznej lub zawodowej: Warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li wykonawca przed這篡 odpowiednie o鈍iadczenie (wz鏎 dokumentu stanowi Za陰cznik 5 do SWZ
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wykazuj spe軟ianie warunk闚 陰cznie.
2) Podlegaj wykluczeniu z post瘼owania:
a) na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
b) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., tj.: w stosunku do kt鏎ego otwarto likwidacj, og這szono upad這嗆, kt鏎ego aktywami zarz康za likwidator lub s康, zawar uk豉d z wierzycielami, kt鏎ego dzia豉lno嗆 gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury;
c) z這膨 o鈍iadczenie potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik 5 do niniejszej SWZ.
2. Wykonawca, podwykonawca, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie nie mog podlega wykluczeniu z powodu niespe軟ienia warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp:
1) w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie (Za陰cznik 5 do SWZ) sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie,
2) w przypadku realizacji zam闚ienia przy pomocy podwykonawc闚, o鈍iadczenie (Za陰cznik 5 do SWZ) sk豉da tak瞠 ka盥y podwykonawca.
3. Wykluczenie Wykonawcy nast瘼uje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z p騧n. zm.), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, w zakresie okre郵onym art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z p騧n. zm.) – Za陰cznik 6 do SWZ, (Zamawiaj帷y przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia o鈍iadczenia, w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni)

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

nie wymaga

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawca, podwykonawca, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie nie mog podlega wykluczeniu z powodu niespe軟ienia warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp:1) w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie (Za陰cznik 5 do SWZ) sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie,2) w przypadku realizacji zam闚ienia przy pomocy podwykonawc闚, o鈍iadczenie (Za陰cznik 5 do SWZ) sk豉da tak瞠 ka盥y podwykonawca.3. Wykluczenie Wykonawcy nast瘼uje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.) Strony przewiduj mo磧iwo嗆 dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczno嗆 wprowadzenia zmian wynika z okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w dniu zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:
a) zmian powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa lub wynikaj帷ych z prawomocnych orzecze lub ostatecznych akt闚 administracyjnych w豉軼iwych organ闚 - w takim zakresie, w jakim b璠zie to niezb璠ne w celu dostosowania postanowie umowy do zaistnia貫go stanu prawnego lub faktycznego,
b) zmian danych teleadresowych Stron,
c) zmian numer闚 rachunk闚 bankowych Stron,
d) si陰 wy窺z przez co rozumie si w szczeg鏊no軼i: wojn lub rewolucj na terytorium Polski, stan wyj徠kowy, kl瘰ki 篡wio這we, kt鏎ych Strony nie mog造 przewidzie ani wyeliminowa w chwili zawarcia umowy, a kt鏎e wyst徙imy z przyczyn ca趾owicie niezale積ych od Stron w okresie obowi您ywania umowy.
W przypadku wyst徙ienia si造 wy窺zej Strona, kt鏎ej to przeszkodzi這 w wykonaniu jej zobowi您a umownych, jest zobowi您ana do powiadomienia drugiej Strony na pi鄉ie. Pismo stwierdzaj帷e fakt wyst徙ienia si造 wy窺zej, potwierdzone przez upowa積ion instytucj pa雟twow, powinno zosta wys豉ne na adres drugiej Strony w terminie 2 dni roboczych od
wyst徙ienia okoliczno軼i si造 wy窺zej. Strony maj 鈍iadomo嗆, 瞠 w chwili zawierania niniejszej umowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej og這szony jest stan zagro瞠nia epidemicznego w zwi您ku z epidemi choroby COVID-19 spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 (choroba COVID-19), jak r闚nie s publikowane w mediach informacje o rozprzestrzenianiu si „ma逍iej grypy” lub innych chor鏏 o podobnym charakterze („Epidemia”). Wykonawcy przys逝guje prawo do powo造wania si na niewykonanie swoich zobowi您a zwi您ane z Epidemi wy陰cznie w przypadku wprowadzenia na terenie Polski stanu wyj徠kowego. W przypadku gdy niewykonanie lub nienale篡te wykonanie zobowi您ania niepieni篹nego jest spowodowane Epidemi, Strona dotkni皻a tym zdarzeniem niezw這cznie, nie p騧niej ni w terminie 2 dni roboczych, powiadomi o tym zdarzeniu drug Stron, przekazuj帷 wszelkie istotne fakty dotycz帷e takiego zdarzenia oraz przewidywany okres przeszkody w realizacji zobowi您a.

Ze wzgl璠u na ograniczenie ilo軼i liter w formularzu Zamawiaj帷y informuje 瞠 pe軟y opis zawarty jest w SWZ Art XVI ust. 4

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.