eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kuźnica › Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową hydroforni w m. KuścińceOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową hydroforni w m. Kuścińce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kuźnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Kuźnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-123

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857229281

1.5.8.) Numer faksu: 857229280

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kuznica.ug.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kuznica.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową hydroforni w m. Kuścińce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2ebf441-a5f2-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00081483/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową hydroforni w m. Kuścińce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081787

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Kuścińce, na terenie gminy Kuźnica w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, która obejmuje:
1.1 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych,
1.2 wykonanie badań gruntowych,
1.3 obsługę geodezyjną,
1.4 sporządzenie operatów wodno-prawnych na wykonanie urządzeń wodnych i uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych,
1.5 wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie dokumentacji projektowej,
1.6 nadzór autorski projektanta,
1.7 sporządzenie operatu wodno-prawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych i odprowadzeniu ścieków i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
1.8 prowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji związanej z oddaniem obiektów do eksploatacji i użytkowania,
1.9 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego

45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4059000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4489500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.