eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamień Pomorski › Prowadzenie kursów zawodowych oraz warsztatów kulinarnych z autorytetem o tematyce: kuchnia śródziemnomorska.Ogłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie kursów zawodowych oraz warsztatów kulinarnych z autorytetem o tematyce: kuchnia śródziemnomorska.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KAMIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolińska 7B

1.5.2.) Miejscowość: Kamień Pomorski

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatkamienski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkamienski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie kursów zawodowych oraz warsztatów kulinarnych z autorytetem o tematyce: kuchnia śródziemnomorska.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92f1530a-9cc6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133531

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033636/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Prowadzehnie kursów zawodowych.

1.3.2 Warsztaty kulinarne z autorytetem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060007

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Wip.272.3.2023.MN.US

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 80317,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Kurs Dietetyki
a. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu dietetyki. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu zdobycia kwalifikacji zawodowych.
b) Czas trwania: minimum 30 godzin na grupę.
c) Liczba kursów: 2 grupy.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 20.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 września 2023 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy kurs. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin.
i) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
j) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
k) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
l) Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym końcowym (certyfikacyjnym). Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników kursu.
m) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin.
n) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652 z późn. zm.).
o) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
p) Zamawiający wymaga wydania przez Wykonawcę Zaświadczenia ukończenia kursu uprawniającego do wykonywania zawodu Dietetyka potwierdzającego nabycie przez uczestników/uczestniczki kwalifikacji zawodowych na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 15684,55 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Profesjonalne warsztaty kulinarne o tematyce: kuchnia śródziemnomorska
a) Celem warsztatów jest dostarczenie i poszerzenie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w branży gastronomicznej. Zdobycie umiejętności doboru surowców oraz sporządzania i podawania potraw i napojów charakterystycznych dla wybranych kuchni świata, a także poznania zwyczajów żywieniowych innych narodów.
b) Program warsztatów:
1) wprowadzenie w specyfikę kuchni śródziemnomorskiej;
2) metody przygotowywania surowców;
3) techniki sporządzania potraw kuchni śródziemnomorskiej;
4) sporządzanie potraw kuchni śródziemnomorskiej;
5) zróżnicowanie zwyczajów kulinarnych;
6) smaczne oryginalne desery;
7) dobór win do potraw;
8) zarządzanie zespołem;
9) kierowanie pracą na kuchni;
10) trudne rozmowy z pracownikami;
11) profesjonalne menu dostosowane do specyfiki lokalu targetu gości / klasyczna i nowoczesna karta menu;
12) procedury;
13) profesjonalne komponowanie i dekorowanie potraw;
14) nowoczesny design potraw.
c) Liczba warsztatów: 1
d) Czas trwania: minimum 16 godzin
e) Ilość uczestników/uczestniczek warsztatów łącznie: 10 uczniów oraz 1 nauczyciel.
f) Beneficjentem warsztatów są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
g) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 września 2023 roku.
h) Miejsce realizacji: warsztaty wyjazdowe w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę zgodnym z wymogami Zamawiającego tj. w miejscowości Kołobrzeg lub Gdańsk lub Warszawa.
i) Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę wysoko wyspecjalizowanego instruktora/wykładowcy czynnie instruującego uczestników oraz biorącego udział w praktycznej części warsztatów.
j) Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę wyspecjalizowanej, profesjonalnej kuchni mieszczącej swobodnie wszystkich uczestników grupy biorącej czynny udział w warsztatach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia / oceny warunków lokalowo-gastronomicznych, jak również spełnienia tych warunków w całości co do wymogów stawianych Wykonawcy przez Zamawiającego poprze ocenę zdjęć wykonanych przez opiekuna uczniów (dostępnego na miejscu przez czas trwania warsztatów). Nie wywiązanie się z warunków (obowiązkowo) przedstawionych przez Wykonawcę (wraz z ofertą) w szczegółowym opisie programu i warsztatów podlegających ocenie Zamawiającego skutkować będzie zerwanie umowy jak również poniesieniem kosztów związanych z jej zerwaniem.
k) Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę surowców / składników w ilości wystarczającej dla wzięcia czynnego udziału przez wszystkich uczestników w warsztatach.
l) Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę możliwość przejazdu oraz nocleg w pokoju jednoosobowym wraz z pełnym wyżywieniem (kolacja w dniu przyjazdu oraz śniadanie i obiadokolacja w dniu przeprowadzenia warsztatów) dla kontrolera ze Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, który będzie obecny podczas warsztatów kulinarnych
m) Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę wyżywienia dla uczestników oraz opiekuna w postaci kolacji w dniu przyjazdu oraz śniadania i obiadu w dniu przeprowadzenia warsztatów kulinarnych
n) Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę noclegu na dzień przed realizacją warsztatów. Uczestnicy oraz opiekun przyjeżdżają do miejscowości, w której zorganizowane zostaną warsztaty w przeddzień zajęć. Ma to zapewnić komfort związany z pełnym wypoczynkiem przed warsztatami. Zamawiający wymaga, aby uczestnicy ulokowani zostali w pokojach dwuosobowych z prywatną łazienką, a opiekun w pokoju jednoosobowym z prywatną łazienką.
o) Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę transportu (bus/autokaru) dla uczestników projektu na trasie głównej tj.: budynek szkoły - miejsce warsztatów, miejsce warsztatów - budynek szkoły. Ponadto usługa transportowa musi obejmować: dowóz uczestników do hotelu w przed dzień warsztatów: dowóz uczestników z hotelu do miejsca warsztatów. Bus/autokar ma być wyposażony w sprawną klimatyzację, ogrzewanie. Jeżeli autokar ulegnie uszkodzeniu/awarii to Wykonawca musi zapewnić inny pojazd o podobnych parametrach technicznych. W przypadku awarii Wykonawca zapewni w przeciągu maksymalnie 2 godzin pojazd zastępczy.
p) Transport na trasie Wolin – Kołobrzeg lub Gdańsk lub Warszawa – Wolin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 38639,28 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Kurs Kuchnia Molekularna
a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu kuchnia molekularna. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu zdobycia kwalifikacji zawodowych.
b) Czas trwania: minimum 8 godzin na grupę.
c) Liczba kursów: 2 grupy.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 20.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 września 2023 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy kurs. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7, 72-400 Kamień Pomorski.
i) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
j) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
k) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
l) Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym końcowym (certyfikacyjnym). Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników kursu.
m) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin.
n) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652 z późn. zm.).
o) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 10910,57 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV - Kurs Kuchnia Molekularna dla Nauczycieli
a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu kuchnia molekularna. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu zdobycia kwalifikacji zawodowych.
b) Czas trwania: minimum 16 godzin na grupę.
c) Liczba kursów: 1 grupa.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 8.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: Kwiecień – Maj 2023 roku
g) Szczegółowy terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą. Termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Warszawa.
i) Wykonawca musi zapewnić transport na trasie Kamień Pomorski – Warszawa – Kamień Pomorski.
j) Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę możliwość przejazdu oraz nocleg w pokoju jednoosobowym wraz z pełnym wyżywieniem (kolacja w dniu przyjazdu oraz śniadanie i obiad w dniu przeprowadzenia warsztatów) dla kontrolera ze Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, który będzie obecny podczas warsztatów kulinarnych
k) Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę wyżywienia dla uczestników w postaci kolacji w dniu przyjazdu oraz śniadania i obiadu w dniu przeprowadzenia kursu.
l) Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę noclegu na dzień przed realizacją warsztatów. Uczestnicy przyjeżdżają do miejscowości, w której zorganizowany zostanie kurs w przeddzień zajęć. Ma to zapewnić komfort związany z pełnym wypoczynkiem przed kursem. Zamawiający wymaga, aby uczestnicy ulokowani zostali w pokojach dwuosobowych z prywatną łazienką.
m) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
n) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
o) Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym końcowym (certyfikacyjnym). Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników kursu.
p) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin.
q) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652 z późn. zm.).
r) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 15895,64 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16440,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16440,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AKADEMIA ROZWOJU PROGRESS Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692552930

7.3.4) Miejscowość: KOSZALIN

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16440,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AKADEMIA ROZWOJU PROGRESS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692552930

7.3.4) Miejscowość: KOSZALIN

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11696,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12940,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12940,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AKADEMIA ROZWOJU PROGRESS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692552930

7.3.4) Miejscowość: KOSZALIN

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12940,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19496,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19496,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AKADEMIA ROZWOJU PROGRESS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692552930

7.3.4) Miejscowość: KOSZALIN

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19496,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.