eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zelów › MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZELOWIEOgłoszenie z dnia 2023-03-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZELOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZELÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Zelów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-425

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6341000

1.5.8.) Numer faksu: 44 6341341

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umzelow@zelow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZELOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f519c164-bbf9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042843/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja SUW Zelów - poprawa jakości życia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f519c164-bbf9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamówienia.gov.pl, e-mail: umzelow@zelow.pl, zpi@zelow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: umzelow@zelow.pl lub zpi@zelow.pl
Forma, w jakiej ma być złożona oferta wraz z załącznikami, w tym oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, określona została w pkt. „Sposób przygotowania i składania ofert”.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski prace konkursowe” stanowiącej Załącznik nr A do niniejszej SWZ.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na każdą część oferty.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Szczegółowe informacje na temat parametrów

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zelowa tel. 44 634 10 00, e-mail: umzelow@zelow.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zelow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Zelowie (w formule zaprojektuj i wybuduj) w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami oraz realizacja rozbudowy i przebudowy wg opracowanej dokumentacji projektowej.
W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje:
• wykonanie i zatwierdzenie projektu badań hydrogeologicznych wraz z decyzją środowiskową dla wykonania studni ujęć wody, pracujących jako studnie awaryjne w ramach zatwierdzonych zasobów wody,
• uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni ujęcia wody,
• wykonanie pompowania próbnego i ustalenie wydajności studni,
• zatwierdzenie wydajności ujęć w ramach zatwierdzonych zasobów wody,
• pozyskanie map do celów projektowych,
• wykonanie opinii o warunkach gruntowo - wodnych,
• sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń.
- zakres projektu:
a) część technologiczna i instalacyjna w tym badania technologiczne wody
b) zagospodarowanie terenu stacji wodociągowej i ujęć wody
c) część budowlana
d) część elektryczna - rozbudowa i przebudowa
e) automatyka i sterowanie
f) utwardzenie terenu oraz jego ukształtowanie
• sporządzenie projektów wykonawczych,
• wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyższych projektów,
• przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla sieci i obiektów, przygotowanie dokumentów, związanych z oddaniem wybudowanych sieci i obiektów w użytkowanie,
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
• Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty, uzgodnienia, badania, decyzje i pozwolenia umożliwiające wykonanie użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
• Wykonawca w ramach zadania zaprojektuje i wykona również prace towarzyszące, które będą konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu i pracy wszystkich urządzeń (instalacje, rozdzielnie, zabezpieczenia, itp.)
• Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania istniejącej automatyki lub zainstalowania nowej z uwzględnieniem cyklu uzdatniania, pracy pomp, studni i urządzeń.
• Urządzenia z rozbiórki, które będą się nadawały do użytkowania, o które wystąpi użytkownik obiektu, stanowią własność Zamawiającego, a Wykonawca przekaże je nieodpłatnie we wskazane miejsce.
• Wykonawca w ramach opracowania projektowego i zakresu robót, zamontuje na obiekcie instalację fotowoltaiczną na potrzeby urządzeń wraz z niezbędnymi instalacjami.
• Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości dostaw i uzdatniania wody Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości dostaw uzdatnionej wody mieszkańcom przez cały okres objęty umową, w szczególności na czas robót lub w przypadku awarii stacji zapewni tymczasową stację uzdatniania wody. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do naprawy lub wymiany urządzeń znajdujących się w objętym zamówieniem obiekcie Stacji Uzdatniania Wody, które w trakcie obowiązywania umowy ulegną uszkodzeniu lub awarii. Zamawiający zwraca uwagę na zły stan techniczny filtra odżelaziacza.
• Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC) w wysokości 1.000.000,00 zł.


2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w:
- Projekcie umowy – załącznik do SWZ,
- Programie Funkcjonalno – Użytkowym – załącznik do SWZ.

Stacja wodociągowa w Zelowie jest obiektem istniejącym.
Lokalizacja stacji wodociągowej ul. Dzielna 87 Zelów działki Nr 141/1, 142/1, 144/1 Obr. 12 Zelów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45247270-3 - Budowa zbiorników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 29 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
1) Wymagane jest wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na – budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie stacji uzdatniania wody, o wartości nie mniejszej niż 1.500 000,00 zł brutto każda.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu robót budowlanych (według załącznika do SWZ) wraz z załączonymi referencjami.

2) W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca również wykaże, że:
Przewidziana przez Wykonawcę osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownik budowy, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i może pełnić funkcję kierownika budowy w myśl obowiązujących przepisów prawa.
Osoba powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 03.08.2020 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie Przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1117). Osobami na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 poz. 220 t.j.).

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu według załącznika do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):
1. Pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A. 24 1020 3916 0000 0202 0259 8530
2. gwarancjach bankowych,
3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r., poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczeniu, o których powyżej wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz przewidywać wszystkie przypadki utraty wadium, o których mowa w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie zawiera załącznik do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem "Formularza ofertowego" udostępnionegoprzez Zamawiającego jako załącznik nr 1 do SWZ na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakladce "Informacje podstawowe" - https://ezamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej. W celu udokumentowania odbycia wizji Wykonawca lub osoba upoważniona przez niego po dokonaniu wizji winien złożyć podpis potwierdzający odbycie wizji na protokole sporządzonym przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego pok. 118 lub 119. Wymaga się osobistego stawiennictwa. Jest to warunek konieczny. Oferta, która zostanie złożona bez dokonania wizji (tj. braku potwierdzenia na protokole Zamawiającego) zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.
(Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy - jeden odżelaziacz jest w bardzo złym stanie technicznym, dlatego wnosi się o postawienie go na samym początku procesu wykonywania robót).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.