eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sierpc › Rewitalizacja historycznej części miasta-etap 2 - wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniemOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja historycznej części miasta-etap 2 – wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Sierpc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015483

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska

1.5.2.) Miejscowość: Sierpc

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.goszczycki@um.sierpc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.sierpc.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja historycznej części miasta-etap 2 – wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53703e8a-c19b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133211

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045595/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rewitalizacja historycznej części miasta -etap2-wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umsierpc.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umsierpc.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://umsierpc.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto
Sierpc (ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc) (Administrator) jako zamawiający. Kontakt z Administratorem: +48 24 275 86 86, info@sierpc.pl. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
[Szczegółowa klauzula informacyjna RODO została określona w Rozdziale XXIII SWZ- ze względu na ograniczoną ilość wprowadzenia znaków w ogłoszeniu o zamówieniu]

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIR.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLA
a) Projekt zagospodarowania terenu i układu drogowego.
W pierwszym etapie zakłada się realizację zagospodarowania terenu w ramach branży architektonicznej i drogowej w zakresie wskazanym graficznie w załączniku oznaczonym jako Zakres I Etapu Załącznik nr 9 do SWZ. W tym zakresie wykonać należy wszystkie wskazane w projekcie utwardzenia, chodniki, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe oraz wszystkie elementy małej architektury takie jak: opaski wokół budynku, pochylnię dla niepełnosprawnych, murki oporowe z siedziskami, skarpę, kratki zabezpieczające zieleń na skarpie, niskie ogrodzenie przed frontem budynku.
b) Prace przy budynku.
W pierwszym etapie zakłada się realizację wszystkich robót budowlanych wskazanych w projekcie, z wyłączeniem robót wykończeniowych w części projektowanych pomieszczeń, które zrealizować należy w tzw. „ stanie deweloperskim”, a więc bez finalnego wykończenia w zakresie: wierzchniej warstwy posadzkowej ( gresu), tynków, okładzin ścian z gresu, sufitów podwieszonych, parapetów wewnętrznych, stolarki drzwiowej wewnątrz wydzielonych przestrzeni ( poza stolarką drzwiową zamykającą te pomieszczenia, którą należy zamontować). Powierzchnie przeznaczone do realizacji w stanie tzw. „ deweloperskim zobrazowano na załączniku graficznym jako załączniki nr 10, 11,12, 13 do SWZ, i są to:
Poziom piwnic:
POMIESZCZENIA: P.-01, P.-01A, P.-01B, P.-02, P.-03, P.-03, P.-04, P.-05, P.-06, P.-07, P.-08, P.-10, P.-11, P.-12, P.-13, P.-15
Poziom parteru:
POMIESZCZENIA: P.08, P.09, P.09A, P.09B, P.10, P.11, P.11A, P.11B, P11.C, P.12, P.13, P.14
Poziom piętra:
POMIESZCZENIA : P.1.4, P.1.5, P.1.6
Poziom poddasza:
POMIESZCZENIA: P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4

2) BRANŻA SANITARNA
a) Projekt zagospodarowania terenu – INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
W ramach pierwszego etapu realizacji inwestycji wykonać należy wszystkie zaprojektowane instalacje w stanie kompletnym. Są to:
• przyłącze wodociągowe;
• przyłącze kanalizacji sanitarnej;
• przyłącze kanalizacji deszczowej;
• przyłącze ciepłownicze pomiędzy kotłownią kontenerową a budynkiem;
• instalacja gazowa doziemna od punktu redukcyjno – pomiarowego do kotłowni kontenerowej.
b) Budynek – INSTALACJE WEWNĘTRZNE
• wewnętrzne instalacje wod – kan;
• wewnętrzna instalacja p.poż.;
• instalacja c.o.;
• instalacja c.t.;
• instalacja wentylacji mechanicznej;
• kontenerową kotłownię gazową wraz z instalacją wewnętrzną w kotłowni.
W ramach realizowanych prac w branży sanitarnej wyłącza się z zakresu robót i nie są objęte przedmiotem zamówienia:
• montaż systemu klimatyzacji VRV;
• montaż pomp ciepła w kotłowni kontenerowej;
• montaż kanałów wentylacyjnych w kuchni wraz z anemostatami wyporowymi;
• montaż kanałów wentylacyjnych w restauracji;
• montaż centrali wentylacyjnej dla obsługi kuchni;
• montaż centrali wentylacyjnej dla obsługi restauracji;
• montaż agregatu chłodniczego dla centrali wentylacyjnej do obsługi restauracji;
• montaż wentylatora wywiewnego dachowego do wywiewu z okapów kuchennych;
• montaż grzejników w wybranych pomieszczeniach realizowanych w stanie „deweloperskim – zgodnie z załącznikami nr 10, 11,12, 13 do SWZ.

3) BRANŻA ELEKTRYCZNA
a) Projekt zagospodarowania terenu – INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
W ramach pierwszego etapu realizacji inwestycji wykonać należy:
• budowę linii zasilającej YKYs 5x16 dł. 120 mb do zasilenia kotłowni kontenerowej;
• budowę linii kablowej YKY 5x6 dł. 170 mb od istniejącego słupa ŻN do słupów: 12, 13,14,15,16,17,18,19,20;
• montaż wyżej wymienionych słupów wraz z oprawami oświetleniowymi oświetleniowych.
• Część linii kablowych do podłączenia fotowoltaiki oraz część naziemnej instalacji fotowoltaicznej
W tym etapie realizacji inwestycji wyłącza się z zakresu robót i nie są objęte przedmiotem zamówienia:
• Część linii kablowych do podłączenia fotowoltaiki oraz ładowarek samochodowych, jak również naziemnej instalacji fotowoltaicznej;
• linii kablowych oraz montażu słupów i opraw do oświetlenia parku przy ul. Dworcowej, na działce nr ewidencyjny 3/12.
b) Budynek - INSTALACJE WEWNĘTRZNE
W ramach tego etapu inwestycji należy wykonać:
• Montaż linii zasilającej 2YAKY 4x120 dł. 20 mb i rozdzielnicy pomiarowej TL w korytarzu z głównym wyłącznikiem prądu DPX 250A.
• W rozdzielnicy pomiarowej TL dla pierwszego etapu montujemy zabezpieczenia przedlicznikowe jak ujęto w warunkach technicznych zasilania. Po zabudowaniu urządzeń elektrycznych w kuchni i uruchomieniu fotowoltaiki w drugim etapie Inwestor wystąpi o zwiększenie mocy przyłączeniowej do obiektu.
• Montaż instalacji odgromowej, instalacji elektrycznych wraz z osprzętem: gniazdka, wyłączniki, przełączniki, oprawy ewakuacyjne wszystkich pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja techniczną.
• Montaż wszystkich opraw oświetleniowych z wyłączeniem pomieszczeń realizowanych w tzw. „ stanie deweloperskim” zgodnie z załącznikiem graficznym nr 10, 11,12, 13 do SWZ.
W tym etapie realizacji inwestycji wyłącza się z zakresu robót i nie są objęte przedmiotem zamówienia:
• układania przewodów oraz
• montażu opraw oświetlenia iluminacyjnego obiektu.

4) BRANŻA TELETECHNICZNA
a) Zakresem podstawowym etap 1 objęte jest wykonanie:
• w zakresie instalacji OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SIECI LAN jest wykonanie sieci okablowania strukturalnego wraz z Głównym Punktem Dystrybucyjnym szafami teleinformatycznymi, trasami kablowymi i gniazdami przyłączeniowymi. Zakres prac zawiera również wykonanie okablowania LAN dla urządzeń CCTV, SKD i SSWIN.
• w zakresie instalacji SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU jest wykonanie przejść systemu SKD wraz z osprzętem i okuciami zgodnie z dokumentacja projektową.
• w zakresie instalacji SYSTEMU SSWIN jest wykonanie okablowania systemu. Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń będzie wykonane w kolejnym etapie.
• w zakresie instalacji SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ jest wykonanie okablowania systemu. Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń będzie wykonane w kolejnym etapie.
• w zakresie instalacji ODDYMIANIA jest wykonanie kompletnego systemu oddymiania klatki schodowej K2 zgodnie z dokumentacją techniczną.
• w zakresie instalacji System RTV DVBT SAT jest wykonanie kompletnego systemu RTV tj masztu wraz z antenami, okablowanie i montaż gniazd.
• w zakresie instalacji Kanalizacji TT jest wykonanie kanalizacji teletechnicznej zewnętrznej wraz z przyłączeniem do operatorów zewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową.
W tym etapie realizacji inwestycji wyłącza się z zakresu robót i nie są objęte przedmiotem zamówienia:
• w zakresie instalacji - URZĄDZENIA AKTYWNE. Dostaw, montażu i uruchomienia urządzeń aktywnych wraz z centralą telefoniczną zgodnie z dokumentacja projektową;
• w zakresie instalacji C – SYSTEM KD;
• w zakresie instalacji D – SYSTEM SSWIN. Dostaw, montażu urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu zgodnie z dokumentacją techniczna oraz uruchomienie i konfiguracja.
• w zakresie instalacji E – SYSTEM CCTV . Dostaw, montażu urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu zgodnie z dokumentacją techniczna oraz uruchomienie i konfiguracja.
• w zakresie instalacji G – SMS. Dostawa montażu urządzeń systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa tj. CCTV, SKD, SSWIN oraz konfiguracja i wykonanie wizualizacji.
• w zakresie instalacji H – SYSTEM AUDIO VIDEO. Dostaw montaż wraz z konfiguracją urządzeń systemów:
o Digital Signage;
o audio video sali wielofunkcyjnej;
o audio video sali narad i pokoi spotkań;
o system nagłośnienia BGM.
5. Podstawowe informacje dotyczące zadania inwestycyjnego:
1) Nieruchomość położona w Sierpcu przy ul. Dworcowej, obręb 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna: 142701_1 Sierpc, powiat sierpecki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 3/14; 3/45; 3/12 i 3/31.
2) zadanie inwestycyjne ma na celu przystosowanie pomieszczeń i budynku dworca PKP do wprowadzenia funkcji publicznych i administracyjnych.
[Szczegółowo Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Rozdziale VII SWZ- ze względu na ograniczoną ilość wprowadzenia znaków w ogłoszeniu o zamówieniu]

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami:
Cena (z VAT): 60%,
Gwarancja: 40%
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
Kryterium nr 1: Cena (60%) „C”, obliczona zostanie na postawie następującego wzoru:
C= C_(min.)/C_o ×100 pkt= ...pkt,gdzie:
Cmin. – cena oferty najtańszej (brutto)
Co – cena oferty ocenianej (brutto)
(maksymalnie 100 pkt do zdobycia)

Kryterium nr 2: Gwarancja (40%) „G”.
Kryterium „Gwarancja” G- będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty. Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 5 lat.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 7 lat.
Termin gwarancji należy proponować w pełnych latach.
Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
5 lat – 0 punktów;
6 lat - 50 punktów;
7 lat - 100 punktów;
(maksymalnie 100 pkt do zdobycia)
UWAGA:
W przypadku nieokreślenia w formularzu ofertowym Kryterium nr 2, tj. „Gwarancja”, Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną, tj. 5 lat i przyzna 0 pkt w przedmiotowym kryterium.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
P=C ×60% +G x 40%= ...pkt,gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”.
Łączna suma punktów przyznanych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością pozwalającą na wybór oferty o największej liczbie punków, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj.:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga:
a) oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) aby Wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) budynków o wartości nie niższej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy;
c) aby Wykonawcy dysponowali co najmniej:
 jedną osobą do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 37 Ustawy o Ochronie Zabytków, gdzie Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultur;
 jedną osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 jedną osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
2. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to warunek określony w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) lit. a) musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 4 lit. b), c) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami w specjalności:
• konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 37 Ustawy o Ochronie Zabytków, gdzie Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultur;
• – co najmniej jedna osoba;
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej jedna osoba;
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej jedna osoba;
wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty (tj. Formularza oferty) Wykonawca dołącza:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 1.
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, tj.:
1) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – Załącznik nr 1a.
2) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – Załącznik nr 2a.
Oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Inne dokumenty dołączane do Formularza oferty:
1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. /jeżeli dotyczy/
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp – Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 4./jeżeli dotyczy/

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 złotych.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 299 z późn zm.).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oferta wspólna:
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń) w imieniu każdego z Wykonawców osobno.
b) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu) lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń) w imieniu każdego
z Wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności (określone w § 11 Projektu umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ);
[Rodzaje i zakresy zmian oraz warunki waloryzacji wynagrodzenia, zostały określone w Projekcie umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ - ze względu na ograniczoną ilość wprowadzenia znaków w ogłoszeniu o zamówieniu]

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umsierpc.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochroniebezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.):
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18
maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji
wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i
rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z
17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.