eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › Dostawa materiałów laboratoryjnych i szkła laboratoryjnego.Ogłoszenie z dnia 2021-07-24


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00125865 z dnia 2021-07-24

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów laboratoryjnych i szkła laboratoryjnego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KĘTRZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000594465

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac marsz. Józefa Piłsudskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897542140

1.5.8.) Numer faksu: 897542141

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psse.ketrzyn@sanepid.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-ketrzyn

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/psse-ketrzyn, https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Inspekcja Sanitarna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów laboratoryjnych i szkła laboratoryjnego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e0c8391-9db2-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00026445/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Materiały laboratoryjne i szkło laboratoryjne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035648/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EK-ZP.272.1.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 122542,54 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 89227,06 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1- Odczynniki chemiczne
Pożywka z seleninem sodu (SF)- 2 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 1147,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2- Testy i akcesoria
Szybki test lateksowy do wykrywania i identyfikacji szczepów paciorkowców grupy A, B, C, D (w tym enterokoków), F i G wg Lancefield. zestaw 2
Szybki test lateksowy do identyfikacji Campylobacter spp. zestaw 1
Test na hipuran sodu op. 1
Test na octan indoksylu (Indoxyl Test) op. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141625-7 - Zestawy diagnostyczne

4.5.5.) Wartość części: 2230,34 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3- Płytki do monitoringu
Gotowe płytki odciskowe z agarem tryptozowo-sojowym (TSA) wraz z substancjami neutralizującymi do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba drobnoustrojów) op. 15
Gotowe płytki odciskowe z agarem Sabouraud z 4% dekstrozą i nuetralizatorami do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba pleśni i drożdży) op. 15
Gotowe płytki odciskowe z agarem tryptozowo-sojowym (TSA) wraz z substancjami neutralizującymi do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba drobnoustrojów) op. 8
Gotowe płytki odciskowe z agarem Sabouraud z 4% dekstrozą i nuetralizatorami do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba pleśni i drożdży) op. 8
Gotowe płytki odciskowe z agarem tryptozowo-sojowym (TSA) wraz z substancjami neutralizującymi do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba drobnoustrojów) op 12

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 4169,48 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4- Podłoża sypkie
Pożywka z seleninem sodu (SF) op. 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.5.5.) Wartość części: 454,96 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 - Podłoża sypkie i suplementy
Salmonella-Shigella agar (agar SS)-op. 20,
Tryptone- op. 1,
podłoże CCDA (Campylobacter blood-free selective media, Modified CCDA-Preston) op. 1,
Dodatek selektywny do pożywki CCDA -op. 1,
Hektoen enteric agar- op. 24,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.5.5.) Wartość części: 8482,74 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6- Podłoża sypkie
Pepton Proteose op. 1,
Agar Sabourauda z 4% dodatkiem glukozy op. 2,
Bulion kazeinowo-sojowy (TSB) op. 1,
Zestaw do barwienia metodą Grama op. 1,
Bulion zwykły op. 1,
Podłoże miękkie Garda do identyfikacji antygenów rzęskowych bakterii Salmonella op. 1,
Podłoże agarowe 1,5% do identyfikacji antygenów somatycznych bakterii Salmonella op. 2,
Mueller-Hinton agar op. 1,
Agar półpłynny op. 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.5.5.) Wartość części: 1136,09 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7 - Płytki Petriego
Płytki Petriego STERYLNE jednorazowego użytku o wymiarach: zewnętrzna średnica pokrywki {mm} 90-90 i wysokość {mm} 14-16,2- szt. 20 000,
Płytki Petriego STERYLNE jednorazowego użytku o wymiarach: zewnętrzna średnica pokrywki {mm} 90-90 i wysokość {mm} 14-16,2 -szt 5000,
Płytki Petriego STERYLNE jednorazowego użytku o wymiarach: wysokość {mm} min 14; średnica dolnej płytki {mm} 55- szt 4000.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141625-7 - Zestawy diagnostyczne

4.5.5.) Wartość części: 7247,57 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 8- Surowice diagnostyczne
Surowica diagnostyczna Salmonella do aglutynacji szkiełkowej - szt. 16

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 2258,84 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 9 - Szkło laboratoryjne
Probówki szklane małe -szt. 200,
Probówki szklane duże -szt. 100,
Próbówki Durhama -szt. 400,
Zlewka szklana o pojemności 400 ml- szt. 10,
Zlewka szklana o pojemności 600 ml- szt. 10,
Kolby stożkowe Erlenmayera bez szlifu, z wąską szyjką, poj.1000 ml -szt. 10,
Szkiełka mikroskopowe- szt. 100.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.5.5.) Wartość części: 2097,67 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 10 - Szczepy wzorcowe
Szczep wzorcowy Haemophilus influenzae ATCC 49247 - szt. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.5.5.) Wartość części: 346,50 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 11 - Artykuły do sterylizacji
Paski TST- op. 4,
Rurki Browne`a-op. 4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 642,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 12 - Rękawiczki diagnostyczne
Lateksowe diagnostyczne, ochronne rękawice- op. 20
Syntetyczne NITRYLOWE diagnostyczne, ochronne rękawice -op. 20
Syntetyczne NITRYLOWE diagnostyczne, ochronne rękawice -op.10
WINYLOWE diagnostyczne, ochronne rękawice - op. 10
Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe jednorazowe, rozmiar S- op. 20
Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe jednorazowe, rozmiar M- op. 20
Rękawiczki diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, rozmiar M- op. 15.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.5.5.) Wartość części: 4492,73 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 13 - Sporale
Sporale A op. 30,
Sporale S op. 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1089,52 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 14 - Środki myjące i dezynfekcyjne
Preparat w tabletkach o działaniu dezynfekcyjnym op. 4,
Roztwór do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk szt. 6,
Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny litr 10,
Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny op 40.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24455000-8 - Środki odkażające

4.5.5.) Wartość części: 880,99 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 15 - Materiały jednorazowego użytku
Wata bawełniana (100% bawełna) nadająca się do sterylizacji na suche gorące powietrze w temperaturze 180ºC kg 30,
Gaza pakiet 200,
Wata celulozowa (lignina) kg 15,
Wata bawełniana- kg 20,
Gaza pakiet 200,
Wata celulozowa (Lignina) kg 10.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 2140,76 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 16 - Środki ochrony osobistej
Maseczka chirurgiczna jednorazowego użytku - op. 8

4.5.3.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.5.5.) Wartość części: 785,84 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pojemnik wielokrotnego użytku na końcówki pasujące do pipet automatycznych Transferpette o pojemności 50-1000 µl wraz z końcówkami - op. 10

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 645,38 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 18 - Testy lateksowe EPEC, E.coli O157, VTEC
Odczynniki diagnostyczne do identyfikacji O antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli - szt. 24,
Lateks VTEC -zestaw 1

antygen kontrolny po 1 sztuce dla każdej grupy (czyli A, B, C) odczynników jednoważnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141625-7 - Zestawy diagnostyczne

4.5.5.) Wartość części: 3313,97 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 19 - Pojemniki na odpady
Pojemnik okrągły na odpady zbiorczy o pojemności 10-15 LITRÓW- szt. 4
Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne z przeznaczeniem do utylizacji o wymiarach wysokość 23cm, średnica górna 14,5cm, średnica dolna 11cm -szt. 210

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 608,13 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 20 - Pojemnik zbiorczy na odpady
Pojemnik okrągły na odpady zbiorczy o pojemności 60 litrów- szt. 3

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 182,03 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 21 - Wkłady do dejonizatora- filtry do wody
wkład piankowy polipropylenowy 5-cio mikronowy (FCPS5 AF) -szt. 8
wkład węglowy blokowy (FCCBL) -szt. 8
Złoże demineralizujące (MB 400) razem z plastikową obudową -szt. 6
Membrana osmotyczna (75 gpd Osmonics) -szt. 8
Złoze demineralizujące (jonit do dejonizatora Demiwa 5 roi) -kg 10
wkład piankowy polipropylenowy 5-cio mikronowy (FCPS5 AF) -szt. 8
wkład węglowy blokowy (FCCBL) -szt. 4
Membrana osmotyczna (100 gpd Osmonics) -szt. 4
Złoże demineralizujące (jonit do dejonizatora Demiwa 5 roi- MB400) w pojemnikach z tworzywa -szt. 10.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42912310-8 - Aparatura do filtrowania wody

4.5.5.) Wartość części: 2019,25 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 22 - Krążki antybiogramowe i diagnostyczne
Krążki antybiogramowe - op. 26
Krążki diagnostyczne - op. 3

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1928,26 PLN

Część 23

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 23 - Pojemniki do pobierania próbek
Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies bezwęglowym- szt. 5 000
Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies węglowym -szt. 100

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 2872,50 PLN

Część 24

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 24 - Zestaw hodowlano-identyfikacyjny
Agar Columbia z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej -op. 11,
Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida -op. 4,
Podłoże chromogenne do identyfikacji Staphylococcus aureus -op. 4,
Agar Mueller-Hintona 2 - op. 4,
Mueller-Hinton agar z dodatkiem 5% odwłóknionej KRWI KOŃSKIEJ i 20 mg/L β-NAD (podłoże MH-F)- op. 8,
Agar czekoladowy dla Haemophilus -op. 4,
Roztwór fizjologicznego chlorku sodu (roztwór NaCl 0,85%) - op. 1,
Bulion Todd-Hewitta z antybiotykami - op. 2,
Generator do hodowli bakterii wymagających do wzrostu obecności atmosfery 5% CO2 - op. 2,
Skala McFarlanda - zestaw 4,
Generator warunków mikroaerofilnych -op. 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.5.5.) Wartość części: 4719,64 PLN

Część 25

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 25- Odczynniki chemiczne SBW
di-Sodu wersenian 0,01 mol/l roztwór mianowany (z odniesieniem do SRM z NIST) op 8
Wodorotlenek sodu NaOH cz.d.a op 2
Srebra azotan 0,02 mol/l (0,02 N) ±0,2% r-r mianowany op 1
TitraFix(TM) di-Sodu szczawian 0,05 MOL/L (0,1 N) odważka analityczna (ciecz) op 1
Czerwień metylowa 0,1% w etanolu op 1
Alkohol etylowy 96%; cz.d.a. op 2
Kwas cytrynowy 1.hydrat cz.d.a. basic 99,4% op 8

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 831,34 PLN

Część 26

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 26 - Testy i roztwory
Test -paski wskaźnikowe do kontroli warunków beztlenowych w woreczkach op 1
Test do wykrywania aktywności oxydazy cytochromowej wytwarzanej przez mikroorganizmy op 40
Test do oznaczeń wolnego chloru, metoda kolorymetryczna DPD op 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141625-7 - Zestawy diagnostyczne

4.5.5.) Wartość części: 4170,85 PLN

Część 27

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 27- Suche podłoża mikrobiologiczne
Chromogenne podłoże agarowe (CCA) op 2
Agar z ekstraktem drożdżowym Yeast Extrakt Agar op 3
Agar wybiórczy dla enterokoków do metody filtrów membranowych wg Slanetza i Bartley z dodatkiem TTC op 1
Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem (BEA) op 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.5.5.) Wartość części: 2802,63 PLN

Część 28

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 28-Materiały do testów IDEXX
Sterylne, plastikowe buteleczki do pobierania próbek wody z dodatkiem środka p/pienieniu – do testu Colilert-18 op 3
Wzorzec zabarwienia dla testu Quanti-Tray2000 szt 1
Wzorzec zabarwienia dla testu Quanti-Tray szt 2
Porcjowane podłoża do wykrywania E.coli i bakterii grupy coli (Colilert 18) op 3
Tacki plastikowe Quanti-Tray 2000 op 3

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141625-7 - Zestawy diagnostyczne

4.5.5.) Wartość części: 8124,14 PLN

Część 29

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 29- Filtry i leje do aparatu MILIPORE
Filtry membranowe sterylne, w taśmach do podajnika EZ PAK f-my MILLIPORE op 8
Leje jednorazowe z podziałką + filtry membranowe( do 3-stanowiskowego aparatu Millipore do filtracji wody) op 4
Leje jednorazowe z podziałką + filtry membranowe( do 3-stanowiskowego aparatu Millipore do filtracji wody) op 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 42912310-8 - Aparatura do filtrowania wody

4.5.5.) Wartość części: 10703,97 PLN

Część 30

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 30- Butelki jednorazowego użytku do pobierania próbek mikrobiologicznych wody
Butelka sterylna 500 ml z zawartością tiosiarczanu sodu - 20 mg /L- szt. 2000

4.5.3.) Główny kod CPV: 44613500-5 - Pojemniki na wodę

4.5.5.) Wartość części: 10340,00 PLN

Część 31

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 31- szkło laboratoryjne
Cylinder miarowy wysoki 100ml, klasa A bez podstawy, z wylewką, szt 50
kuwety pomiarowe do mętnościomierza HACH 2100P op 1
Probówki szklane małe szt 100
Probówki szklane proste szt 200
Probówki szklane proste szt 200
Probówki szklane proste szt 200
Kolby stożkowe Erlenmayera bez szlifu, z szeroką szyjką, poj. 100 ml szt 30
Kolby stożkowe Erlenmayera bez szlifu, z szeroką szyjką, poj. 250 ml szt 20

4.5.3.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.5.5.) Wartość części: 3940,02 PLN

Część 32

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 32- Szkło laboratoryjne kl. AS
Pipety wielomiarowe, szklana, pojemności 10ml, kl.AS szt 50
Pipety wielomiarowe, szklana, pojemności 5ml, kl.AS szt 20

4.5.3.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.5.5.) Wartość części: 868,56 PLN

Część 33

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 33- WORKI STERYLNE
Worki do stomachera szt. 1000

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 1244,16 PLN

Część 34

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 34- Artykuły do sterylizacji
Rękaw papierowo-foliowy rulon 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 352,83 PLN

Część 35

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 35- Worki na odpady
Worki do usuwania i utylizacji odpadów, jednorazowe op 6

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 654,00 PLN

Część 36

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 36- Wzorce mętności
wzorzec mętności 1,0 NTU ze świadectwem odniesienia do NIST1) op 1
wzorzec mętności 10 NTU ze świadectwem odniesienia do NIST1) op 1
wzorzec mętności 50 NTU ze świadectwem odniesienia do NIST1) op 1
wzorzec mętności 100 NTU ze świadectwem odniesienia do NIST1) op 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1349,98 PLN

Część 37

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 37- Wzorce SBW
R-r wzorcowy jonu azotu amonowego 1000 mg/l op 1
R-r wzorcowy jonu azotu azotanowego 1000 mg/l op 1
R-r wzorcowy jonu żelaza 1000 mg/l (Fe3+) op 1
R-r wzorcowy jonu manganu 1000 mg/l (Mn2+) op 1
wzorzec twardości ogólnej wody c=10mmol/dm3CaCO3 op 5
Roztwór standardowy fluorków stężenie 10 mg /L (NIST) op 1
Roztwór standardowy fluorków stężenie 1 mg /L (NIST) op 1
Roztwór standardowy fluorków stężenie 0,2 mg /L (NIST) op 1
formazynowy stabilizowany wzorzec mętności 1,0 NTU op 1
formazynowy stabilizowany wzorzec mętności 10 NTU op 1
Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej 0,015 S/m (simens na m) - typ 0,001D op 5
Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej k=1,41mS/m, op 1
Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej 0,0720 S/m (simens na m) - typ 0,005D op 4
wzorzec pH=4,01±0,01 (25 st.C) do kalibracji pehametru op 4
wzorzec pH=7.00±0,01 (25 st.C) do kalibracji pehametru op 4
wzorzec pH=10.01±0,02 (25 st.C) do kalibracji pehametru op 4
Roztwór buforowy pH 7,00±0,01 op 1
Roztwór buforowy pH 9,21±0,02 op 1
R-r wzorcowy jonów chlorkowych w wodzie 1000 mg/l (Cl-) op 2
Roztwór wzorcowy barwy (roztwór platynowo-kobaltowy) 500HAZEN op 4
Rezorcyna C6H6O2 (związek o wysokiej czystości) op 1
Węglan wapnia ( związek o wysokiej czystości) op 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 10382,53 PLN

Część 38

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 38 - Testy
Test do wykrywania aktywności oksydazy cytochromowej wytwarzanej przez mikroorganizmy op. 1
Test na katalazę op. 1
Test ONPG op. 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141625-7 - Zestawy diagnostyczne

4.5.5.) Wartość części: 105,67 PLN

Część 39

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 39 - Odczynniki
Odczynnik Kovacsa (do wykrywania indolu wytwarzanego przez mikroorganizmy przy identyfikacji drobnoustrojów) - op. 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 142,69 PLN

Część 40

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 40 - Podłoża sypkie i suplementy
Agar z ksylozą, lizyną i dezoksycholanem (agar XLD) op. 2
Agar z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, solami żółci i glukozą (VRBD-agar) op. 1
Zbuforowana woda peptonowa op. 5
Dodatek selektywny do pożywki agar CIN (podstawa) op. 1
Bulion z irgasanem, tikarcyliną i chloranem potasu (ITC bulion) - podstawa op. 1
Agar Oxford wybiórczy dla Listeria (podstawa) op. 1
Suplement selektywny do pożywki agar Oxford wybiórczy dla Listeria op. 1
Bulion Frasera (podstawa) op. 1
Dodatek selektywny do bulionu pół-Frasera op. 1
Pożywka Chromogenic Listeria agar (ISO) – podstawa op. 2
Dodatek selektywny do podstawy pożywki Chromogenic Listeria agar op. 3
Dodatek różnicujący do podstawy pożywki Chromogenic Listeria agar op. 3
Pożywka mTSB + N (zmodyfikowany bulion tryptonowo-sojowy z nowobiocyną) op. 1
Podłoże agarowe Baird-Parkera op. 1
Bulion z peptonem, sorbitolem i solami żółci (PSB) op. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 4441,66 PLN

Część 41

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 41- Podłoża sypkie
Podłoże agarowe MYP wg Mossela (podstawowe) op. 1
Bulion kazeinowo-sojowy (TSB) op. 1
Siarczan polimyksyny B - 1 000 000 IU op. 3
Emulsja żółtka jaja kurzego butel-ka (100 ml) 15
Płyn do rozcieńczeń op. 1
Zbuforowany roztwór soli fizjologicznej (PBS) op. 2
Podłoże z mocznikiem wg Christensena op. 1
Pozywka Rappaport-Vassiliadis z soją (RVS) op. 2
Pożywka agarowa tryptonowo - sojowa TSA (agar TSA) op. 1
Podłoże agarowe z żółcią,czerwienią obojętną i fioletem krystalicznym (VRBL) op. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 2859,34 PLN

Część 42

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 42- Zestaw hodowlano-identyfikacyjny
Bulion Muller-Kauffmanna z czterotionianem i nowiobiocyną (MKTTn) op. 3
Agar Columbia z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej op. 8
Roztwór fizjologicznego chlorku sodu (roztwór NaCl 0,85%) op. 1
Test biochemiczny pozwalający na identyfikację pałeczek Listeria zestaw 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.5.5.) Wartość części: 2720,20 PLN

Część 43

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 43- Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku
Eza bakteriologiczna sterylna jednorazowego użytku o pojemności oczka 1 µl szt. 100
Eza bakteriologiczna sterylna jednorazowego użytku o pojemności oczka 10 µl szt. 500
Pipeta sterylna wielomiarowa o pojemności 2 ml szt. 1 000
Pipeta sterylna wielomiarowa o pojemności 1 ml szt. 100
Głaszczka jednorazowa, sterylna szt. 300

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 614,77 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1790,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1790,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1790,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Labichem Iwona Zawirowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7391551126

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-062

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1790,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2464,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2464,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2464,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Argenta Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 63340260

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-401

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2464,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4384,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4380,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4384,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BioMaxima S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 432519331

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-277

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4384,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 496,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 550,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 496,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BioMaxima S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 432519331

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-277

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 496,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8392,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8920,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8392,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Argenta Sp. z o. o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 630340260

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-401

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8392,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1131,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1131,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1131,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7290207522

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-492

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1131,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7720,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7720,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MEGAN S.C. Julian Bielak, Jarosław Worsowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 276610032

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7720,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2350,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2350,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2350,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000288024

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-224

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2350,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 965,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1688,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 965,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MEGAN S.C. Julian Bielanik, Jarosław Worsowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 276610032

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 965,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1018,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1407,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1018,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 008052380

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-450

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1018,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1476,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2804,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1476,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 008052380

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-450

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1476,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1421,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1421,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1421,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Schulke Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010385400

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1421,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3205,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3205,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3205,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Labichem Iwona Zawirowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7391551126

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-062

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3205,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-06-21

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożona oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3639,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3639,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3639,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIOMEX Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6770051775

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-009

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3639,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 22

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 23

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 23)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3758,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4131,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3758,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 23)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BioMaxima S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 432519331

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-277

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 23)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3758,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 24

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 24)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 25

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 25)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 25)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1836,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1836,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1836,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 25)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Labichem Iwona Zawirowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7391551126

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-062

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 25)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1836,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 26

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 26)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 26)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6189,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7536,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6189,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 26)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Merck Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260204802

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 26)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6189,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 27

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 27)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 27)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3186,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5623,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3186,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 27)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BioMaxima S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 432519331

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-277

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 27)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3186,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 28

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 28)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 28)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9791,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10103,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10103,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 28)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPH ESKULAP M.Furyk, J.Matłosz S.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6310103513

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-105

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 28)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10103,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 29

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 29)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 29)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13207,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18869,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13207,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 29)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Merck Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260204802

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 29)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13207,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 30

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 30)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 30)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23380,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 30)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Merck Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260204802

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 30)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 31

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 31)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od podpisania umowy. Do części postępowania nr 31 złożono tylko jedną ofertę.

Część 32

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 32)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 32)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1119,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1646,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1119,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 32)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Alchem Grupa Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 017381150

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 32)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1119,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 33

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 33)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 33)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1270,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1660,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1270,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 33)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Merck Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260204802

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 33)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1270,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 34

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 34)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 34)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 381,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 381,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 381,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 34)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 008052380

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-450

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 34)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 381,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 35

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 35)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 36

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 36)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 36)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1365,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1845,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1365,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 36)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sigma- Aldrich Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 630231571

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-626

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 36)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1365,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 37

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 37)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożono jedną ofertę, która podlegała odrzuceniu.

Część 38

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 38)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 39

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 39)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 39)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 179,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 179,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 179,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 39)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Merck Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260204802

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 39)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 179,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 40

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 40)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 40)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5373,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5373,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5373,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 40)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BioMaxima S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 432519331

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-277

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 40)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5373,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 41

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 41)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 41)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2884,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2884,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2884,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 41)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BTL Sp. z o. o. Zakład Enzymów i Peptonów

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7290207522

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-492

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 41)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2884,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13

Część 42

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 42)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 43

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 43)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 43)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1116,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1116,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1116,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 43)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Alchem Grupa Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 017381150

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 43)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1116,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-13
2021-07-24 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.