eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługi Utrzymania czystości i porządku na placach targowych, Jarmarkach i Kiermaszach w Poznaniu, zarządzanych przez Spółkę z o.o. TARGOWISKA z siedzibą w Poznaniu.Ogłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi Utrzymania czystości i porządku na placach targowych, Jarmarkach i Kiermaszach w Poznaniu, zarządzanych przez Spółkę z o.o. TARGOWISKA z siedzibą w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka „TARGOWISKA" Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Iwona Rafińska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631012227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górecka 104

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-483

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618 520 492

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.maserak@targowiska.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowiska.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - inny zamawiający Spółka Prawa Handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wynajem i Zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi Utrzymania czystości i porządku na placach targowych, Jarmarkach i Kiermaszach w Poznaniu, zarządzanych przez Spółkę z o.o. TARGOWISKA z siedzibą w Poznaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a8772cf-bf21-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/targowiska

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym
składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP.,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy
przekazują
1) Drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@targowiska.com.pl
2) Poprzez platformę zakupową pod adresem:
www.platformazakupowa.pl/pn/targowiska
4. Ofertę wraz z załącznikami, których zamawiający wymaga do dołączenia do oferty, Wykonawcy składają za pośrednictwem
Platformy zakupowej pod adresem:www.platformazakupowa.pl/pn/targowiska

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy przygotowującego ofertę:
• Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
• Zamawiający rekomenduje wykorzystanie plików: .pdf .doc .xls .jpg .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
• W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
• Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
• Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikacje podpisu, Zamawiający zaleca w miarę
możliwości przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
• Pliki w innych formatach zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
• Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
• Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
• Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to
skutkować naruszeniem integralności plików co będzie równoważne z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych są „TARGOWISKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 104 61-
483 Poznań, dane kontaktowe: numer telefonu: 61 8520492, adres email: biuro@targowiska.com.pl zwany dalej Administratorem;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na usługi utrzymania czystości i porządku na placach targowiskowych, Jarmarkach i
Kiermaszach w Poznaniu.
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. art. 74 ustawy PZP.
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ/1/P/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na placach targowych, Jarmarkach i Kiermaszach.
Usługa polega na kompleksowym sprzątaniu targowisk, Jarmarków i Kiermaszy w tym zamiatanie, zmywanie płyty
targowiska wraz ze stołami, dezynfekcja, wyrywanie chwastów, zbieranie opadających liści z drzew, odśnieżanie, usuwanie
śliskości, wywożenie śniegu i błota pośniegowego, usuwanie odpadów do pojemników, z zachowaniem selektywnej
segregacji.
3. Wykaz targowisk i powierzchni:
1) Rynek Wildecki o powierzchni 2.658m²
2) Rynek Jeżycki o powierzchni 3.098m²
3) Rynek Świt o powierzchni 2.651m²
4) Plac Wielkopolski powierzchni 3.286m²
5) Rynek Łazarski o powierzchni 3.600,30m²
6) Rynek Racjonalizatorów o powierzchni 1.170m2
7) Plac Bernardyński o powierzchni 2.051m2
8) Jarmark Wielkanocny o powierzchni 200m2
9) Kiermasz Majówka o powierzchni 200m2
10) Jarmark Świętojański o powierzchni 250m2
11) Jarmark Betlejem Poznańskie o powierzchni 300m2
12) Kiermasz Wszystkich Świętych o powierzchni 2007m2
13) Kiermasze jednodniowe (25) o powierzchni ok 100m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90690000-0 - Usługi usuwania graffiti

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Cena brutto – waga 60%
Oferty oceniane będą wg poniższego wzoru:
Po = Cn/Cof.b. x 60
Cn - najniższa cena
Cof.b. - cena ocenianej oferty
60 - znaczenie kryterium
Po - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie.
Czas reakcji na usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości – waga 40%
( od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu przystąpienia do usunięcia nieprawidłowości)
Lpcr = Lp/Mlp x 40
Lpcr – liczba punktów w kryterium czas reakcji
Lp - liczba punktów przyznana Wykonawcy
Mlp - maksymalna liczba punktów
Lp. Czas reakcji Ilość punktów
1 1h 3
2 1,5h 2
3 2 h 1
powyżej 2 h
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować suma punktów dwóch kryteriów:
Po + Lpcr

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: należy wykazać, że wykonawca będzie posiadać przez cały okres obowiązywania
umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą
niż 400.000,00 zł. dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie
przeliczona.
d) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże że:
• W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, wielkości powierzchni przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie nie mniej niż dwie
usługi, które polegają(ły) na sprzątaniu terenów zewnętrznych z uwzględnieniem odśnieżania terenów i usuwania ich
oblodzenia o wielkości powierzchni usługi nie mniej 2000m².
• Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej dwoma myjkami ciśnieniowymi jednym odkurzaczem do liści,
jedną bezpyłową zamiatarką mechaniczną, dwoma samochodami skrzyniowymi lub samochodami ciężarowymi do
przewozu kontenerów w celu wywozu śniegu, trzema zbiornikami na wodę oraz urządzeniem do polewania i zmywania
nawierzchni targowiska

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zaświadczenia
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania ofert
przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot.
2) zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania ofert przez podmioty
występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot.
3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust 1 pkt 1-3, 5, 7-10 ustawy PZP
oraz stanowiącym zał. nr 5 do SWZ.
5) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 SWZ.
6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej:
a) Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie
ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
c) Dokumenty / oświadczenia, o których mowa w ww. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

4. W
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający od wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona żąda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy PZP.
1) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności:
a) Oświadczenia o posiadaniu niezbędnych kompetencji lub uprawnień do realizacji zamówienia – ocena spełnienia warunku w
oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, która jest nie niższa niż
400,000.00 zł.
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu usług wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są:
1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
dokumentów, o których mowa powyżej,
3) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami załącznik nr 8 do SWZ (składane na wezwanie
Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot.
9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu –
załącznik nr 6 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a)Zmiany terminu organizacji Jarmarku Wielkanocnego, Jarmark Świętojańskiego, Kiermaszu Wszystkich Świętych, oraz
Jarmarku Betlejem Poznańskie w trakcie trwania Umowy, poprzez zmianę postanowień §9 ust.2-4 Umowy i ustalenia
nowego terminu organizacji, w sytuacji gdy o zmianie terminu organizacji powyżej wskazanych Jarmarków zadecyduje
Zamawiający. Wykonawca jest informowany o konieczności zmiany terminu jarmarków wskazanych w umowie i w
konsekwencji treści Umowy niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego.b)zmiany okresu trwania
Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku Świętojańskiego, Kiermaszu Wszystkich Świętych oraz Jarmarku Betlejem Poznańskie
w trakcie trwania Umowy, poprzez zmianę postanowień §9 ust. 2-4 Umowy i ustalenia nowego okresu trwania oraz §5 ust.1
pkt h), m), j) i ustanowienie nowej wysokości wynagrodzenia (proporcjonalnej do wydłużonego lub skróconego okresu
trwania Jarmarków i kiermaszów ), w sytuacji gdy o zmianie okresu trwania powyżej wskazanych Jarmarków zadecyduje
Zamawiający. Wykonawca jest informowany o konieczności zmiany okresu trwania jarmarków wskazanych w umowie i w
konsekwencji treści Umowy niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego.
c) zmiany powierzchni Targowisk w trakcie trwania Umowy, poprzez zmianę postanowień §1 ust.1 pkt. a)-g) Umowy i
ustalenia nowej powierzchni oraz §5 ust.1 pkt a)-g) ustanowienie nowej wysokości wynagrodzenia(proporcjonalnej do nowej
zwiększonej lub zmniejszonej powierzchni), w sytuacji gdy o zmianie powierzchni Targowisk zadecyduje Zamawiający.
Wykonawca jest informowany o konieczności zmiany powierzchni Targowisk wskazanych w umowie i w konsekwencji treści
Umowy niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego.d)odstąpienia od organizacji Jarmarku
Wielkanocnego, Jarmarku Świętojańskiego, Kiermaszu Wszystkich Świętych oraz Jarmarku Betlejem Poznańskie w trakcie
trwania Umowy, poprzez zmianę postanowień §1 ust. 1 pkt. h)-j) Umowy poprzez ich usunięcie w odpowiednim zakresie, §9
ust. 2-4 Umowy poprzez ich usunięcie w odpowiednim zakresie, §5 ust. 1 pkt. h)-j) Umowy poprzez ich usunięcie w
odpowiednim zakresie, w sytuacji gdy o odstąpieniu od organizacji powyżej wskazanych Jarmarków zadecyduje
Zamawiający. Wykonawca jest informowany o konieczności odstąpienia od organizacji jarmarków wskazanych w umowie i
konieczności modyfikacji Umowy niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego.e)wystąpienia prac
remontowych, inwestycyjnych, likwidacji któregokolwiek Targowiska lub jego części oraz w przypadku przejęcia terenu
któregokolwiek Targowiska przez inny podmiot zarządzający, poprzez zmianę postanowień §1 ust. 1 pkt. a)-g) Umowy
poprzez ich usunięcie lub zmodyfikowanie w odpowiednim zakresie, §5 ust. 1 pkt. a)- g) Umowy poprzez ich
zmodyfikowanie lub usunięcie w odpowiednim zakresie, w sytuacji gdy o realizacji prac remontowych, inwestycyjnych,
likwidacji któregokolwiek Targowiska lub jego części zadecyduje Zamawiający oraz w przypadku przejęcia terenu
któregokolwiek Targowiska przez inny podmiot zarządzający na skutek decyzji właściciela nieruchomości na której znajduje
się dane Targowisko. Wykonawca jest informowany o konieczności modyfikacji Umowy niezwłocznie po podjęciu takiej
decyzji przez Zamawiającego lub otrzymaniu informacjo przez Zamawiającego od właściciela nieruchomości na której
znajduje się dane Targowisko.f)zaistnienia siły wyższej polegającej na powstaniu zdarzenia niezależnego od
Zamawiającego, niewynikającego z jego problemów organizacyjnych, którego strony Umowy nie mogły przewidzieć,
któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Zamawiającemu wykonanie w
części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności
następujące zdarzenia: klęski żywiołowe: (takie jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi), niskie temperatury powietrza
poprzez zmodyfikowanie Umowy w odpowiednim zakresie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-20 00:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/targowiska

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.