eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Sprzedaż i dostawa laptopów oraz translatorów do I lub II LO w Mikołowie, przewidzianych w ramach projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT MIKOŁOWSKI", w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sprzedaż i dostawa laptopów oraz translatorów do I lub II LO w Mikołowie, przewidzianych w ramach projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT MIKOŁOWSKI", w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255016

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 4a

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@mikolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.mikolowski.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostawa laptopów oraz translatorów do I lub II LO w Mikołowie, przewidzianych w ramach projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT MIKOŁOWSKI", w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a77da5eb-a148-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133126

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022178/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego ,akcesoriów komputerowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

W ramach projektu pn.: " Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT MIKOŁOWSKI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072303

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MNZ.272.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa laptopów oraz translatorów do I lub II LO w Mikołowie przewidzianych w ramach projektu pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT MIKOŁOWSKI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.
1.2 Zakres zamówienia obejmuje następujący sprzęt:
1. laptopy – 6 sztuk
2. translatory mowy obsługujące język ukraiński – 6 sztuk
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do SWZ.
1.3 Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem wskazanym w: załączniku nr 3 do SWZ . Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest:
1) I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 25,
Lub
2) II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ul. Pokoju 4.
1.4 Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt dostaw, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
1.5 Wszystkie elementy urządzenia tzn elektronika, elementy mechaniczne, muszą być objęte pełną gwarancją na oferowany okres gwarancyjny.
1.6 Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
1.7 Ze względu na wewnętrzne procedury zabezpieczenia danych uszkodzony dysk laptopa zawsze pozostaje u Zamawiającego..

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20354,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28213,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22509,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PWH WIP Młagorzata Szczepanik-Grzywocz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6422059243

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22509,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.