eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy kładki dla pieszych na rzece Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej w Kamiennej GórzeOgłoszenie z dnia 2021-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy kładki dla pieszych na rzece Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756455110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazkupowa.pl/kamiennagora

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy kładki dla pieszych na rzece Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25389739-eebc-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00150479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007582/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Remont kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00127823/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIF.271.18.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 41960,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla rozbiórki istniejącej i budowy nowej kładki dla pieszych, zlokalizowanej na rzece Bóbr, dz. 31/1 obręb 5 Kamienna Góra. Istniejąca kładka stanowi przejście z ul. Wiejskiej do ogródków działkowych znajdujących się na działce nr 27/22 obręb 5 Kamienna Góra, a także do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Nadrzecznej.
Przęsło kładki oparte jest na betonowych przyczółkach oraz w środku rozpiętości na betonowym filarze, posadowionym w korycie rzeki. Rozpiętość przęsła wynosi 19,1m a szerokość pomostu 1,81m, szerokość pasa 1,53m. W obecnych warunkach niskiej wody światło pomiędzy lustrem wody a konstrukcją pomostu wynosi ok. 2,5m. Kładka wykonana jest w konstrukcji stalowej spawanej z drewnianym pomostem i obustronnymi stalowymi balustradami. Konstrukcję przęsła stanowią belki stalowe powiązane poziomym układem stężeń. Od obu stron kładka wyposażona jest w zejścia w postaci wylewki betonowej.
W wyniku działania wody znacznemu uszkodzeniu uległ pośredni filar kładki, który jest pochylony, a powierzchnia betonu ma liczne spękania. Przemieszczenie podpory nurtowej wpłynęło znacząco na stateczność obiektu, dlatego stanowi poważne zagrożenie wystąpienia katastrofy budowlanej, zwłaszcza podczas wysokich stanów wód i wzburzonego nurtu. Ponadto przyczółki kamienne podpierające most na brzegach posiadają braki materiału kamiennego, oraz widać na nich bardzo mocną degradacje konstrukcji. Konstrukcja stalowa mostu jest mocno skorodowana i posiada zniszczoną powłokę malarską, natomiast na drewnianej kładce zauważyć można liczne wypróchnienia. Dookoła kładki zauważyć można nadmierny porost roślinności. Ogólny stan obiektu określić można jako przed awaryjny, wskazujący nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową. Do konstrukcji kładki zamocowane są instalacje obce takie jak rurociąg wodociągowy, a także przewód telekomunikacyjny.
Teren na którym zlokalizowana jest kładka znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa winna obejmować:
1. rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych
2. zaprojektowanie nowej kładki o charakterze pieszo – rowerowym o konstrukcji stalowej, stalowo-drewnianej, drewnianej, żelbetowej lub innej oraz parametrach i wymiarach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami.
3. zabezpieczenie/pozostawienie na konstrukcji kładki lub usunięcie kolizji istniejących instalacji obcych tj. rurociąg wodociągowy i przewód telekomunikacyjny wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień z właścicielami urządzeń,
4. uwzględnienie obustronnych zjazdów z kładki z powiązaniem wysokościowym z terenem przyległym,
5. jeśli ocena stanu technicznego obiektu wskaże konieczność napraw/odbudowy istniejących przyczółków i odbudowy podpór (łożysk), należy to ująć w projekcie budowlanym,
6. opracowanie dotyczące gospodarki zielenią, w tym:
a. inwentaryzację istniejącej zieleni i projekt planowanej wycinki lub korekty drzew i krzewów,
b. opracowanie projektu nowych nasadzeń.
Założenia ogólne do zakresu dokumentacji projektowej:
1. Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie, celem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu. Dokumentacja ma uwzględniać rozwiązania techniczne przebudowy kładki w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu.
2. Jeżeli zajdzie taka konieczność w odniesieniu do przepisów Prawa wodnego, należy uzyskać wymagane pozwolenia/zgody wodnoprawne wraz z przygotowaniem materiałów np. operatów, ocen stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie pozwoleń/ zgód wodnoprawnych lub zgłoszeń na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze środowiska.
3. Należy również uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli zajdzie taka konieczność, wynikająca z obowiązujących przepisów.
4. Należy uzyskać warunki techniczne usunięcia kolizji lub przebudowy istniejących instalacji obcych.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej w normami;
b) Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych;
c) Wizja lokalna;
d) Uzyskanie mapy do celów projektowych w wymaganym zakresie;
e) Uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania projektów w przypadku kolizji;
f) Uzyskanie wszelkich kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
g) Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań w tym kosztów zakupu map do celów opiniodawczych, do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.;
h) Uzyskanie w niezbędnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych;
i) Uzyskanie opinii geotechnicznej; jeśli będzie to wymagane;
j) Wykonanie projektu rozwiązania kolizji z urządzeniami podziemnymi w przypadku, gdy takie wystąpią;
k) Uzyskanie pozytywnego uzgodnienia z narady koordynacyjnej ZUD w przypadku konieczności (Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze);
l) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/zgody wodnoprawnej, jeżeli dla przyjętych rozwiązań projektowych będzie ono wymagane przepisami prawa;
m) Opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zakresu prac wynikających z projektu budowlanego;
n) Dostarczenie opracowanej dokumentacji w postaci elektronicznej i papierowej;
o) Współdziałanie z Zamawiającym w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, w zakresie wynikającym z obowiązków projektanta w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
p) Złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót budowlanych wraz z załącznikami stanowiącymi wymaganą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej;
q) Uzupełnienie braków do złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót budowlanych;
r) Niezwłoczne i nieodpłatne udzielania Zamawiającemu wyjaśnień do przedmiotu umowy na etapie organizowania przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu otrzymania zapytań od Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem. Odpowiedzi udzielane będą w pierwszej kolejności pocztą elektroniczną, następnie faksem lub w formie pisemnej;
s) Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia wykonania opracowań projektowych i innych prac będących przedmiotem umowy;
t) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za błędy projektowe, które zostaną stwierdzone w opracowanym dokumencie. Uzgodnienie przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za błędy ujawnione po odbiorze dokumentacji oraz w trakcie realizacji robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia błędów obowiązkiem Wykonawcy będzie ich niezwłoczne poprawienie własnym kosztem i staraniem;
u) Sprawowanie nadzoru autorskiego;
v) Przedkładanie na adres e-mail: magdalena.milczarek@kamiennagora.pl raportów miesięcznych z postępu wykonania opracowań projektowych w formie pisemnej. Raport miesięczny ma na celu kontrolę prac projektowych, informowania o problemach w wykonywaniu dokumentacji, zwłoce w uzyskaniu warunków technicznych, opinii, decyzji i innych problemach rzutujących na wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca ma obowiązek w pierwszym tygodniu każdego miesiąca dostarczyć Zamawiającemu raport miesięczny w odniesieniu do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Raport musi zawierać plan pracy na kolejny miesiąc, analizę planowanych i zrealizowanych założeń z poprzedniego miesiąca, informację o napotkanych problemach, a w przypadku opóźnień/zwłoki z uzasadnieniem opóźnień/zwłoki
oraz wszystkie inne wymagania określone w istotnych postanowienia umowy.
Uwaga:
W przypadku gdy przebudowa obiektów wymagała będzie odrębnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania tych decyzji - wynagrodzenie z tego tytułu skalkulowane winno być w ofercie.
Jeśli Projektant uzna, że dla realizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie określonych wyżej decyzji, pozwoleń, należy dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego dla wydania przedmiotowej decyzji lub wyjaśnienie przywołujące odpowiednie przepisy, potwierdzające brak konieczności ich uzyskania.

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
1. Lokalizacja terenu opracowania.
2. Inwentaryzacja fotograficzna terenu opracowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44157,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 195570,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44157,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektów, Ekspertyz i Nadzorów Mostowych Karol Kobiela

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9261582744

7.3.3) Ulica: Tylna 17a/1

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-413

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44157,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.