eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Braniewo › Dostawa na plac Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowychOgłoszenie z dnia 2023-03-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa na plac Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170818131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Królewiecka 55

1.5.2.) Miejscowość: Braniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 556442232

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdpbraniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpbraniewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c8114ecb-9d5d-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa na plac Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8114ecb-9d5d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012207/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064833

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.7.252.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 210000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa na plac Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych”.
2. Zakres zamówienia:
2.1 Zamówienie obejmuje dostawę na plac Zamawiającego (Braniewo, ul. Królewiecka 55) soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w ilości 350 Mg.
2.2 Dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się będzie w dniach i godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
2.3 Termin dostawy: nie dłużej niż 50 dni kalendarzowych (możliwość skrócenia czasu dostawy o 10 dni) od dnia podpisania umowy.
2.4 Wymagania techniczne dla zamówienia podstawowego:
a) Sól drogowa zwykła, powinna spełniać wymagania PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych.
b) Nowa edycja ww normy tj. PN C-84O-2:1998 Sól (Chlorek sodu) Sól spożywcza zastąpiła normę PN 86/C-84081/02, eliminując określenie sól drogowa i nie podając dla soli drogowej żadnych wymagań. Niniejszym uznaje się, że dla celów oceny soli stosowanej w drogownictwie wymagania starej normy są właściwe i powinny być nadal stosowane. (Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg opracowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów dla potrzeb GDDKiA) oraz warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzaju warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz placach i ulicach (Dz. U. nr 230 poz. 1960 z dnia 24 listopada 2005r.)
c) Warunki, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia- sól drogowa do zimowego utrzymania nawierzchni:
- opakowanie luzem,
- postać krystaliczna, sypka,
- zawartość NaCl min. 90%,
- zawartość K4Fe(CN)6 od 20 do 40 mg/kg,
- zawartość H2O max. 3%,
- zawartość części nierozpuszczalne w wodzie do 8%,
- nadziarno powyżej 6mm max. 10%,
- podziarno poniżej 1mm max. 20%.
Dostawca w trakcie realizacji umowy dostarczy dokumenty potwierdzające właściwą jakość przedmiotu umowy oraz że wyroby objęte ofertą, spełniają w/w wymagania.2.5 Odbiór dostawy:
a) Odbiór dostawy dokonany będzie przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Dostawcy;
b) Dostawca dołączy deklaracje zgodności, że wyroby objęte ofertą, spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960 z dnia 24 listopada 2005 r.);
c) Materiał może być przewożony samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie;
d) Dostawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału, w szczególności na jego zawilgocenie;
e) Dostawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdu podczas transportu materiału po drogach publicznych;
f) Dostawca winien brać pod uwagę, że podstawowy czas pracy Zamawiającego jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15. Dostawy w innych godzinach oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy winny być uzgodnione z Zamawiającym;
g) Jednostką obmiarową jest 1 tona materiału. Dostawca określa w dokumencie przewozowym tarę pojazdu i masę ładunku. Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdów na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości do 10 km. Koszt dojazdu obciąża Dostawcę.
2.6 Dostawca udzieli gwarancji odpowiedniej jakości na okres 6 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. W przypadku dostarczenia soli niespełniającej wymagań w umowie Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w terminie 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego zabrać nieodpowiedniej jakości sól drogową i dostarczyć właściwej jakości. Zamawiający zastrzega prawo wykonania badań kontrolnych. W przypadku gdy badana partia soli drogowej nie będzie spełniała wymagań normy PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych, zostanie pozostawiona do dyspozycji Wykonawcy, ZDP odmówi zapłaty za dostarczoną partię soli, a Wykonawca usunie materiał z placu Zmawiającego na własny koszt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 216541,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 340095 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 216541,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FBSerwis S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272676062

7.3.3) Ulica: Siedmiogrodzka 9

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-204

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

transport

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 216541,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.