eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › WYKONANIE EKSPOZYCJI STAŁEJ I ARANŻACJI PRZESTRZENI DLA ŚCIEŻKI FORTYFIKACYJNEJ MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN - FORT VII ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCIOgłoszenie z dnia 2022-04-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
WYKONANIE EKSPOZYCJI STAŁEJ I ARANŻACJI PRZESTRZENI DLA ŚCIEŻKI FORTYFIKACYJNEJ MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN - FORT VII ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Woźna 12

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-777

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@wmn.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wmn.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.wmn.poznan.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE EKSPOZYCJI STAŁEJ I ARANŻACJI PRZESTRZENI DLA ŚCIEŻKI FORTYFIKACYJNEJ MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN - FORT VII ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35b1eda6-8cf2-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00132260

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058240/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 WYKONANIE EKSPOZYCJI STAŁEJ I ARANŻACJI PRZESTRZENI DLA ŚCIEŻKI FORTYFIKACYJNEJ MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN - FORT VII ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00059809/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FA.261-1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 588632,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspozycji stałej i aranżacji przestrzeni dla ścieżki fortyfikacyjnej Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, Oddziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.
2. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych miasta Poznania pod nr A 245 dnia 25.05.1983r. (nr rej. Fort VII A 180, wpis z dnia 19.06.1964 r.).
3. Opracowanie obejmuje wykonanie wystaw w zakresie dostawy i montażu wyposażenia multimedialnego, wraz z wykonaniem aplikacji, prezentacji i nagrań audio.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ – Projekcie wystaw multimedialnych, Projekcie wykonawczym, Koncepcji ścieżki fortyfikacyjnej, Scenariuszu wystawy, Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót, przedmiarach robót oraz Pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Wykonawca przygotowując ofertę winien zapoznać się z uszczegółowieniem zakresu przygotowanym przez Zamawiającego (naniesionym w formie dodatkowych oznaczeń - podświetleń i tekstowych opisów).
5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1) Opracowanie instrukcji użytkowania i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla pracowników zamawiającego (ok. 10 osób), obejmującego użytkowanie i konserwację.
2) Zapewnienie w okresie gwarancji możliwości udzielania konsultacji pracownikom zamawiającego w wymiarze min. 4h/m-c.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39133000-3 - Zestawy wystawowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32417000-9 - Sieci multimedialne

37810000-9 - Wyroby rękodzielnicze

39154000-6 - Sprzęt wystawowy

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego

79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1055893,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1648200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1055893,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Deko-Bau Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021194150

7.3.3) Ulica: Ścinawska 1

7.3.4) Miejscowość: Lubin

7.3.5) Kod pocztowy: 59-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1055893,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.