eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budowy w sołectwie Wola SzczygiełkowaOgłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budowy w sołectwie Wola Szczygiełkowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520831610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Górny 11

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 693690333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@bodzentyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bibliotekabodzentyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budowy w sołectwie Wola Szczygiełkowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80551c59-9643-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00036736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja
pomiędzy wykonawcami i zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy:
https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl. Szczegółowy opis w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowy opis w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowy opis w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 341 położonej w msc. Wola Szczygiełkowa – wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu, w oparciu o zakres ujęty w załączonym do SWZ przedmiarze robót -załącznik nr 8 do SWZ. Wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Zadanie - "Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej" realizowana jest w ramach operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Wykaz parametrów technicznych budynku:
Powierzchnia zabudowy 146,70 m2
Powierzchnia użytkowa 121,60 m2
Kubatura 927,24 m3
Wysokość max. 6,62 m p.p.t
Liczba kondygnacji 1
UWAGA! W chwili obecnej budynek został już wybudowany do stanu surowego zamkniętego. (roboty wykonywano w 2020- 2022 r.)
- rozłożenie instalacji wod-kan. i elektrycznej wraz z montażem osprzętu,
- wykonanie posadzek i okładzin ścian,
- wykonanie tynków wewnętrznych,
- wykonanie ocieplenia stropu nad parterem,
- malowanie ścian i sufitów,
- wykonanie ocieplenia ścian, (pas pod podbitką wykonany)
- wykonanie przyłącza wodnego,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
- wykonanie przyłącza elektrycznego,
- wykonanie instalacji PV
- wykonanie zagospodarowania terenu wraz z miejscami parkingowymi,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. polegających na powtórzeniu
podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia nie może przekroczyć 50 %
wartości zamówienia podstawowego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. polegających na powtórzeniu podobnych usług,
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia
podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg. kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 1
osobą do kierowania budową lub robotami budowlanymi - kierownika budowy, posiadającego uprawnienia w specjalności
konstrukcyjnej lub równoważne wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. Ocena spełnienia warunku
nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086 ), z innym
wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa zamiast wyżej pisanych
podmiotowych środków dowodowych inne dokumenty i oświadczenia na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na
potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą (wypełniony formularz ofertowy oraz).
a) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr2 do SWZ)
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr2 do SWZ). Przy
czym zgodnie z art. 125 ust. 4 w przypadku wspólnego składania oferty oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy
z wykonawców. Potwierdzają one brak podstaw wykluczenia
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie nie wynika z
odpisów lub informacji z KRS lub CEIDG
W przypadku wspólnego składania oferty oświadczenia o których mowa powyżej składa każdy z Wykonawców

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w SWZ - § 13 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: na Platformie pod adresem: https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.