eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kotla › Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - etap IOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOTLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Głogowska 93

1.5.2.) Miejscowość: Kotla

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-240

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 83 18 361

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kotla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotla.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-037b123f-a156-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-037b123f-a156-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131524

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007705/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - Etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073641

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023.MF

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4366125,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla – etap I”.
Zadanie obejmuje wykonanie 9 dróg w formule „zaprojektuj i wybuduj”, budowę chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowę 1 drogi, budowę oświetlenia ulicznego oraz zmianę organizacji ruchu w zakresie budowy 2 progów zwalniających typu u-16b – 5,50 m z kostki brukowej koloru szarego w dodatkowej lokalizacji nie objętej PFU, wskazanej przez Zamawiającego (Kulów) z podziałem na poszczególne etapy przedstawione w pkt 2 niniejszego rozdziału
2. Ogólny zakres zamówienia:
Zakres zadania składa się z czterech etapów:
2.1. Etap 1 -„Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla” w formule „zaprojektuj i wybuduj” .
2.1.1 Przedmiotem tego etapu zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla”. Przedmiotowe zamówienie obejmuje 9 odcinków dróg w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji, w tym budowa oświetlenia ulicznego na 4 drogach oraz zmianę organizacji ruchu w zakresie budowy 2 progów zwalniających typu u-16b – 5,50 m z kostki brukowej koloru szarego w dodatkowej lokalizacji nie objętej PFU, wskazanej przez Zamawiającego (Kulów).
2.1.2 Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę lub przebudowę, a także wybudowanie na ich podstawie oraz oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia określonego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 11A do SWZ oraz opracowanie zmiany organizacji ruchu, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zatwierdzeń a także wprowadzenie opracowanej organizacji ruchu w dodatkowej lokalizacji nie objętej PFU, wskazanej przez Zamawiającego.
2.1.3 W zakresie uzyskania dokumentu umożliwiającego wykonanie poszczególnych zakresów określonych PFU zamawiający dopuszcza uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę. Zamawiający dopuszcza również realizację przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane w przypadku możliwości jego zastosowania. W przypadkach takich uprawniona osoba do realizacji dokumentacji projektowej złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że wykonanie robót dla danego zakresu jest realizowane na podstawie ww. art. i nie wymaga decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz zbudować, przebudować, zmodernizować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w sytuacji, gdy będzie wymagana.
2.1.4 Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.
Załączone do SWZ przedmiary robót stanowią tylko element pomocniczy (załącznik
nr 12)
2.1.5 PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy, przebudowy, modernizacji dróg i budowie oświetlenia drogowego. PFU może nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz właściwego wykonania robót.
Podane długości mają charakter poglądowy, a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę Projektu budowlanego/technicznego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę Umowy oraz czas na ukończenie robót.
Zmiany ilości lub parametrów zawarte w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia brutto.
2.2. Etap 2 – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 319 w zakresie budowy chodnika
i zjazdów oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Sobczyce”
2.2.1. Przedmiotem tego etapu zamówienia jest budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319, wraz z odwodnieniem w pasie drogi od km 16+836 do 17+252. Projektowany chodnik zostanie wykonany bezpośrednio przy istniejącej jezdni bez jej zwężania (droga wojewódzka nr 319) km 17+012 – 17+252, natomiast w km 16+836 – 17+001 projektowany chodnik będzie odsunięty od jezdni na szerokość od 2,00 do 4,00 m, a wypełnienie między chodnikiem, a jezdnią wykonać jako pas zieleni.
Przy jezdni zostanie wykonany chodnik o szerokości 2,00 m o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, natomiast chodnik z wydzielonym pasem zieleni oddzielającym od jezdni będzie miał szerokość 1,50 m, obudowany obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie z oporem betonowym C12/15. W km 17+012m – 17+228m zaprojektowano ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki granitowej 16x16cm, osadzonych na wspólnej ławie betonowej podkrawężnikowej – beton C12/15, spoiny wypełnić zaprawą cementową – piaskową, styki uszczelnić masą zalewową.
W km 17+024m – 17+093m zaprojektowano poszerzenie jezdni w celu dostosowania szerokości do wymagać zarządcy drogi (min. 6,50 m), zaprojektowano jako konstrukcję z dwóch rzędów kostki granitowej 16x16cm, osadzonych na wspólnej ławie betonowej podkrawężnikowej – beton C12/15, spoiny wypełnić zaprawą cementową – piaskową, styki uszczelnić masą zalewową.
Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2% do projektowanego krawężnika drogowego w stronę jezdni.
Układając krawężnik betonowy i chodnik, należy zachować płynną niweletę zgodną z niweletą jezdni a przy zjazdach zachować spadek dwustronny max 6,0% na długości po 2mb.
Na długości projektowanego chodnika zaprojektowano także zjazdy do posesji i zjazd dróg gminnych.
W związku z planowaną budową chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 319 zachodzi konieczność odwodnienia projektowanego chodnika oraz części drogi.
Projektowana kanalizacja będzie składała się z żelbetowych studni rewizyjnych połączonych kanałem wykonanym z rur PVC o średnicy Ø315 mm. Wody opadowe z jezdni i chodnika będą odprowadzone do rowu melioracyjnego nr ewid. 473 za pomocą projektowanego ścieku przykrawężnikowego i wpustów ulicznych Ø500. Następnie przykanalikami z PVC–U DN200, będą odprowadzone do studni rewizyjnych. Ze studni wody będą prowadzone kanałem wzdłuż pasa drogowego do separatora lamelowego z osobnym osadnikiem zawiesin, gdzie oddzielane będą ciecze lekkie (np. benzyna, oleje). Oczyszczone wody opadowe z separatora będą przepływały do rowu.
Dodatkowo dla wyłapania wód gruntowych i roztopowych w km 16+836 do km 17+002 strona lewa, pod projektowanym chodnikiem zostanie wykonany drenaż z rur z filtrem z włókna kokosowego o średnicy 160 mm. Wokół drenażu należy wykonać obsypkę z materiału filtracyjnego na całej jego wysokości (zgodnie z przekrojem rys. nr 7). Rury drenarskie należy podłączyć do projektowanych studni rewizyjnych S14 – S17, odprowadzenie wody do rowu w km 16+905 (wykonać wyprofilowanie skarp i dna rowu do żądanej niwelety na całej jego długości po stronie prawej inwestycji).
2.2.2 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zadania ujęte zostały w: dokumentacji projektowej, opisie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, klasyfikacja robót wg. dokumentacji technicznej stanowiącej zał. nr 11B do SWZ, przedmiarach robót - zał. nr 12 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 319 w zakresie budowy chodnika i zjazdów oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Sobczyce” do SWZ.
2.3. Etap 3 – „Przebudowa drogi na dz. nr 157 i 158 w m. Krzekotówek”
2.3.1. Przedmiotem tego etapu zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi na dz. nr 158 w m. Krzekotówek o długości 77 mb.
UWAGA W projekcie budowlanym dotyczy przebudowy drogi na dz. nr 158.
Planowana przebudowa będzie obejmowała wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (zmiana parametrów technicznych drogi) w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego.
Planuje się przebudowę nawierzchni drogi o szerokości 3,50 m wraz z poboczem przepuszczalnym o szerokości 0,75 m. Jezdnia po przebudowie będzie posiadała spadek poprzeczny daszkowy o max. wartości 2%. Spadek podłużny dostosowany do istniejących spadków terenu. Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego drogi klasy DE o projektowanej prędkości 30 km/h.
2.3.2 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zadania ujęte zostały w: dokumentacji projektowej, opisie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, klasyfikacja robót wg. dokumentacji technicznej stanowiącej zał. nr 11C do SWZ, przedmiarach robót - zał. nr 12 „Przebudowa drogi na dz. nr 157 i 158 w m. Krzekotówek” do SWZ.
2.4. Etap 4 – „Kablowa sieć oświetleniowa nn 0,4 kV – Oświetlenie drogowe w miejscowości Krzekotówek”
2.4.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kablowej sieci oświetleniowej nn 0,4kV projektowanej w ramach zadania: Oświetlenie drogowe w miejscowości Krzekotówek.
Latarnie oświetleniowe L1 ÷ L4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7430759,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7990000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7430759,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390768960

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 63

7.3.4) Miejscowość: Głogów

7.3.5) Kod pocztowy: 67-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Podwykonawcy zostanie powierzone wykonanie projektów budowlanych - Biuro Projektów Drogowych "BPD" mgr. inż. Dariusz Ancygier

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7430759,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.