eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie na potrzeby Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.Ogłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie na potrzeby Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Obsługi Administracji Rządowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142746130

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powsińska 69/71

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-903

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 22 694 61 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.eb2b.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

realizacja na potrzeby zadań administracji

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 526-26-05468

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: al. Jana Pawła II 11

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 00-828

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.9.) Numer telefonu: + 48 22 694 61 18

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.zamowienia.gov.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie na potrzeby Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4be4b784-be68-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zamowienia.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania zostały opisane w Rozdziale III SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, –02-903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. Szczegółowy zakres w powyższym zakresie został
zawarty w Rozdziale II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowy zakres w powyższym zakresie został zawarty w Rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2023/28

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie na potrzeby Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, wraz z załącznikami nr 1 - 5 do Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50324100-3 - Usługi w zakresie konserwacji systemu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

72300000-8 - Usługi w zakresie danych

72262000-9 - Usługi rozbudowy oprogramowania

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72211000-7 - Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

72210000-0 - Usługi programowania pakietów oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba dodatkowych godzin przeznaczonych na drobne prace modernizacyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania i/lub rozwoju systemu/systemów o podobnej architekturze i wykorzystanych technologiach do przedmiotu niniejszego zamówienia opisanych w Załączniku nr 3 do Umowy oraz wykorzystywany w liczbie lokalizacji i poprzez ilość użytkowników przynajmniej w ilości odpowiadającej systemowi ZSIORiN, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda.
2) dysponuje:
2.1. dla potrzeb Usługi Konserwacji co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania odpowiednie dla:
a) Kierownika Projektu - wykształcenie wyższe, pełnił funkcję kierownika projektu w minimum dwóch projektach informatycznych o wartości min. 200 000,00 zł brutto, zrealizowanych w ciągu 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania.
b) Analityka - wykształcenie wyższe, minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie wykonywania prac analitycznych, w minimum dwóch projektach informatycznych, zrealizowanych w ciągu 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania. Dopuszcza się połączenie funkcji Kierownika Projektu z Analitykiem.
c) Programisty - osoba legitymująca się bardzo dobrą znajomością środowiska informatycznego, wykorzystywanego przez Zamawiającego oraz języka Java, Javascript, PL/SQL.
d) Pracownika wykwalifikowanego w zakresie baz danych, serwerów aplikacyjnych, systemów operacyjnych. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.2. Dla realizacji Zmian w/w skład osobowy zostanie zwiększony o dodatkową/e osobę/y posiadającą/e zdolności do wykonania zleconej Zmiany (przykładowe prace do realizacji w ramach Zmian stanowi załącznik nr 4 do Umowy), oddelegowaną/e do realizacji danej Zmiany. Każda zlecona Zmiana, zwiększa odpowiednio skład osobowy.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych został zawarty w Rozdziale IX SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych został zawarty w Rozdziale IX SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowy opis zawiera Rozdział IX SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści umowy oraz zmian będących następstwem działania organów administracji.
2. Wszelkie zmiany w Umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawą Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji usługi z uwagi na:
a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
b) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy.
2) nastąpi zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy - przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;
3) nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy;
4) nastąpi zmiana stron w umowie wynikających ze zmian organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego np. poprzez podział Jednostki lub połączenie Jednostek;
5) nastąpi zmiana wynikająca z omyłki pisarskiej;
6) w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 6:
1) możliwość waloryzacji wynagrodzenia po upłynięciu 12 miesięcy od dnia złożenia oferty.
2) zmiana spowodowana waloryzacją nie może być większa niż 10% pierwotnej wartości umowy.
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie pisemnego wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego m.in. dokładny opis propozycji zmian oraz uzasadnienie calowości tych zmian lub oświadczenie producenta Sprzętu - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu lub ich akceptacji przez drugą stronę.
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie - bez podawania uzasadnienia odmowy.
7. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy nastąpi zmiana nazwy, adresu lub statusu firmy.
8. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę wynagrodzenia w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia czy zmiana wynagrodzenia jest zasadna.
9. Poza przypadkami określonymi powyżej, Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany cen i kosztów spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy – pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.
W pozostałym zakresie nieujęty rodzaj i zakres zmian oraz warunków ich wprowadzenia zawiera § 12 Zmiany umowy - Załącznika nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa pod adresem https://zamowienia.gov.pl lub https://platforma.eB2B.com.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-20 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiającym jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa
NIP: 526-26-05468
Regon: 017508290
w imieniu i na rzecz którego działa:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR)
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
2. Wszystkie pozostałe wymaganie nie ujęte w przedmiotowym ogłoszeniu, zawarte są w SWZ.
3. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w
przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.