eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › Dostawa leków i innych dla Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-DobrzyniuOgłoszenie z dnia 2022-04-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa leków i innych dla Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871552334

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. dr. Jerzego Gerarda Koppa 1 lokal E

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalgolub.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalgolub.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków i innych dla Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ecd4a464-5eab-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00126389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00319623/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DTZ.382.5.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są leki doustne różne opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 84402,29 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są leki - enzymy przeciwzakrzepowe opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 7210,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są leki różne iniekcje opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 50538,10 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są leki - glikokortykosteroidy opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 42042,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są leki przeczyszczające opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 8.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 15450,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są immunoglobuliny opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 6

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651520-9 - Immunoglobuliny

4.5.5.) Wartość części: 20832,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są immunoglobuliny opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 7

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651520-9 - Immunoglobuliny

4.5.5.) Wartość części: 5599,50 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są immunoglobuliny opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 8

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651520-9 - Immunoglobuliny

4.5.5.) Wartość części: 9600,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są heparyny drobnocząsteczkowe opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 9

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 26230,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są leki oczne i donosowe opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 10

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 4117,50 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są leki narkotyczne opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 11

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 6230,25 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są leki psychotropowe opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 12

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 4267,29 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są leki wziewne opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 13

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 34300,10 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są leki (zastosowanie zewnętrzne i czopki) opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 14

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 35495,50 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są leki znieczulające opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 15

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 18600,00 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są insuliny opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 16

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 4974,05 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są środki spożywcze specjalnego przenaczenia żywnieniowego, suplementy diety, wyroby medyczne opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 17

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 7472,00 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są składniki recepturowe opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 18

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 12157,50 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są antybiotyki różne w formie iniekcji opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 19

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 39583,50 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są antybiotyki różne w formie doustnej i dopochwowej opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ w pakiecie nr 20

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 32608,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert wskazanego w SWZ nie została złożona żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.