eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakrzew › Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka NagórnaOgłoszenie z dnia 2021-08-02


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00134029 z dnia 2021-08-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zakrzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakrzew 51

1.5.2.) Miejscowość: Zakrzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486105122

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zakrzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zakrzew.bip.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zakrzew.bip.gmina.pl/index.php?id=2422

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56404e66-cdbd-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00134029

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000075/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00085727/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 342850,00

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu studziennego ujmującego wodę z utworów górnokredowych na terenie działki nr 137 w m-ci Dąbrówka Nagórna, gm. Zakrzew w celu rozbudowy gminnego ujęcia wody podziemnej i zwiększenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia.
Realizacja zamówienia polega na odwierceniu systemem mechanicznym okrętno-udarowym otworu do projektowanej głębokości 130,00m, zabudowaniu otworu filtrem szczelinowym PCV DN 250 mm, wykonaniu pompowania oczyszczającego i pomiarowego, poborze do badań próbek wody i zabezpieczeniu otworu. Zadaniem jest także dobór pompy głębinowej i zabudowa studni obudową studzienną, naziemną.

Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 36 miesięcy.
Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera projekt robót geologicznych stanowiący załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 464853,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 537000,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 464853,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6570005581

7.3.3) Ulica: Spacerowa 5

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-026

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 464853,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-08-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.