eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lębork › Pielęgnacja sanitarna drzewostanu w okresie 2023 - 2024 rOgłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu w okresie 2023 - 2024 r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Lębork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979737

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 14

1.5.2.) Miejscowość: Lębork

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598637706

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.kozlowska@um.lebork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lebork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pielęgnacja sanitarna drzewostanu w okresie 2023 - 2024 r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4da7126-bf37-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057709/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lebork

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lebork

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbyła się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie Urzędu Miasta https://platformazakupowa.pl/pn/lebork zwanej dalej platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji znajdują się w rozdziale III podrozdział I SWZ. Uwaga!
Przed przystąpieniem do składania oferty Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została zamieszczona także bezpośrednio na w/w platformie (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OŚG-ZM.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja sanitarna drzewostanu w okresie 2023-2024 r., a obejmować będzie wykonywanie następujących usług w grupach:
• Pielęgnacja „ z ziemi” – grupa obejmująca pilarza posiadającego podstawową wiedzę i doświadczenie w zakresie pielęgnacji drzewostanu z lekką pilarką spalinową ( umiejętność prawidłowych technik cięcia zabezpieczania ran po cięciu) wraz z pomocnikiem. Praca tej grupy osób obejmuje wycinkę samosiewów krzewów i drzewek przy użyciu wykaszarki tarczowej, podcinanie gałęzi „z ziemi” do wysokości max. 4 m przy użyciu drabiny oraz lekkiej pilarki spalinowej w tym także teleskopowej. Szacowana ilość roboczogodzin na 1 sezon obejmuje do 800 rg, a na okres 2023-2024 r. do 1.600 rg pracy całej grupy.
• Pielęgnacja „w koronie” - grupa obejmująca pracę podnośnika samochodowego o zasięgu do 13 m wysokości, pilarza z pilarką spalinową i pomocnikiem w koszu oraz dodatkowej osoby na ziemi w celu zabezpieczenia terenu i kontroli przebiegu prac w trakcie zabiegów. Szacowana ilość roboczogodzin na 1 sezon obejmuje do 200 rg, a na okres 2023-2024 r. do 400 rg pracy całej grupy.
• Wywóz gałęzi – obejmuje pracę środka transportowego w trakcie załadunku i wywozu gałęzi do zagospodarowania we własnym zakresie (ciągnik rolniczy z przyczepą wywrotką). Szacowana ilość roboczogodzina na 1 sezon obejmuje do 200 rg, a na okres 2023-2024 r. do 400 rg.
Opis robót objętych zamówieniem oraz ich szacunkowe ilości określa szczegółowo projekt umowy stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. – zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w Opisie przedmiotu zamówienia i im podobnych, na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju, z zastrzeżeniem możliwości zmian cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach oraz dysponowania odpowiednimi środkami finansowym.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium CENA – 100 % odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący :
- Cena stawki za 1 roboczogodzinę R-g brutto pracy pielęgnacji w koronie - 60 %
- Cena stawki za 1 roboczogodzinę R-g brutto pracy pielęgnacji z ziemi - 25%
- Cena stawki za 1 roboczogodzinę R-g brutto wywozu gałęzi lub materiału opałowego 15%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie treści złożonego oświadczenia - załącznika nr 3 do SWZ ;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie treści złożonego oświadczenia - załącznika nr 3 do SWZ;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ważne przez cały okres obowiązywania umowy, na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie treści złożonego oświadczenia oraz kopii aktualnej polisy OC - załącznika nr 3 do SWZ;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
• Warunek doświadczenia zawodowego zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że wykonał należycie co najmniej jedną usługę będącą przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów, potwierdzonych referencji czy innych dokumentów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
Wartość usług brutto należy podać o wartości łącznej min.: 100 000,00 zł brutto.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wstępnego stanowiącego załącznik nr 3 oraz wykazu wykonanych usług wraz z załączonymi referencjami. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 SWZ.
• Warunek kwalifikacji zawodowych
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą – pilarz z uprawnieniami, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wstępnego stanowiącego załącznik nr 3 oraz wykazu osób Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 SWZ.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby się powołuje Wykonawca – spełnią łącznie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje świadczenie, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane.
• potencjału technicznego
Zamawiający precyzuje warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem niezbędnym wyposażeniem do pielęgnacji drzewostanu, tj.
• podnośnikiem samochodowym z koszem o zasięgu 12 m – 15m;
• samochodem ciężarowym z wywrotką o ładowności 5 - 7 ton lub ciągnikiem rolniczym o mocy min. 60 KM z przyczepą wywrotką o ładowności 4 – 6 ton do wywozu gałęzi i opału
• drobny sprzęt do pielęgnacji drzewostanu (m. in. pilarki spalinowe w tym teleskopowe, wykaszarki spalinowe z tarczami, dmuchawy)
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wstępnego stanowiącego załącznik nr 3 oraz wykazu osób Wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr 6 SWZ.
Warunek zostanie uznany jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: A) Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 275 ), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 9 do SWZ);
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- wg załącznika Nr 10 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: B) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art.112 Pzp, określonych w rozdziale 6 Działu II SWZ Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) W celu potwierdzenia zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.
b) W celu potwierdzenia uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.
c) W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga złożenia kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli treść polisy lub innego dokumentu nie zawiera adnotacji o opłaceniu składki, należy dołączyć dokument księgowy (dowód wpłaty, przelewu itp.) potwierdzający, ważność ubezpieczenia w dniu otwarcia ofert.
d) W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga złożenia:
• Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały należycie wykonanie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
• wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami z uprawnieniami – załącznik nr 5 SWZ
• wykaz wyposażenia technicznego potwierdzającego należytą realizację przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 SWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie (stosowne pełnomocnictwo) należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wkluczenia z postępowania składa w swoim imieniu każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp, potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
d) Wypełniając Formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców (współpartnerów) wspólnie ubiegających się
o zamówienie., a nie ich pełnomocnika (lidera) lub jednego ze współpartnerów.
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy.
f) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lebork

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie Ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835):
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00328852/01 z dnia 2022-09-01
2022-09-wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania będzie dokonana na podstawie oświadczenia– stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.