eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy kładki dla pieszych na rzece Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej w Kamiennej GórzeOgłoszenie z dnia 2021-07-27


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00127823 z dnia 2021-07-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy kładki dla pieszych na rzece Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756455110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy kładki dla pieszych na rzece Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25389739-eebc-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00127823

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007582/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Remont kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazkupowa.pl/kamiennagora

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/kamiennagora.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/kamiennagora.2.Komunikacjamiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w
tym wszelkie oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego”. Za datę przekazania(wpływu)oświadczeń,wniosków,zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat,że wiadomość została
wysłana o Zamawiającego.3. Zamawiający przekazuje Wykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania,zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na
platformie w sekcji„Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca,przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 4. Zgodnie z § 11 ust.2Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1)stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub
MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych -MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze
wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalniewersja10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Platformazakupowa.pl działa według standardu
przyjętego w komunikacji sieciowej- kodowanieUTF8 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz.UEL119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 1.1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu
Grunwaldzkim 1; 1.2. z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:
iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 1.3. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art.6ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
74 ustawy z dnia 11 września2019r. – Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zmianami), dalej „Ustawa”; 1.5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy,związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; 1.7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2. Posiada Pani/Pan:
2.1. na podstawie art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2.2. na
podstawie art.16RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 2.3. na podstawie art.18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;2.4. prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 3. Nie przysługuje Pani/Panu: 3.1. w
związku z art.17ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 3.2. prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3.3. na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIF.271.18.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla rozbiórki istniejącej i budowy nowej kładki dla pieszych, zlokalizowanej na rzece Bóbr, dz. 31/1 obręb 5 Kamienna Góra. Istniejąca kładka stanowi przejście z ul. Wiejskiej do ogródków działkowych znajdujących się na działce nr 27/22 obręb 5 Kamienna Góra, a także do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Nadrzecznej.
Przęsło kładki oparte jest na betonowych przyczółkach oraz w środku rozpiętości na betonowym filarze, posadowionym w korycie rzeki. Rozpiętość przęsła wynosi 19,1m a szerokość pomostu 1,81m, szerokość pasa 1,53m. W obecnych warunkach niskiej wody światło pomiędzy lustrem wody a konstrukcją pomostu wynosi ok. 2,5m. Kładka wykonana jest w konstrukcji stalowej spawanej z drewnianym pomostem i obustronnymi stalowymi balustradami. Konstrukcję przęsła stanowią belki stalowe powiązane poziomym układem stężeń. Od obu stron kładka wyposażona jest w zejścia w postaci wylewki betonowej.
W wyniku działania wody znacznemu uszkodzeniu uległ pośredni filar kładki, który jest pochylony, a powierzchnia betonu ma liczne spękania. Przemieszczenie podpory nurtowej wpłynęło znacząco na stateczność obiektu, dlatego stanowi poważne zagrożenie wystąpienia katastrofy budowlanej, zwłaszcza podczas wysokich stanów wód i wzburzonego nurtu. Ponadto przyczółki kamienne podpierające most na brzegach posiadają braki materiału kamiennego, oraz widać na nich bardzo mocną degradacje konstrukcji. Konstrukcja stalowa mostu jest mocno skorodowana i posiada zniszczoną powłokę malarską, natomiast na drewnianej kładce zauważyć można liczne wypróchnienia. Dookoła kładki zauważyć można nadmierny porost roślinności. Ogólny stan obiektu określić można jako przed awaryjny, wskazujący nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową. Do konstrukcji kładki zamocowane są instalacje obce takie jak rurociąg wodociągowy, a także przewód telekomunikacyjny.
Teren na którym zlokalizowana jest kładka znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa winna obejmować:
1. rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych
2. zaprojektowanie nowej kładki o charakterze pieszo – rowerowym o konstrukcji stalowej, stalowo-drewnianej, drewnianej, żelbetowej lub innej oraz parametrach i wymiarach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami.
3. zabezpieczenie/pozostawienie na konstrukcji kładki lub usunięcie kolizji istniejących instalacji obcych tj. rurociąg wodociągowy i przewód telekomunikacyjny wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień z właścicielami urządzeń,
4. uwzględnienie obustronnych zjazdów z kładki z powiązaniem wysokościowym z terenem przyległym,
5. jeśli ocena stanu technicznego obiektu wskaże konieczność napraw/odbudowy istniejących przyczółków i odbudowy podpór (łożysk), należy to ująć w projekcie budowlanym,
6. opracowanie dotyczące gospodarki zielenią, w tym:
a. inwentaryzację istniejącej zieleni i projekt planowanej wycinki lub korekty drzew i krzewów,
b. opracowanie projektu nowych nasadzeń.
Założenia ogólne do zakresu dokumentacji projektowej:
1. Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie, celem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu. Dokumentacja ma uwzględniać rozwiązania techniczne przebudowy kładki w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu.
2. Jeżeli zajdzie taka konieczność w odniesieniu do przepisów Prawa wodnego, należy uzyskać wymagane pozwolenia/zgody wodnoprawne wraz z przygotowaniem materiałów np. operatów, ocen stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie pozwoleń/ zgód wodnoprawnych lub zgłoszeń na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze środowiska.
3. Należy również uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli zajdzie taka konieczność, wynikająca z obowiązujących przepisów.
4. Należy uzyskać warunki techniczne usunięcia kolizji lub przebudowy istniejących instalacji obcych.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej w normami;
b) Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych;
c) Wizja lokalna;
d) Uzyskanie mapy do celów projektowych w wymaganym zakresie;
e) Uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania projektów w przypadku kolizji;
f) Uzyskanie wszelkich kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
g) Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań w tym kosztów zakupu map do celów opiniodawczych, do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.;
h) Uzyskanie w niezbędnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych;
i) Uzyskanie opinii geotechnicznej; jeśli będzie to wymagane;
j) Wykonanie projektu rozwiązania kolizji z urządzeniami podziemnymi w przypadku, gdy takie wystąpią;
k) Uzyskanie pozytywnego uzgodnienia z narady koordynacyjnej ZUD w przypadku konieczności (Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze);
l) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/zgody wodnoprawnej, jeżeli dla przyjętych rozwiązań projektowych będzie ono wymagane przepisami prawa;
m) Opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zakresu prac wynikających z projektu budowlanego;
n) Dostarczenie opracowanej dokumentacji w postaci elektronicznej i papierowej;
o) Współdziałanie z Zamawiającym w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, w zakresie wynikającym z obowiązków projektanta w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
p) Złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót budowlanych wraz z załącznikami stanowiącymi wymaganą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej;
q) Uzupełnienie braków do złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót budowlanych;
r) Niezwłoczne i nieodpłatne udzielania Zamawiającemu wyjaśnień do przedmiotu umowy na etapie organizowania przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu otrzymania zapytań od Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem. Odpowiedzi udzielane będą w pierwszej kolejności pocztą elektroniczną, następnie faksem lub w formie pisemnej;
s) Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia wykonania opracowań projektowych i innych prac będących przedmiotem umowy;
t) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za błędy projektowe, które zostaną stwierdzone w opracowanym dokumencie. Uzgodnienie przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za błędy ujawnione po odbiorze dokumentacji oraz w trakcie realizacji robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia błędów obowiązkiem Wykonawcy będzie ich niezwłoczne poprawienie własnym kosztem i staraniem;
u) Sprawowanie nadzoru autorskiego;
v) Przedkładanie na adres e-mail: magdalena.milczarek@kamiennagora.pl raportów miesięcznych z postępu wykonania opracowań projektowych w formie pisemnej. Raport miesięczny ma na celu kontrolę prac projektowych, informowania o problemach w wykonywaniu dokumentacji, zwłoce w uzyskaniu warunków technicznych, opinii, decyzji i innych problemach rzutujących na wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca ma obowiązek w pierwszym tygodniu każdego miesiąca dostarczyć Zamawiającemu raport miesięczny w odniesieniu do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Raport musi zawierać plan pracy na kolejny miesiąc, analizę planowanych i zrealizowanych założeń z poprzedniego miesiąca, informację o napotkanych problemach, a w przypadku opóźnień/zwłoki z uzasadnieniem opóźnień/zwłoki
oraz wszystkie inne wymagania określone w istotnych postanowienia umowy.
Uwaga:
W przypadku gdy przebudowa obiektów wymagała będzie odrębnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania tych decyzji - wynagrodzenie z tego tytułu skalkulowane winno być w ofercie.
Jeśli Projektant uzna, że dla realizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie określonych wyżej decyzji, pozwoleń, należy dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego dla wydania przedmiotowej decyzji lub wyjaśnienie przywołujące odpowiednie przepisy, potwierdzające brak konieczności ich uzyskania.

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
1. Lokalizacja terenu opracowania.
2. Inwentaryzacja fotograficzna terenu opracowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.
Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2272) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw
wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy są zobowiązani do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo
należy załączyć do oferty. 2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z
pełnomocnikiem. 3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane. 4. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia,kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców,którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W
przypadku, o którym mowa w ust. 3i4,wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 6. Każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenie o o
braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w
projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/kamiennagora w zakładce dedykowanej postępowaniu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-03

2021-07-27 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.