eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grójec › Termomodernizacja budynku administracji oświaty.Ogłoszenie z dnia 2023-03-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku administracji oświaty.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grójec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 47

1.5.2.) Miejscowość: Grójec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 048 664 30 91 wew. 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: iwona.kowalska@grojecmiasto.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojecmiasto.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku administracji oświaty.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6fe3d6f-bd9d-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126176

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021356/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Termomodernizacja budynku administracji oświaty

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6fe3d6f-bd9d-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-zamówienia. Instrukcja składania ofert dostępna jest na stronie
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum pomocy” – kafelek „Oferty, wnioski, prace konkursowe”. Ponieważ Zamawiający nie wykorzystuje interaktywnego formularza udostępnionego przez platformę, Wykonawców nie dotyczy instrukcja w części dot. pobierania wzorca formularza i jego wypełnienia. Podczas dodawania pliku oferty może pojawić się komunikat o braku wygenerowania interaktywnego formularza – należy potwierdzić ten komunikat.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce "Formularze” („Formularze do komunikacji”) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iwona.kowalska@grojecmiasto.pl. Zalecany sposób komunikacji adres mailowy.
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec,
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, urzad@grojecmiasto.pl , tel. 48 664 23 01;
 Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec: inspektor@grojecmiasto.pl , tel. 48 664 30 91 w.45;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku administracji oświaty” WI.271.5.2023.KOI prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;.
• w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.5.2023.KOI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania obejmującego w zakresie:
1. Docieplenie budynku administracyjnego położonego przy ul. Laskowej 6 w Grójcu, działka nr 3370/1, obręb Grójec, które obejmować będzie:
- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych styropianem EPS gr. 12cm w systemie ETICS
- docieplenie ścian zewnętrznych podziemnych styrodurem XPS gr. 12cm w systemie ETICS
- ościeża okien – styropian gr. 2-3 cm ,
- częściową wymianę stolarki okiennej drewnianej na nową PCV U=1,1
Opis budynku:
Budynek objęty opracowaniem jest obiektem administracyjnym. Budynek został oddany do użytku w 1975 roku. Wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków żużlobetonowych ALFA. Układ konstrukcyjny budynku podłużny.
Przedmiotowy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym z pełnym podpiwniczeniem.
Powierzchnia zabudowy – 391,5 m2,
Maksymalna wysokość budynku - 11,20 m
Przedmiotowy budynek podpiwniczony, stropodach wykonany jako niewentylowany. Pokrycie dachowe stanowi papa termozgrzewalna.
Ściany zewnętrzne budynku murowane z pustaków Alfa.
Ściany zewnętrzne podziemne są wykonane jako monolityczne żelbetowe.
Wszystkie stropy budynku wykonane są jako gęstożebrowe pokryte dodatkowo warstwami ocieplającymi i wykończeniowymi.
W budynku znajduje się typowa drewniana i PCV (wymieniona przez Właściciela budynku) stolarka okienna.
2. Montaż konstrukcji stalowej pod instalację fotowoltaiczną.
Zaprojektowano wykonanie konstrukcji wsporczej w postaci słupów i belek wykonanych z rury ze stali St3s. Rury prostokątne 180x100x4mm. Elementy zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe. Połączenie elementów za pomocą połączeń skręcanych śrubami. Podstawy słupów zamontować do wieńca stropu nad ostatnią kondygnacją. W tym celu należy rozebrać w miejscach montażu konstrukcję stropodachu do poziomu stropu. Po zakotwieniu słupów uzupełnić konstrukcję stropodachu za pomocą styropianu oraz betonu.
3. Montaż instalacji fotowoltaicznej.
Zaprojektowano wykonanie instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na stalowej konstrukcji wsporczej zamocowanej w miejscu podparcia ścianami konstrukcyjnymi budynku na poziomie stropu nad ostatnią kondygnacją. Na zaprojektowanej stalowej konstrukcji należy umieścić łaty systemowe aluminiowe przeznaczone do mocowania paneli fotowoltaicznych.
Instalacja fotowoltaiczna została podzielona na dwie niezależne wyodrębnione i opomiarowane części. Podział instalacji przedstawiono na rzucie dachu. Jedna instalacja składa się z 46 paneli, druga z 36. Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne w ramie z anodowanego aluminium. Panele o mocy 450W. Szczegóły instalacji fotowoltaicznej przedstawione są w części dotyczącej instalacji elektrycznej opracowania.
4. Wyniesienie układów pomiarowych.
Zaprojektowano wyniesienie układów pomiarowych do złącza licznikowego na zewnętrzną ścianę budynku przy ul. Laskowej 6 w Grójcu. Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem modernizację przyłącza napięcia nN-0,4 kV w zakresie wyniesienia układów pomiarowych do złącza na zewnątrz budynku w ramach zadania termomodernizacji budynku. W ramach zadania obiekt zostanie wyposażony w mikroinstalację PV o mocy 2 x 15 kWp.
W zakres modernizacji wchodzi:
- budowa złącza GWP+ZNP-3 na zewnętrznej ścianie budynku administracji oświaty (od strony ul. Laskowej )
- budowa złącza licznikowo - pomiarowego ZNP-3+GWP wyposażonego w człon zasilający ( Główny
Wyłącznik Przeciwpożarowy GWP) oraz 3 złącza licznikowe – pomiarowe ZNP-3. Złącze należy
zabudować na zewnętrznej ścianie budynku zapewniając dostęp do zainstalowanych w złączu
urządzeń,
- budowa 2 odcinków wewnętrznych linii zasilających od nowo - projektowanego na zewnątrz budynku złącza ZNP-3 do Tablic Rozdzielczych TE wewnątrz budynku -
- budowa 2 wyzwalaczy PWP oraz 2 odcinków przewodów na odcinku od złącza GWP do PWP przy
wyjściach ewakuacyjnych z obiektu,
- dostosowanie i uporządkowanie tablic TE po wyniesieniu układów pomiarowych, Tablice wyposażyć w zabezpieczenia tj. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe lub rozłączniki stanowiące główny rozłącznik. Przewody należy prowadzić w rurach osłonowych na elewacji.
5. Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych na LED.
Zaprojektowano remont instalacji elektrycznej budynku w zakresie części rozdzielnic i obwodów wtyczkowych gniazd 1-f, a także wymianę wskazanych opraw oświetleniowych na LED.
6. Remont schodów wejściowych do budynku biurowo - przedszkolnego
Zaprojektowano wykonanie remontu schodów wejściowych od strony zachodniej. Schody od strony wschodniej mają wykonaną nową konstrukcję żelbetową, przewidziano prace wykończeniowe według kosztorysów.
Szczegółowy zakres robót zawierają:
• Kosztorysy ofertowe – załącznik nr 8 do SWZ,
• Przedmiary– załącznik nr 9 do SWZ,
• Dokumentacja techniczna i projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

09332000-5 - Instalacje słoneczne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w przedmiarze robót. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienia zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub aneksu do umowy podstawowej zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W odniesieniu do ofert, które nie podlegają odrzuceniu, przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu:
Cena oferty brutto – waga kryterium 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji – waga kryterium 40 % = 40 pkt.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

2. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone w następujący sposób:
1) Kryterium: Cena (brutto) [C] – 60 pkt.

najniższa cena oferty brutto
C = ----------------------------------------- x 60
cena brutto oferty badanej

2) Kryterium: Okres gwarancji [G] – 40 pkt.

X (zaoferowany termin gwarancji)
G = ----------------------------------------------------------- x 40
60 (G-max)
a) Przez termin „okres gwarancji i rękojmi” rozumie się natomiast okres zaproponowany przez Wykonawcę, liczony od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym nie może on być krótszy niż 36 miesięcy. Gwarancja maksymalna 60 m-cy i dłuższa – 40 pkt.
b) Należy wskazać jeden termin gwarancji na wszystkie prace objęte zamówieniem. W przypadku niejednoznacznego wskazania terminu gwarancji Zamawiający weźmie pod uwagę krótszy termin gwarancji.
c) Zamawiający wymaga aby długość okresu gwarancji i rękojmi zadeklarowana została przez Wykonawcę w pełnych miesiącach.
d) Oferta z zaoferowanym okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SWZ.
e) Jeżeli Wykonawca wpisze w Formularzu ofertowym, że oferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający wpisze do umowy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi, natomiast w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” zostanie przyznane ofercie 40 pkt.
f) Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy.
g) Zaoferowany okres gwarancji nie może ulec zmianie po złożeniu oferty

Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru: O = C + G

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (suma punktów przyznanych w oparciu o ustalone powyżej kryteria C + G) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie stawia warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
a) Wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 zł.;
b) Wykonawca ma wykazać, że posiada ubezpieczenie, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej:
- 1 robotę polegającą na wykonaniu termomodernizacji, (która w zakresie przedmiotowym obejmowała co najmniej docieplenie ścian zewnętrznych oraz docieplenie dachu) budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości inwestycji nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych),
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej:
- jeden Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
- jeden Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 11 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 4 lit. a SWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 4 lit. b SWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ;
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
4) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych powyżej przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument (inny podmiotowy środek dowodowy), który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Kosztorysy ofertowe- obowiązkowo
2) Informacja o podmiocie wspólnym - jeżeli dotyczy
3) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie się ubiegają o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp obligatoryjnie do oferty muszą dołączyć oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu oraz Wykonawcy wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z ppkt 4;
2) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
4) Wykonawcy zobowiązani są, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa rozdziale VII SWZ, przy czym składa je odpowiednio Wykonawca/-y, który/którzy wykazuje/-ą spełnianie warunku w zakresie opisanym w rozdziale V pkt 2 SWZ.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp. oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.
2. Zamawiający zakłada, iż umowa zostanie zrealizowana w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy w miesiącach od kwietnia do sierpnia 2023 r., tak aby prace było realizowane w okresie wiosenno-letnim oraz wakacyjnym.
3. Z związku z tym, że prace będą wykonywane w obiekcie, w którym odbywają się m.in. zajęcia dydaktyczne, harmonogram robót należy ustalić z Zamawiającym w taki sposób, aby nie zakłócał funkcjonowania placówki, w tym wydzielonego zewnętrznego placu zabaw. Prace uciążliwe dla uczniów i personelu należy prowadzić w dniach lub godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych.
4. Wizja lokalna:
1) Zamawiający nie wymaga w celu złożenia oferty obligatoryjnego odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów postępowania (art. 131 ust. 2 ustawy Pzp). Nie odbycie wizji przez Wykonawcę nie będzie wiązać się z odrzuceniem oferty.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz dopuszcza możliwość sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca winien zapoznać się z przedmiotem zamówienia celem właściwego i rzetelnego przygotowania oferty. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, w szczególności ze stanem technicznym i usytuowaniem budynku, weryfikacji zgodności zakresu robót (rodzaju i ilości prac) ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
W takim przypadku należy zgłosić się do Urzędu Gminy oraz skontaktować z Panią Eweliną Gębską - tel. (0-48) 664 30 91 wew. 65 lub Panem Jarosławem Wiśniewskim – tel. (0-48) 664 30 91 wew. 63 lub celem ustalenia terminu wizji lokalnej lub udostępnienia dokumentów postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.