eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołomin › Świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Wołomin w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń wodnych na terenie miasta
i gminy Wołomin w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołomin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Wołomin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wolomin.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń wodnych na terenie miasta
i gminy Wołomin w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c9915a9-a302-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026466/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Konserwacja urządzeń wodnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078812

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest konserwacja urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Wołomin w 2023 roku.
2. W zakres prac wchodzi m. in.: wykonanie wszystkich robót ujętych w przedmiarze robót,w szczególności: ręcznie lub mechanicznie wykaszanie porostów ze skarp, cieku i pasa technicznego szerokości 1 m wzdłuż obu krawędzi rowu wraz z wygrabieniem, usunięcie zatorów z drzew, gałęzi i śmieci z koryta, ręczne lub mechaniczne usuwanie namułu z dna cieku i złożenie go na koronie skarpy lub odłożenie na uszkodzonych skarpach (z ewentualnym zabudowaniem wyrw), oczyszczenie przepustów rurowych, oczyszczenie terenu w obrębie prowadzonych prac, załadunek i wywóz zanieczyszczeń na wysypisko, wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania zostały określone w załączniku nr 1A do SWZ- Przedmiar robót oraz załączniku nr 3 do SWZ -STWIOR

4.5.3.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 383562,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 915651,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 383562,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mesta Arkadiusz Hiszpański

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1251422029

7.3.3) Ulica: Wiosenna 1

7.3.4) Miejscowość: Poświętne

7.3.5) Kod pocztowy: 05-326

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 383562,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.