eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lisiec Wielki › DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA W LIŚCU WIELKIMOgłoszenie z dnia 2023-03-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA W LIŚCU WIELKIM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Bolsława Prusa w Liścu Wielkim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001167682

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa

1.5.2.) Miejscowość: Lisiec Wielki

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-571

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632415231

1.5.8.) Numer faksu: 632415231

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zslisiecw@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: splisiecwielki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/stare_miasto

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA W LIŚCU WIELKIM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f65ea6ac-9e25-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051558/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA W LIŚCU WIELKIM

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062862

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa na koszt wykonawcy oleju opałowego w ilości łącznej ok. 30 000 litrów dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim.
Olej będący przedmiotem dostawy powinien spełniać wymagania normy PN-C 96024:2020-12 wersja polska dla gatunku L -1 oraz posiadać świadectwo jakości - wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające parametry jakościowe oferowanego oleju opałowego lekkiego dostarczone do każdej dostawy.
Określenie właściwości i parametrów jakościowych:
a. gęstość przy 15ºC max 860 kg/m3
b. temp. zapłonu min 56ºC
c. temp. płynięcia max -20ºC
d. wartość opałowa min 42,6 MJ/kg
e. zawartość siarki max 0,10 % (m/m)
f. zawartość wody max 200 mg/kg
Zamówienia podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022r., poz. 143 ze zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 160800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 164700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 160800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. TRANS-OLL Jarosław Kwiatkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6680010583

7.3.3) Ulica: Felicjanów 11A

7.3.4) Miejscowość: Władysławów

7.3.5) Kod pocztowy: 62-710

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 160800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.