eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rypin › Zakup i dostawa pelletuOgłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa pelletu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYPIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipnowska 4

1.5.2.) Miejscowość: Rypin

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 542809703

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rypin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-38e7ea87-9bcc-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa pelletu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38e7ea87-9bcc-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127520

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011419/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup i dostawa opału

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053622

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRW.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 500000,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 60000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu drzewnego wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem do kotłowni w szkołach na terenie gminy Rypin, w szacunkowej ilości 25,0 ton, w klasyfikacji zgodnej z certyfikatem DINplus lub wyższym, o następujących parametrach:
a. surowiec: drewno z drzew iglastych lub liściastych lub stanowiący mieszankę drzew iglastych i liściastych, bez domieszki innych substancji jak np. kleje, lepisze czy utwardzacze;
b. maksymalna zawartość popiołu: do 0,7%;
c. wartość opałowa minimalna: 18MJ/kg [5,0kWh/kg};
d. gęstość minimalna: 600/m3;
e. zawartość wody: do 10%;
f. zgodność z normą EN 14961-2;
2) Dostawa pelletu odbędzie się jednorazowo do: Bazy Magazynowo- Warsztatowej w Głowińsku, gm. Rypin, wraz z rozładunkiem. Zamawiający żąda dostawy pelletu w workach po 15-25 kg z rozładunkiem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43941,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 52275,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43941,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKO-DOM 2 Mateusz Wasilewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 522704211

7.3.3) Ulica: Łyskowskiego 47

7.3.4) Miejscowość: Grudziądz

7.3.5) Kod pocztowy: 86-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43941,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.