eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamień Pomorski › Prowadzenie kursów zawodowych oraz warsztatów kulinarnych z autorytetem o tematyce: kuchnia śródziemnomorska.Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie kursów zawodowych oraz warsztatów kulinarnych z autorytetem o tematyce: kuchnia śródziemnomorska.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KAMIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolińska 7B

1.5.2.) Miejscowość: Kamień Pomorski

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatkamienski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkamienski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Fundacja "Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji"

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393752389

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Moniuszki

1.11.4.) Miejscowość: Olsztyn

1.11.5.) Kod pocztowy: 10-275

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: biuro@doradztwo-przetargi.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.doradztwo-przetargi.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie kursów zawodowych oraz warsztatów kulinarnych z autorytetem o tematyce: kuchnia śródziemnomorska.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92f1530a-9cc6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060007

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033636/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Prowadzehnie kursów zawodowych.

1.3.2 Warsztaty kulinarne z autorytetem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę
przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
Pytania i dok. na wezwanie mogą być przesyłane również na adres: biuro@doradztwo-przetargi.pl
https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami dotycząca:
a) ofert, dokumentów oraz oświadczeń (przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl
lub https://oneplace.marketplanet.pl
b) inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty, odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” . Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem Platformy
3. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl (założenie konta jest bezpłatne). Wykonawca posiadający konto na Platformie oneplace.marketplanet.pl (dalej zwana „Platformą”) ma dostęp do dokumentacji zamówienia – przedmiotowego postępowania, formularza do złożenia oferty, formularza do zadawania pytań. W zakładce „Regulacje i procedury procesu
zakupowego” https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin znajduje się szczegółowa instrukcja odnoście założenia konta przez Wykonawcę.
4.1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz uznaje go za wiążący;
4.2. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim; https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl ,
lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub
oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
Pozostałe informacje zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy przedmiotowego postępowania, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.
3. Ponadto:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim;
-w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim pod adresem e-mail: iod@powiatkamienski.pl ;
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Prowadzenie kursów zawodowych oraz warsztatów kulinarnych z autorytetem o tematyce: kuchnia śródziemnomorska, Znak sprawy: Wip.272.3.2023.MN.US;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Wip.272.3.2023.MN.US

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Kurs Dietetyki
a. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu dietetyki. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu zdobycia kwalifikacji zawodowych.
b) Czas trwania: minimum 30 godzin na grupę.
c) Liczba kursów: 2 grupy.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 20.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 września 2023 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy kurs. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin.
i) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
j) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
k) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
l) Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym końcowym (certyfikacyjnym). Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników kursu.
m) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin.
n) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652 z późn. zm.).
o) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
p) Zamawiający wymaga wydania przez Wykonawcę Zaświadczenia ukończenia kursu uprawniającego do wykonywania zawodu Dietetyka potwierdzającego nabycie przez uczestników/uczestniczki kwalifikacji zawodowych na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
„Łączna cena oferty brutto” – C
„Dodatkowe doświadczenie trenera/instruktora (wskazanego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu)” – D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie trenera/instruktora (wskazanego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu).

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Profesjonalne warsztaty kulinarne o tematyce: kuchnia śródziemnomorska
a) Celem warsztatów jest dostarczenie i poszerzenie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w branży gastronomicznej. Zdobycie umiejętności doboru surowców oraz sporządzania i podawania potraw i napojów charakterystycznych dla wybranych kuchni świata, a także poznania zwyczajów żywieniowych innych narodów.
b) Program warsztatów:
1) wprowadzenie w specyfikę kuchni śródziemnomorskiej;
2) metody przygotowywania surowców;
3) techniki sporządzania potraw kuchni śródziemnomorskiej;
4) sporządzanie potraw kuchni śródziemnomorskiej;
5) zróżnicowanie zwyczajów kulinarnych;
6) smaczne oryginalne desery;
7) dobór win do potraw;
8) zarządzanie zespołem;
9) kierowanie pracą na kuchni;
10) trudne rozmowy z pracownikami;
11) profesjonalne menu dostosowane do specyfiki lokalu targetu gości / klasyczna i nowoczesna karta menu;
12) procedury;
13) profesjonalne komponowanie i dekorowanie potraw;
14) nowoczesny design potraw.
c) Liczba warsztatów: 1
d) Czas trwania: minimum 16 godzin
e) Ilość uczestników/uczestniczek warsztatów łącznie: 10 uczniów oraz 1 nauczyciel.
f) Beneficjentem warsztatów są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
g) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 września 2023 roku.
h) Miejsce realizacji: warsztaty wyjazdowe w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę zgodnym z wymogami Zamawiającego tj. w miejscowości Kołobrzeg lub Gdańsk lub Warszawa.
i) Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę wysoko wyspecjalizowanego instruktora/wykładowcy czynnie instruującego uczestników oraz biorącego udział w praktycznej części warsztatów.
j) Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę wyspecjalizowanej, profesjonalnej kuchni mieszczącej swobodnie wszystkich uczestników grupy biorącej czynny udział w warsztatach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia / oceny warunków lokalowo-gastronomicznych, jak również spełnienia tych warunków w całości co do wymogów stawianych Wykonawcy przez Zamawiającego poprze ocenę zdjęć wykonanych przez opiekuna uczniów (dostępnego na miejscu przez czas trwania warsztatów). Nie wywiązanie się z warunków (obowiązkowo) przedstawionych przez Wykonawcę (wraz z ofertą) w szczegółowym opisie programu i warsztatów podlegających ocenie Zamawiającego skutkować będzie zerwanie umowy jak również poniesieniem kosztów związanych z jej zerwaniem.
k) Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę surowców / składników w ilości wystarczającej dla wzięcia czynnego udziału przez wszystkich uczestników w warsztatach.
l) Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę możliwość przejazdu oraz nocleg w pokoju jednoosobowym wraz z pełnym wyżywieniem (kolacja w dniu przyjazdu oraz śniadanie i obiadokolacja w dniu przeprowadzenia warsztatów) dla kontrolera ze Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, który będzie obecny podczas warsztatów kulinarnych
m) Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę wyżywienia dla uczestników oraz opiekuna w postaci kolacji w dniu przyjazdu oraz śniadania i obiadu w dniu przeprowadzenia warsztatów kulinarnych
n) Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę noclegu na dzień przed realizacją warsztatów. Uczestnicy oraz opiekun przyjeżdżają do miejscowości, w której zorganizowane zostaną warsztaty w przeddzień zajęć. Ma to zapewnić komfort związany z pełnym wypoczynkiem przed warsztatami. Zamawiający wymaga, aby uczestnicy ulokowani zostali w pokojach dwuosobowych z prywatną łazienką, a opiekun w pokoju jednoosobowym z prywatną łazienką.
o) Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę transportu (bus/autokaru) dla uczestników projektu na trasie głównej tj.: budynek szkoły - miejsce warsztatów, miejsce warsztatów - budynek szkoły. Ponadto usługa transportowa musi obejmować: dowóz uczestników do hotelu w przed dzień warsztatów: dowóz uczestników z hotelu do miejsca warsztatów. Bus/autokar ma być wyposażony w sprawną klimatyzację, ogrzewanie. Jeżeli autokar ulegnie uszkodzeniu/awarii to Wykonawca musi zapewnić inny pojazd o podobnych parametrach technicznych. W przypadku awarii Wykonawca zapewni w przeciągu maksymalnie 2 godzin pojazd zastępczy.
p) Transport na trasie Wolin – Kołobrzeg lub Gdańsk lub Warszawa – Wolin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
„Łączna cena oferty brutto” – C
„Dodatkowe doświadczenie trenera/instruktora (wskazanego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu)” – D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie trenera/instruktora (wskazanego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu).

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Kurs Kuchnia Molekularna
a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu kuchnia molekularna. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu zdobycia kwalifikacji zawodowych.
b) Czas trwania: minimum 8 godzin na grupę.
c) Liczba kursów: 2 grupy.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 20.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 września 2023 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy kurs. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7, 72-400 Kamień Pomorski.
i) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
j) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
k) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
l) Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym końcowym (certyfikacyjnym). Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników kursu.
m) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin.
n) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652 z późn. zm.).
o) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
„Łączna cena oferty brutto” – C
„Dodatkowe doświadczenie trenera/instruktora (wskazanego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu)” – D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie trenera/instruktora (wskazanego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu).

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV - Kurs Kuchnia Molekularna dla Nauczycieli
a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu kuchnia molekularna. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu zdobycia kwalifikacji zawodowych.
b) Czas trwania: minimum 16 godzin na grupę.
c) Liczba kursów: 1 grupa.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 8.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: Kwiecień – Maj 2023 roku
g) Szczegółowy terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą. Termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Warszawa.
i) Wykonawca musi zapewnić transport na trasie Kamień Pomorski – Warszawa – Kamień Pomorski.
j) Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę możliwość przejazdu oraz nocleg w pokoju jednoosobowym wraz z pełnym wyżywieniem (kolacja w dniu przyjazdu oraz śniadanie i obiad w dniu przeprowadzenia warsztatów) dla kontrolera ze Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, który będzie obecny podczas warsztatów kulinarnych
k) Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę wyżywienia dla uczestników w postaci kolacji w dniu przyjazdu oraz śniadania i obiadu w dniu przeprowadzenia kursu.
l) Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę noclegu na dzień przed realizacją warsztatów. Uczestnicy przyjeżdżają do miejscowości, w której zorganizowany zostanie kurs w przeddzień zajęć. Ma to zapewnić komfort związany z pełnym wypoczynkiem przed kursem. Zamawiający wymaga, aby uczestnicy ulokowani zostali w pokojach dwuosobowych z prywatną łazienką.
m) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
n) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
o) Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym końcowym (certyfikacyjnym). Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników kursu.
p) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin.
q) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652 z późn. zm.).
r) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
„Łączna cena oferty brutto” – C
„Dodatkowe doświadczenie trenera/instruktora (wskazanego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu)” – D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie trenera/instruktora (wskazanego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu).

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają kwalifikacje i doświadczenie wskazane poniżej:

Część 1
1 osoba - pełniąca funkcję instruktora/trenera,
-posiadająca certyfikat ukończenia kursu instruktora /trenera do prowadzenia kursów/ szkoleń/ warsztatów z zakresu dietetyki i/lub gastronomii i/lub zdrowego żywienia,
-posiadająca wykształcenie wyższe lub zawodowe z zakresu dietetyki i/lub gastronomii i/lub zdrowego żywienia,
-posiadająca doświadczenie zawodowe tj. w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła min. 10 kursów/szkoleń/warsztatów z tematyki z zakresu dietetyki i/lub gastronomii i/lub zdrowego żywienia kelnerskiej, każdy trwający min. 5 godz. dla grupy min. 8 osób.

Część 2
1 osoba - trener/instruktor autorytet Kuchni Śródziemnomorskiej pełniącą funkcję prowadzącego warsztaty oraz:
-posiadającą min. 15-letnie doświadczenie zawodowe w gastronomii jako szef kuchni,
-przeprowadziła warsztaty kulinarne, w co najmniej 2 restauracjach oferujących kuchnię śródziemnomorską,
-uczestniczyła co najmniej w jednym, zagranicznym konkursie kulinarnym,
-posiada doświadczenie w prowadzeniu min. 3 warsztatów kulinarnych o tematyce kuchni śródziemnomorskiej.

Część 3
1 osoba - pełniąca funkcję instruktora/trenera,
-posiadająca certyfikat ukończenia kursu instruktora /trenera do prowadzenia kursów/ szkoleń/ warsztatów z zakresu gastronomii,
-posiadająca wykształcenie wyższe lub zawodowe z zakresu gastronomii,
-posiadająca doświadczenie zawodowe tj. w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła min. 10 kursów/szkoleń/warsztatów z tematyki gastronomii, każdy trwający min. 5 godz. dla grupy min. 8 osób.

Część 4
1 osoba - pełniąca funkcję instruktora/trenera,
-posiadająca certyfikat ukończenia kursu instruktora /trenera do prowadzenia kursów/ szkoleń/ warsztatów z zakresu gastronomii,
-posiadająca wykształcenie wyższe lub zawodowe z zakresu gastronomii,
-posiadająca doświadczenie zawodowe tj. w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła min. 10 kursów/szkoleń/warsztatów z tematyki gastronomii, każdy trwający min. 5 godz. dla grupy min. 8 osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa powyżej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób przygotowany wg Załącznika nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, na które powołuje się Wykonawca, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6. Oświadczenie, zgodne z art. 117 ust 4 ustawy Pzp (dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) wskazujące, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy, oświadczenie wg wzoru Wykonawcy).
7. Dokumenty na potwierdzenie informacji/parametrów wskazanych w Kryterium oceny ofert (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Spełnianie warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, konsorcjum.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, konsorcjum Wykonawców dokumenty wymienione w pkt VIb ppkt 4.1. SWZ składa ten Wykonawca, członek konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. Oznacza to, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, konsorcjum Wykonawców, wykazują spełnienie warunków:
a) przez jednego Wykonawcę – w zakresie posiadania osoby do realizacji zamówienia,
lub
b) łącznie przez 2 lub więcej Wykonawców/łącznie - poszczególni Wykonawcy wykazują dysponowanie osobami do realizacji zamówienia.
Ponadto, zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie wg wzoru Wykonawcy).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie:
- o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, oraz podmiot trzeci na którego potencjał powołuje się Wykonawca,
- o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który/którzy spełnia/ją dany warunek w postępowaniu oraz podmiot trzeci (jeżeli dotyczy), na którego potencjał powołuje się Wykonawca.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do art. 439 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja).
2. Zamawiający określa, że:
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w art. 439 ust. 1 Pzp uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 15% względem kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień zawarcia niniejszej umowy.
3) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
4) wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 1 i 6 niniejszego ustępu,
5) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie może być złożony wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy, a następne nie częściej niż 6 m-cy,
6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 20% względem kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Zmiana umowy na podstawie ust. 2 wymaga złożenia drugiej stronie pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu, w którym wykazany zostanie związek zmiany kosztów z realizacją przedmiotu zamówienia z wysokością wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

A. 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące poniżej wskazane czynności:
- prace biurowe związane z obsługą realizowanego zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

B) 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oznacza to, że do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictwa, przedmiotowe środki dowodowe
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach rekomendowanych przez Zamawiającego: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.. Ofertę,
a także oświadczenie o jakim mowa w rozdziale VIb pkt 1 i 2 SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać złożone zgodnie z opisem na Platformie w folderze Instrukcje dla Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z
przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa
bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.
4. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Oferty.

C) Dodatkowe przesłanki wykluczenia
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu
24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

A-C) Pozostałe informacje zawarto w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.