eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budowy w sołectwie Wola SzczygiełkowaOgłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budowy w sołectwie Wola Szczygiełkowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520831610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Górny 11

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 693690333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@bodzentyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bibliotekabodzentyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budowy w sołectwie Wola Szczygiełkowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80551c59-9643-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

"Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00036736

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/01/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 594018,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 341 położonej w msc. Wola Szczygiełkowa – wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu, w oparciu o zakres ujęty w załączonym do SWZ przedmiarze robót -załącznik nr 8 do SWZ. Wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Zadanie - "Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej" realizowana jest w ramach operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Wykaz parametrów technicznych budynku:
Powierzchnia zabudowy 146,70 m2
Powierzchnia użytkowa 121,60 m2
Kubatura 927,24 m3
Wysokość max. 6,62 m p.p.t
Liczba kondygnacji 1
UWAGA! W chwili obecnej budynek został już wybudowany do stanu surowego zamkniętego. (roboty wykonywano w 2020- 2022 r.)
- rozłożenie instalacji wod-kan. i elektrycznej wraz z montażem osprzętu,
- wykonanie posadzek i okładzin ścian,
- wykonanie tynków wewnętrznych,
- wykonanie ocieplenia stropu nad parterem,
- malowanie ścian i sufitów,
- wykonanie ocieplenia ścian, (pas pod podbitką wykonany)
- wykonanie przyłącza wodnego,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
- wykonanie przyłącza elektrycznego,
- wykonanie instalacji PV
- wykonanie zagospodarowania terenu wraz z miejscami parkingowymi,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 398000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 990610,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 398000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAR-BUD Mariusz Nawrocki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572291912

7.3.3) Ulica: Łysogórska 44

7.3.4) Miejscowość: Święta Katarzyna gm. Bodzentyn

7.3.5) Kod pocztowy: 26-010

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 398000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.