eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › "Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa, oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym"Ogłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna,
ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa, oraz budowa dróg wewnętrznych
na osiedlu Kamiennym i Ceglanym”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Włodawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. J. Piłsudskiego 41

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825721444

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@wlodawa.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wlodawa.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna,
ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa, oraz budowa dróg wewnętrznych
na osiedlu Kamiennym i Ceglanym”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd7cdea9-bf15-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132559

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047497/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma zakupowa dostępna na profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej na w/w Platformie dostępnej na profilu nabywcy . W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu zaleca się kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem (22) 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika platformy zakupowej dostępna na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" i uznaje go za wiążący, oraz akceptuje zasady korzystania z platformy zakupowej wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. Posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w postępowaniu jest możliwe bez posiadania konta. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar, h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB, i) pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie profilu nabywcy w zakładce dedykowanej postępowaniu - https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja, w tym oświadczenia, wnioski i informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie. Więcej w rozdziale 11 SWZ ze względu na ograniczoną liczbę znaków.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: WA.271.5.2023.AM „Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa, oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym” prowadzonym w trybie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – procedura podstawowa; 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71-75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) Wykonawca posiada: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przysługuje: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.271.5.2023.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 7456292,01 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przebudowa drogi gminnej nr 104324L- ul. Wiejska we Włodawie oraz wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego oraz przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+542,06 wg lokalnie założonego kilometrażu. Zakres prac obejmuje m.in.:• wytyczenie istniejących granic pasa drogowego drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem,• wytyczenie charakterystycznych punktów projektowanej infrastruktury drogowej,• wykonanie korekt wysokościowych, przełożenia lub zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,• rozbiórkę istniejącej jezdni drogi gminnej 104324L – ul. Wiejska,• rozbiórkę (lokalnie) istniejących chodników i zjazdów,• wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy przedmiotowej drogi gminnej,• wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej,• wytyczenie charakterystycznych punktów trasy oraz budowa oświetlenia ulicznego,• budowa dodatkowych elementów istniejącej kanalizacji deszczowej tj, studzienek z kratą ściekową oraz przykanalików,• wykonanie nowych krawężników i obrzeży (w zakresie zgodnym z PZT),• wykonanie (w zakresie zgodnym z PZT) nowych konstrukcji: zjazdów indywidualnych, publicznych , chodników, ścieżki rowerowej i miejsc postojowych,• wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej,• wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem,• wykonanie (w zakresie zgodnym z PZT) poboczy tłuczniowych z materiału pochodzącego z dowozu, • odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania,•wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego,• budowę linii oświetleniowej nn 0,4kV wraz z zabezpieczeniem w postaci rur osłonowych;• budowę fundamentów prefabrykowanych,• montaż słupów oświetleniowych,• montaż opraw oświetleniowych.2) Przebudowa drogi gminnej nr 104264L – ul. Krzywa we Włodawie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+287,25 wraz z przebudową oświetlenia ulicznego wg lokalnie założonego kilometrażu. Zakres prac obejmuje m.in.:• wytyczenie istniejących granic pasa drogowego drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem,• wytyczenie charakterystycznych punktów projektowanej infrastruktury drogowej,• wykonanie korekt wysokościowych, przełożenia lub zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,• rozbiórkę istniejącej jezdni drogi gminnej 104264L – ul. Krzywa,• rozbiórkę (lokalnie) istniejących chodników i zjazdów,• wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy przedmiotowej drogi gminnej,• wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej,• wykonanie nowych krawężników i obrzeży (w zakresie zgodnym z PZT),• wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi, zjazdów i utwardzeń,• wykonanie (w zakresie zgodnym z PZT) nowych konstrukcji: zjazdów indywidualnych oraz utwardzeń,• wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej,• wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem,• wykonanie (w zakresie zgodnym z PZT) poboczy tłuczniowych z materiału pochodzącego z dowozu,• odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania,• wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego,• budowę linii oświetleniowej nn 0,4kV wraz z zabezpieczeniem w postaci rur osłonowych;• budowę fundamentów prefabrykowanych,• montaż słupów oświetleniowych,• montaż opraw oświetleniowych 3) Przebudowa drogi gminnej nr 104253L – ul. Klasztorna we Włodawie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+191,07 według założonego lokalnie kilometrażu drogi wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej drogowej tj. wykonywanie robót, w których wyniku nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego. Zakres prac obejmuje m.in.:• rozbiórkę istniejących krawężników drogowych i obrzeży betonowych oraz chodników obustronnych w zakresie przewidzianym w opracowaniu,• rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej na głębokość umożliwiającą wykonanie pełnej konstrukcji,• wykonanie korekt wysokościowych oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,• wykonanie zmian szerokości jezdni w miejscach wynikających z korekty przebiegu geometrycznego trasy przebudowywanego odcinka drogi gminnej,• przebudowę istniejących zjazdów będących w kolizji z projektowanym chodnikiem w zakresie objętym opracowaniem,• ustawienie (zgodnie z Planem Sytuacyjnym) krawężników 15x22x100 lub 15x30x100 na ławie betonowej z „oporem” z betonu C8/10 z uwzględnieniem zmian przebiegu geometrycznego trasy,• ustawienie obrzeży 6x20x75 jako zabezpieczenie zewnętrznych krawędzi projektowanego chodnika na ławie betonowej z „oporem” z betonu C8/10,• wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wysepek najazdowych zjazdów oraz chodnika,• wykonanie nowej warstwy ścieralnej na jezdni, wysepkach najazdowych, zjazdach oraz chodnikach,• odtworzenie zieleńców oraz wzmocnienie skarp znajdujących się w granicach opracowania,• wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.4) Budowa drogi gminnej nr 104297L ul. Saperów we Włodawie na odcinku od km 0+000 do km 0+230,00 wraz z budową oświetlenia ulicznego wg lokalnie założonego kilometrażu. Zakres prac obejmuje m.in.:• wytyczenie istniejących granic pasa drogowego,• wykonanie prac związanych z budową oświetlenia ulicznego,• wykonanie wzmocnienia konstrukcji istniejącej jezdni oraz utrzymanie zadanej szerokości,• wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm,• wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 20 cm,• wykonanie warstwy wiążącej istniejącej jezdni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm ,• wykonanie w miejscu wskazanym na Planie Sytuacyjnym drogi dla pieszych i rowerów a także do ruchu urządzeń transportu osobistego i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, oraz zjazdów umożliwiających przejazd przez chodnik i dojazd do posesji,• wykonanie w miejscu wskazanym na Planie Sytuacyjnym parkingu dla samochodów osobowych,• wykonanie uzupełnienia nawierzchni poboczy na szerokości 0,75m piaskiem pochodzącym z dowozu oraz wykonanie warstwy wierzchniej gr. 15 cm z kruszywa łamanego,• wykonanie uzupełnienia nawierzchni włączeń dróg lokalnych materiałem kamiennym pochodzącym z dowozu,• budowę linii oświetleniowej nn 0,4kV wraz z zabezpieczeniem w postaci rur osłonowych;• budowę fundamentów prefabrykowanych,• montaż słupów oświetleniowych,• montaż opraw oświetleniowych.5) Budowa drogi gminnej nr 104284L ul. 9 Pułku Artylerii Ciężkiej we Włodawie na odcinku od km 0+000 do km 0+527,24 wraz z budową oświetlenia ulicznego wg lokalnie założonego kilometrażu. Zakres prac obejmuje m.in.:• wykonanie wzmocnienia konstrukcji istniejącej jezdni oraz utrzymanie zadanej szerokości,• wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm,• wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 20 cm,• wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,• wykonanie w miejscu wskazanym na Planie Sytuacyjnym drogi dla pieszych o zmiennej szerokości, oraz zjazdów umożliwiających przejazd przez chodnik i dojazd do posesji,• wykonanie uzupełnienia nawierzchni poboczy na szerokości 0,75m piaskiem pochodzącym z dowozu oraz wykonanie warstwy wierzchniej gr. 15 cm z kruszywa łamanego,• wykonanie uzupełnienia nawierzchni włączeń dróg lokalnych materiałem kamiennym pochodzącym z dowozu,• budowę linii oświetleniowej nn 0,4kV wraz z zabezpieczeniem w postaci rur osłonowych,• budowę fundamentów prefabrykowanych,• montaż słupów oświetleniowych.6) Przebudowa drogi gminnej nr 104314L - ul. Sztabowa we Włodawie na odcinku od km 0+000 do km 0+552,53 tj. wykonywanie robót, w których wyniku nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej jezdni drogi,niewymagających zmiany granic pasa drogowego; wg lokalnie założonego kilometrażu drogi. Zakres prac obejmuje m.in.:• wykonanie wzmocnienia konstrukcji istniejącej jezdni oraz utrzymanie istniejącej szerokości,• wykonanie warstwy wyrównawczej istniejącej jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości min 12 cm,• wykonanie warstwy wiążącej istniejącej jezdni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,• wykonanie w miejscu wskazanym na Planie Sytuacyjnym przebudowy drogi dla pieszych o zmiennej szerokości, oraz zjazdów umożliwiających przejazd przez chodnik i dojazd do posesji,• wykonanie w miejscu wskazanym na Planie Sytuacyjnym zatok postojowych,• wykonanie uzupełnienia nawierzchni poboczy na szerokości 0,75m piaskiem pochodzącym z dowozu oraz wykonanie warstwy wierzchniej gr. 15 cm z kruszywa łamanego,• wykonanie uzupełnienia nawierzchni włączeń dróg lokalnych materiałem kamiennym pochodzącym z dowozu,• wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.Ze względu na ograniczoną liczbę znaków C.d. Opisu przedmiotu zamówienia w sekcji IX. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się również w załączniku Nr1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie wyznaczonych kryteriów oceny ofert: cena - 60 % i długość okresu gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia - 40 %. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert i otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru: O = C + G , gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej, C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, G- liczba
punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty objęte przedmiotem
zamówienia”.17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie, C- ilość punktów za kryterium cena, Cn - najniższa cena ofertowa, spośród ofert
nieodrzuconych, Cb – cena oferty badanej. 17.3 Punkty w kryterium Długość okresu gwarancji na
roboty objęte przedmiotem zamówienia liczone
będą w okresach miesięcznych. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj.
60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów, pozostali Wykonawcy będą oceniani wg
następującego wzoru:
Go
G =----------- x 40 pkt
G max.
gdzie: G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć, G max. - najdłuższy oferowany kres gwarancji (max 60 miesięcy), Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie. Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres ten wynosi minimalną ilość miesięcy gwarancji, jak wymaga Zamawiający. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane”.
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
- jedną robotą budowlaną branży drogowej polegającą na budowie lub przebudowie dróg publicznych o nawierzchniach utwardzonych o wartości co najmniej 4 500 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100):
W przypadku, gdy wykonawca wykazujący się posiadaniem doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego był członkiem konsorcjum, które zrealizowało robotę budowlaną stanowiącą doświadczenie, którym wykazuje się wykonawca, wówczas uznane zostanie doświadczenie wykonawcy – członka konsorcjum tylko w zakresie tych prac/robót, które wykonawca realizował samodzielnie w ramach współpracy konsorcjum. Doświadczenie jakie nabył wykonawca wykazujący się referencjami wystawionymi dla konsorcjum zostanie uznane w zakresie, w jakim wykonawca ten rzeczywiście je realizował.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
- min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń oraz instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (lub właściwej izby samorządu zawodowego);Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie
z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1117).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający poza oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 4 do SWZ (składanym wraz z ofertą), nie wymaga składania innych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia), tj.: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku
określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzonego zgodnie z (Załącznikiem Nr 8 do SWZ) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. 1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk),stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ; 3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy) 4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy). 5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby: a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru; b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a) Zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo o którym mowa w 13.4 pkt 5) lit c) i pkt 6) składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000 PLN (słownie zł: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego; nr konta: 71 1240 2249 1111 0010 2932 7158 z dopiskiem: „Wadium – WA.271.5.2023.AM „Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa, oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym". Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:- nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
- kwotę wadium,
- termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej
w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
• w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
• w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych; przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa
w § 3 ust. 1; 5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania; więcej informacji w sekcji IX ogłoszenia i zał.2 do SWZ projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa – rozdział 11 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

C.d. sekcji IV pkt. 4.2.2.) 7) Budowa dróg wewn. na os. „Kamiennym” we Włodawie na odcinku od km 0+000,00 do km do km 0+205,00 zgodnie z założonym lokalnie kilometrażem drogi. Zakres prac •wytyczenie granic pasa dróg gminnych wewn. na odcinku objętym opracowaniem• wykonanie zabezpieczenia podziemnej infrastruktury techn. w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową• rozbiórkę (lokalnie) istniejących elementów istniejącej infrastruktury będących w kolizji z projektowanymi drogami wewn.• wykonanie korekty przebiegu geometrycznego tras dróg gminnych wewn.• wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej• budowa (lokalnie) nasypów pod konstrukcję dróg gminnych wewn.• wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne dróg gminnych wewn. i pod zjazdy• wykonanie (zgodnie z PZT) nowych konstrukcji zjazdów publicznych• wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji dróg gminnych wewn.• wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem• wykonanie poboczy gruntowych z wierzchnią warstwą tłuczniową z materiału pochodzącego z dowozu• odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania• wykonanie nowego oznakowanie pionowego wg przedmiaru. 8) Budowa dróg wewn. na os. „Ceglanym” we Włodawie na odcinku od km 0+030 do km do km 0+310,00 zgodnie z założonym lokalnie kilometrażem drogi. Zakres prac• wytyczenie granic pasa dróg gminnych wewn. na odcinku objętym opracowaniem,• wykonanie zabezpieczenia podziemnej infrastruktury techn. w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,• rozbiórkę (lokalnie) istniejących elementów istniejącej infrastruktury będących w kolizji z projektowanymi drogami wewn.• wykonanie korekty przebiegu geometrycznego tras dróg gminnych wewn.• wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej,• budowa (lokalnie) nasypów pod konstrukcję dróg gminnych wewn.• wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne dróg gminnych wewn. i pod zjazdy,• wykonanie (zgodnie z PZT) nowych konstrukcji zjazdów publicznych,• wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji dróg gminnych wewn.• wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem,• wykonanie poboczy gruntowych z wierzchnią warstwą tłuczniową z materiału pochodzącego z dowozu,• odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania,
• wykonanie nowego oznakowanie pionowego wg przedmiaru. Z uwagi na złożoność przedsięwzięcia ww. zakres prac zawiera tylko część wszystkich robót. Wszystkie wielkości wynikające z konieczności wykonania niezbędnych prac budowlanych przestawiono jednocześnie w poszczególnych przedmiarach robót i dokumentacji technicznej, a także załączonych warunków, opinii i uzgodnień.
Uszczegółowienie inf. dot. terminu wykonania zamówienia wskazanego w pkt. 4.2.10.) ogłoszenia: do 20miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia30.11. 2024 r.
C.d. zmian umowy:8)zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową,9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów;Więcej informacji w Zał.2 do SWZ Wzór umowy § 18 Zmiany umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.