eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › PRACE DEKARSKIE NA PIĘCIU OBIEKTACH MUZEALNYCHOgłoszenie z dnia 2021-07-24


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00125861 z dnia 2021-07-24

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRACE DEKARSKIE NA PIĘCIU OBIEKTACH MUZEALNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145857716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szydłowiecka 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeumwsi@muzeum-radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeum-radom.bip.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://muzeum-radom.bip.net.pl/?c=221

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRACE DEKARSKIE NA PIĘCIU OBIEKTACH MUZEALNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c834d12-ca38-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009992/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 PRACE DEKARSKIE NA PIĘCIU OBIEKTACH MUZEALNYCH

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00080092/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DG.2151.02.2021.KT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 194220,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie strzechy słomianej na obiektach znajdujących się na ekspozycji skansenowskiej w Muzeum Wsi Radomskiej. Teren Muzeum wpisany jest do Rejestru Zabytków. Prace dekarskie planowane są w następujących obiektach:
1) Chałupa z Jastrzębiej (MWR/DL/20),
2) Szopa z Chomentowa (MWR/DL/36),
3) Sieczkarnia z Janiszewa (MWR/DL/38),
4) Chałupa z Chomentowa (MWR/DL/25),
5) Stodoła z Borek (MWR/DL/34).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 205000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 205000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 205000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD PROJEKTOWO-REMONTOWO-BUDOWLANY ANDRZEJ MALCZYK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8340002350

7.3.3) Ulica: ul. Żołnierska, nr 34

7.3.4) Miejscowość: Łowicz

7.3.5) Kod pocztowy: 99-400

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 205000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-10-29
2021-07-24 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.