eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Sprzedaż i dostawa laptopów oraz translatorów do I lub II LO w Mikołowie, przewidzianych w ramach projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT MIKOŁOWSKI", w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sprzedaż i dostawa laptopów oraz translatorów do I lub II LO w Mikołowie, przewidzianych w ramach projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT MIKOŁOWSKI", w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255016

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 4a

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@mikolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostawa laptopów oraz translatorów do I lub II LO w Mikołowie, przewidzianych w ramach projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT MIKOŁOWSKI", w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a77da5eb-a148-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072303

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022178/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego ,akcesoriów komputerowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

W ramach projektu pn.: " Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT MIKOŁOWSKI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.mikolowski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.mikolowski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu systemu do elektronicznej obsługi zamówień Powiatu Mikołowskiego (zwanej dalej: „Systemem”) dostępnej pod adresem: https://e-zp.mikolowski.pl 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zam. publ., musi posiadać konto w Systemie e-ZP. 3) Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne. 4) Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu. Jest to równoznaczne z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu. 5) Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne Powiatu Mikołowskiego. 6) W Systemie E-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podst. czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl 7) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP: a) Format kodowania treści w obrębie Systemu – UTF8, b) Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS, c) Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu. 8) Wymagania techn. związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych): a) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s; b) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późn. lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze; c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późn. lub Apple macOS 10.14 i późn., dystrybucje systemu Linux. 9) Złożenie oferty w trybie podstawowym poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 10) Kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2019 r., poz. 162). 13) Pliki można podpisać przed dołączeniem do systemy za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
14) Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany) możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
• wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
• wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start. 15) Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego;16) Maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty oraz wiadomości wynosi 150 MB; 17. W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający). c.d. sekcja IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Mikołowski z siedzibą: ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów , tel. (32) 32 – 48 – 102, faks (32) 32 – 48 – 211, e-mail: kancelaria@mikolowski.pl
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Sebastian Dziuban, adres poczty elektronicznej: iod@mikolow.starostwo.gov.pl; adres do korespondencji pisemnej jak w punkcie 1 litera „a”.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: nr MNZ.272.1.2023 na:” „Sprzedaż i dostawa laptopów oraz translatorów do I lub II LO w Mikołowie, przewidzianych w ramach projektu pn.: " Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT MIKOŁOWSKI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Pzp (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź.zmian.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
10) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
11) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MNZ.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa laptopów oraz translatorów do I lub II LO w Mikołowie przewidzianych w ramach projektu pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT MIKOŁOWSKI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.
1.2 Zakres zamówienia obejmuje następujący sprzęt:
1. laptopy – 6 sztuk
2. translatory mowy obsługujące język ukraiński – 6 sztuk
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do SWZ.
1.3 Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem wskazanym w: załączniku nr 3 do SWZ . Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest:
1) I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 25,
Lub
2) II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ul. Pokoju 4.
1.4 Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt dostaw, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
1.5 Wszystkie elementy urządzenia tzn elektronika, elementy mechaniczne, muszą być objęte pełną gwarancją na oferowany okres gwarancyjny.
1.6 Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
1.7 Ze względu na wewnętrzne procedury zabezpieczenia danych uszkodzony dysk laptopa zawsze pozostaje u Zamawiającego..

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem :

Kc - cena – waga 60%
Kg – wydłużenie okresu gwarancji– waga 40 %

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianych w danym kryterium. Łącznie Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania danego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
5. Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
5.1 Sposób oceny oferty w kryterium cena (Kc)
Do oceny w przypadku kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto czyli obejmująca podatek VAT. Każdej z ofert przyznane zostaną punkty wyliczone wg wzoru:
Kcn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium Kc
Kcn = (najniższa cena spośród wszystkich przedstawionych przez wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu / cena oferty badanej ) x 60.
5.2. Sposób oceny oferty w kryterium wydłużenie okresu gwarancji (Kg):
5.2.1 Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji.
5.2.2 Wykonawcy są zobowiązani do zadeklarowania okresu gwarancji w pełnych miesiącach.
Ocena i przyznanie punktów w tym kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ..
Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 60 miesięcy , Zamawiający przyzna 40 punktów
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 48 miesięcy , Zamawiający przyzna 30 punktów
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 36 miesięcy , Zamawiający przyzna 20 punktów,
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 24 miesięcy , Zamawiający przyzna 10 punktów,
- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 12 miesięcy , Zamawiający przyzna 0 punktów.
Niewpisanie żadnego okresu gwarancji lub wpisanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w for. pisemnej, pod ryg. nieważności. Strony dopuszczają możliwość zmiany post. umowy w nast. przypadkach: 1) gdy przed. zam. zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z prod. lub dystr. i nie jest dostępny na rynku. Zam.dopuszcza możliwość zamiany przedm. zam. na wersję lub zamienniki o lepszych par.h technicznych i funk. nie gorszych niż wersja zaproponowana w ofercie. W takim przyp. zmiana nie może powodować wzrostu ceny of., term. wyk. i innych warunków udz. zam. zawartych w SWZ. Wyk. zapewni Zama. pisemnie, iż sprzęt zaoferowany został wycofany z prod. lub dyst. Wyk.zobo. jest przekazać zam. podpisany przez producenta lub dystrybutora w Polsce dokument z oświ. o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaof.przedm.zam. z jednoczesną propozycją zmian.2) gdy zmiana post. umownych jest korzystna dla Zam.;3) gdy konieczność wpr. zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 4) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, stan pandemii, epidemii zmiany związane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich przebiegiem. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, która będzie uniemożliwiać terminowe wykonanie obowiązków umownych, Strony uzgodnią na piśmie zakres działań, jakie będą podjęte w okresie działania zjawiska siły wyższej, a po jej ustąpieniu, określą na piśmie nowe terminy realizacji Umowy.5) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy;6) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, spowodowanego przerwą w realizacji przedmiotu zam., z przyczyn leżących po stronie Zam. - zmiana umowy z powodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest, gdy przerwa w realizacji przedmiotu umowy zostanie pisemnie stwierdzona oraz umotywowana przez Zam.;7) w zakresie danych iden. strony umowy takich jak np. firma, adres, numer rach. ban., osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron,8) w przypadku gdy konieczność wpr. zmian, będzie następstwem wytycznych i/lub zaleceń Instytucji Zarządzającej, która przyznała środki UE na współfinan. zam..9) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wyk. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego realizowany jest przedmiot zamówienia, zmian wytycznych lub innych dokumentów programowych;10) W przyp. określonych w przepisie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. W przyp. wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 termin wyk. umowy może ulec odp. przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wyk. jej przedm. w sposób należyty. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania przyczyn uniemoż. wykonanie zam., aż do czasu ich faktycznego usunięcia.3. Na wniosek Wyk. i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących podwyk., Wyk. może modyfi. w trakcie wykony. przedm. umowy złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: 1)wskazanie innych podwy.;2)rezygnację z podwyk.4.War. dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku w formie pisemnej przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzas.zmian, opis wypływu zmiany na termin wyk. umowy.5.W przyp., gdy o zmianę w umowie wnioskuje wykonawca, zgłasza on wniosek Zam. wraz z dok. potw.i konieczność ich wpr. Wniosek powinien zostać złożony u Zam. z chwilą zaistnienia okol., jednak nie później niż w term. do 10 dni od dnia, w którym Wyk. dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okoli.. 6. Strona, która otrzyma prop. zawarcia aneksu winna ustosunkować się na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrz., względnie przystąpić do neg. war. aneksu albo podpisać aneks, jeżeli akceptuje jego treść.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1.1. Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP w terminie do dnia 08.02.2023 r. do godz. 10:00. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) w Systemie E-ZP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

sekcja II pkt. 2.3) pełna nazwa: „Sprzedaż i dostawa laptopów oraz translatorów do I lub II LO w Mikołowie, przewidzianych w ramach projektu pn.: " Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT MIKOŁOWSKI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.
cd.pkt 3.6 18. Wykonawca składa ofertę w trybie podstawowym za pośrednictwem funkcji „Wyślij” formularzy do złożenia, wycofania oferty . Wysłana oferta jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia. Przed wysłaniem oferty Wykonawca musi zapisać pozycję (przycisk "Zapisz). W przypadku gdy oferta nie zostanie zapisana przycisk "Wyślij" pozostaje nieaktywny.
19. Ofertę należy złożyć w oryginale przy użyciu dedykowanych funkcji Systemu.
20. W zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Systemu e-ZP oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert;
21.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych funkcji formularzy „Wiadomość” dostępnych dla każdego zalogowanego Wykonawcy. W przypadku gdy wiadomość nie zostanie zapisana przycisk "Wyślij" pozostaje nieaktywny . Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane w Systemie e-ZP .
22. Za datę przekazania/złożenia oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę potwierdzenia komunikatem przez system ich odebrania. Wynikiem złożenia/wysłania (zakończonego sukcesem czyli odbiorem) przesyłki przez Wykonawcę jest wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż System potwierdzi złożenie wiadomości/ oferty w trybie podstawowym po pełnym zakończeniu transakcji wysyłki i zapisu przekazanych danych. UPP jest widoczne w wysłanej wiadomości.
23.Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w Systemie poprzez mechanizm dodawania dokumentów w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, natomiast pozostała część jawna oferty winna być zawarta w osobnych plikach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.