eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby ogrzewania budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1Ogłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby ogrzewania budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY KATOWICE-ZACHÓD W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240598879

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 10

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-078

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@katowice-zachod.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://katowice-zachod.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a5665cd-8cc7-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby ogrzewania budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a5665cd-8cc7-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081144

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OG-25-P-1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 149313,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby ogrzewania budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę (tj. sprzedaż paliwa oraz świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemnego wysokometanowego – grupa E- zgodnie z normą PN-C-04753:2011 – gaz ziemny do celów grzewczych do budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, 40-032 Katowice Plac Sejmu Śląskiego 1.
3) Budynek biurowy, wyposażony w kotłownię na paliwo gazowe,
4) Moc umowna 275 kWh/h, grupa przyłączeniowa BII, grupa taryfowa PSG W-5.1_ZA.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, m.in., dane punktu poboru oraz planowane ilości poboru paliwa gazowego zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
6) Maksymalna ilość paliwa gazowego dostarczana na podstawie niniejszego zamówienia wynosi równowartość 80 000 kWh.
7) Dostawa gazu będzie odbywać się na podstawie umowy kompleksowej regulującej sprzedaż paliwa i jego dystrybucję oraz na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1385), kodeksu cywilnego, przepisów wykonawczych.
8) Zamawiający nie jest zwolniony od akcyzy na wyroby gazowe zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U z 2022 r., poz. 143 z późn. zm.).
9) Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: zgłoszenia do OSD nowej kompleksowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego wraz z zawarciem umowy sprzedaży paliwa gazowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 52591,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 52591,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 52591,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9730421440

7.3.3) Ulica: Aleje Jerozolimskie 142 A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 52591,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-01 do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.