eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice Włościańskie › Przewóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozuOgłoszenie z dnia 2021-07-29


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00131543 z dnia 2021-07-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iwanowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ojcowska 11

1.5.2.) Miejscowość: Iwanowice Włościańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-095

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@iwanowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwanowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1ea9301-f067-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00131543

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,m,393871,igkr271232021pm.html https://miniportal.uzp.gov.pl/ ; https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,m,393871,igkr271232021pm.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej
zawarto w rozdziale 11 – Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także
wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 22 SWZ– Obowiązki w zakresie przetwarzania danych
osobowych zgodnie z RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 22 SWZ– Obowiązki w zakresie przetwarzania danych
osobowych zgodnie z RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGKR.271.2.3.2021.PM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Iwanowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom emisji spalin

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji pojazdu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że posiada licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2240).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek
musi spełniać wykonawca który będzie realizował zakres zamówienia, z którym wiąże się
obowiązek posiadania licencji;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na przewozie dzieci do placówek
oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdów, świadczonej w sposób ciągły w
okresie minimum 4 miesięcy.
W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się
wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W
takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez
Zamawiającego w warunku wiedza i doświadczenie.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek
musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot
udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować usługi, których wskazane zdolności
dotyczą (podwykonawstwo).
b) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do czynności, jakie zostaną im
powierzone, tj.:
- co najmniej 4 kierowców posiadających co najmniej 4 miesięczne doświadczenie w przewozie
osób,
- co najmniej 4 opiekunów, posiadających przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej
pomocy.
Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio w
trakcie przewozu) osobą sprawującą opiekę nad dziećmi nie może być kierowca pojazdu
dokonującego przewozu dzieci.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek
wykonawcy mogą spełniać łącznie.
c) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania
zamówienia, w szczególności:
co najmniej 4 autobusami spełniającymi warunki określone w Opisie przedmiotu zamówienia
(zał. 1 do SWZ), z możliwością przewozu min. 52 pasażerów, w tym co najmniej 33 miejscami
siedzącymi. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
1) aktualną licencję zezwalająca na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2240)
2) wykaz usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowo określono w rozdziale 10 SWZ – Informacja dla Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści przełożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wybór wykonawcy, w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-07-29 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.