eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kotla › Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - etap IOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOTLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Głogowska 93

1.5.2.) Miejscowość: Kotla

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-240

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 83 18 361

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kotla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotla.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-037b123f-a156-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073641

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007705/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla - Etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-037b123f-a156-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
1.11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
1.17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamówienia@kotla.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
1.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
1.10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
1.11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
1.12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
1.14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
1.15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Urzędzie Gminy Kotla

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Kotla z siedzibą w Urzędzie Gminy Kotla,
ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla.
2. Funkcjonujący dotąd w Urzędzie Gminy Kotla Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 768318361, e- mail: kadry@kotla.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Kotla wskazany powyżej.
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia,
b) realizacji zawartych umów lub podjęcia niezbędnych czynności do ich zawarcia- zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia,
c) na podstawie udzielonej wcześniej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom, w tym państwom trzecim, wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych, lecz nie krócej niż przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14, poz. 67 ze zm.).
6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Urząd Gminy Kotla, ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprosto¬wania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba posiada prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Urząd Gminy Kotla Pani/Pana danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta pomiędzy stronami umowa, w pozostałych przypadkach udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023.MF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4366125,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla – etap I”.
Zadanie obejmuje wykonanie 9 dróg w formule „zaprojektuj i wybuduj”, budowę chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowę 1 drogi, budowę oświetlenia ulicznego oraz zmianę organizacji ruchu w zakresie budowy 2 progów zwalniających typu u-16b – 5,50 m z kostki brukowej koloru szarego w dodatkowej lokalizacji nie objętej PFU, wskazanej przez Zamawiającego (Kulów) z podziałem na poszczególne etapy przedstawione w pkt 2 niniejszego rozdziału
2. Ogólny zakres zamówienia:
Zakres zadania składa się z czterech etapów:
2.1. Etap 1 -„Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla” w formule „zaprojektuj i wybuduj” .
2.1.1 Przedmiotem tego etapu zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla”. Przedmiotowe zamówienie obejmuje 9 odcinków dróg w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji, w tym budowa oświetlenia ulicznego na 4 drogach oraz zmianę organizacji ruchu w zakresie budowy 2 progów zwalniających typu u-16b – 5,50 m z kostki brukowej koloru szarego w dodatkowej lokalizacji nie objętej PFU, wskazanej przez Zamawiającego (Kulów).
2.1.2 Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę lub przebudowę, a także wybudowanie na ich podstawie oraz oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia określonego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 11A do SWZ oraz opracowanie zmiany organizacji ruchu, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zatwierdzeń a także wprowadzenie opracowanej organizacji ruchu w dodatkowej lokalizacji nie objętej PFU, wskazanej przez Zamawiającego.
2.1.3 W zakresie uzyskania dokumentu umożliwiającego wykonanie poszczególnych zakresów określonych PFU zamawiający dopuszcza uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę. Zamawiający dopuszcza również realizację przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane w przypadku możliwości jego zastosowania. W przypadkach takich uprawniona osoba do realizacji dokumentacji projektowej złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że wykonanie robót dla danego zakresu jest realizowane na podstawie ww. art. i nie wymaga decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz zbudować, przebudować, zmodernizować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w sytuacji, gdy będzie wymagana.
2.1.4 Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.
Załączone do SWZ przedmiary robót stanowią tylko element pomocniczy (załącznik
nr 12)
2.1.5 PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy, przebudowy, modernizacji dróg i budowie oświetlenia drogowego. PFU może nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz właściwego wykonania robót.
Podane długości mają charakter poglądowy, a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę Projektu budowlanego/technicznego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę Umowy oraz czas na ukończenie robót.
Zmiany ilości lub parametrów zawarte w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia brutto.
2.2. Etap 2 – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 319 w zakresie budowy chodnika
i zjazdów oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Sobczyce”
2.2.1. Przedmiotem tego etapu zamówienia jest budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319, wraz z odwodnieniem w pasie drogi od km 16+836 do 17+252. Projektowany chodnik zostanie wykonany bezpośrednio przy istniejącej jezdni bez jej zwężania (droga wojewódzka nr 319) km 17+012 – 17+252, natomiast w km 16+836 – 17+001 projektowany chodnik będzie odsunięty od jezdni na szerokość od 2,00 do 4,00 m, a wypełnienie między chodnikiem, a jezdnią wykonać jako pas zieleni.
Przy jezdni zostanie wykonany chodnik o szerokości 2,00 m o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, natomiast chodnik z wydzielonym pasem zieleni oddzielającym od jezdni będzie miał szerokość 1,50 m, obudowany obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie z oporem betonowym C12/15. W km 17+012m – 17+228m zaprojektowano ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki granitowej 16x16cm, osadzonych na wspólnej ławie betonowej podkrawężnikowej – beton C12/15, spoiny wypełnić zaprawą cementową – piaskową, styki uszczelnić masą zalewową.
W km 17+024m – 17+093m zaprojektowano poszerzenie jezdni w celu dostosowania szerokości do wymagać zarządcy drogi (min. 6,50 m), zaprojektowano jako konstrukcję z dwóch rzędów kostki granitowej 16x16cm, osadzonych na wspólnej ławie betonowej podkrawężnikowej – beton C12/15, spoiny wypełnić zaprawą cementową – piaskową, styki uszczelnić masą zalewową.
Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2% do projektowanego krawężnika drogowego w stronę jezdni.
Układając krawężnik betonowy i chodnik, należy zachować płynną niweletę zgodną z niweletą jezdni a przy zjazdach zachować spadek dwustronny max 6,0% na długości po 2mb.
Na długości projektowanego chodnika zaprojektowano także zjazdy do posesji i zjazd dróg gminnych.
W związku z planowaną budową chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 319 zachodzi konieczność odwodnienia projektowanego chodnika oraz części drogi.
Projektowana kanalizacja będzie składała się z żelbetowych studni rewizyjnych połączonych kanałem wykonanym z rur PVC o średnicy Ø315 mm. Wody opadowe z jezdni i chodnika będą odprowadzone do rowu melioracyjnego nr ewid. 473 za pomocą projektowanego ścieku przykrawężnikowego i wpustów ulicznych Ø500. Następnie przykanalikami z PVC–U DN200, będą odprowadzone do studni rewizyjnych. Ze studni wody będą prowadzone kanałem wzdłuż pasa drogowego do separatora lamelowego z osobnym osadnikiem zawiesin, gdzie oddzielane będą ciecze lekkie (np. benzyna, oleje). Oczyszczone wody opadowe z separatora będą przepływały do rowu.
Dodatkowo dla wyłapania wód gruntowych i roztopowych w km 16+836 do km 17+002 strona lewa, pod projektowanym chodnikiem zostanie wykonany drenaż z rur z filtrem z włókna kokosowego o średnicy 160 mm. Wokół drenażu należy wykonać obsypkę z materiału filtracyjnego na całej jego wysokości (zgodnie z przekrojem rys. nr 7). Rury drenarskie należy podłączyć do projektowanych studni rewizyjnych S14 – S17, odprowadzenie wody do rowu w km 16+905 (wykonać wyprofilowanie skarp i dna rowu do żądanej niwelety na całej jego długości po stronie prawej inwestycji).
2.2.2 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zadania ujęte zostały w: dokumentacji projektowej, opisie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, klasyfikacja robót wg. dokumentacji technicznej stanowiącej zał. nr 11B do SWZ, przedmiarach robót - zał. nr 12 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 319 w zakresie budowy chodnika i zjazdów oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Sobczyce” do SWZ.
2.3. Etap 3 – „Przebudowa drogi na dz. nr 157 i 158 w m. Krzekotówek”
2.3.1. Przedmiotem tego etapu zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi na dz. nr 158 w m. Krzekotówek o długości 77 mb.
UWAGA W projekcie budowlanym dotyczy przebudowy drogi na dz. nr 158.
Planowana przebudowa będzie obejmowała wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (zmiana parametrów technicznych drogi) w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego.
Planuje się przebudowę nawierzchni drogi o szerokości 3,50 m wraz z poboczem przepuszczalnym o szerokości 0,75 m. Jezdnia po przebudowie będzie posiadała spadek poprzeczny daszkowy o max. wartości 2%. Spadek podłużny dostosowany do istniejących spadków terenu. Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego drogi klasy DE o projektowanej prędkości 30 km/h.
2.3.2 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zadania ujęte zostały w: dokumentacji projektowej, opisie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, klasyfikacja robót wg. dokumentacji technicznej stanowiącej zał. nr 11C do SWZ, przedmiarach robót - zał. nr 12 „Przebudowa drogi na dz. nr 157 i 158 w m. Krzekotówek” do SWZ.
2.4. Etap 4 – „Kablowa sieć oświetleniowa nn 0,4 kV – Oświetlenie drogowe w miejscowości Krzekotówek”
2.4.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kablowej sieci oświetleniowej nn 0,4kV projektowanej w ramach zadania: Oświetlenie drogowe w miejscowości Krzekotówek.
Latarnie oświetleniowe L1 ÷ L4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty, które nie podlegają odrzuceniu, będą oceniane według kryteriów:
• Cena – 60%
• Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji – 30%
• Terminowość – 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium Wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Terminowość

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczących:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków udziału w postępowaniu;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
- wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie / przebudowie / remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej/SMA/tłuczniowej lub z betonu wałowanego, przy czym jedna z robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł, co potwierdzi w wykazie wykonanych robót wraz z referencjami;
dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia i kwalifikacje tj.:
- Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawniania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.2021.2351 t.j. ze zm.), które w trakcie realizacji zamówienia będą kierować robotami, w tym w szczególności:
 kierownikiem robót w specjalności drogowej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 kierownik robót instalacyjno-inżynieryjnych - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i sieci elektrycznych niskiego napięcia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia o specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w celu wykonania dokumentacji projektowych/technicznych.
W odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, wymagania spełniały będą osoby które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.
3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów zgodnie z art. 118 ust 1 ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia (Załącznik nr 4 SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy ci powinni spełniać łącznie.
5. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w załączonych dokumentach i oświadczeniach do niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (należy skorzystać z druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 2 do SWZ);
Oświadczenia to tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.4. Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 7);
1.6. Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadzie wskazanej w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp – składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zaleca się skorzystanie z druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 4 do SWZ.
1.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. W tym celu podmiot udostępniający zasoby złoży stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (należy skorzystać z druków oświadczeń stanowiących załącznik nr 9 do SWZ);
1.8. W przypadku gdy zdolności techniczne lub zawodowe, innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
2) złożył zobowiązanie do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże że spełnia warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.9. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO {rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)} (załącznik nr 8 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (należy skorzystać z druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 2 do SWZ);
Oświadczenia to tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.9. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO {rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)} (załącznik nr 8 do SWZ).
3. W następnej kolejności (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie – następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz kosztorysy ofertowe:
a) opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Z polisy oraz dokumentów załączonych do niej musi wynikać, że została ona opłacona zgodnie z warunkami zawartymi w treści polisy oraz musi być aktualna,
b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
c) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie / remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej/SMA/tłuczniowej lub z betonu wałowanego o wartości co najmniej 1 roboty budowlanej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane. Wykaz robót budowlanych zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik 3A do SWZ,
Do każdej roboty budowlanej, wskazanej w wykazie robót, należy załączyć dowody potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
d) wykaz osób (na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego w rozdziale V pkt 2 d) SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, numeru uprawnień. Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik 3B do SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium ustala się w kwocie: 50 000,00 zł brutto (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Głogowie nr: 17 8646 0008 0000 0033 1768 0009 z adnotacją: "Wadium – nr sprawy: ZP.271.5.2023.MF – „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotla – Etap I”. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2.b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenie, w postaci elektronicznej wraz z ofertą.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
7. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje:
a) nazwa i adres Zamawiającego,
b) nazwę przedmiotu zamówienia,
c) nazwę i adres Wykonawcy,
d) termin ważności gwarancji.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważniającą albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
12. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 11, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp.
13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu z wadium.
18. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wystawcy dokumentu wadialnego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) na Portalu e-Zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy ci powinni spełniać łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy zmiana taka nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy oraz w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w 455 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.).
3. Zmiany umowy są dopuszczalne w szczególności w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:
3.1. Zmiany terminu realizacji zadania:
a) konieczność zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,
d) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np.: pozwoleń konserwatorskich), itp.
e) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy,
f) w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót,
g) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac – zgodnie ze specyfikacjami technicznymi – o czas w jakim występowały te warunki,
h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac (w tym m.in. ograniczenia wynikające z występowania wirusa COVID-19),
i) będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, m.in. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR, przedłużenie się postępowania przetargowego w szczególności procedura odwoławcza przed KIO.
3.2. Zmian osobowych wynikających z:
a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ,
b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć części zamówienia, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
3.3. Pozostałych zmian:
a) uzasadnionej zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, wynikającej z przyczyn leżących poza Wykonawcą,
b) koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
c) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, zwiększenie użyteczności przedmiotu umowy),
d) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT,
e) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowę wynikającej z konieczności dostosowania projektu do obowiązujących przepisów,
f) zmiany terminu Wykonania lub wynagrodzenia będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, m.in. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR, w szczególności takie które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,
4. Zmiany umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 m-cy (zgodnie z art.436 p. 4b ustawy Pzp):

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty opisany został w Rozdziale VIII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.