eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choszczno › PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 665029Z - UL. KOLEJOWA ETAP IIOgłoszenie z dnia 2022-04-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 665029Z – UL. KOLEJOWA ETAP II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Choszczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967024

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 24

1.5.2.) Miejscowość: Choszczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: (095) 765 93 00

1.5.8.) Numer faksu: (095) 765 93 06

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gmina.choszczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.choszczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 665029Z – UL. KOLEJOWA ETAP II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41451d3c-9fb8-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124928

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00080900/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2022.IPP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem jest przebudowa istniejącego i użytkowanego obiektu budowlanego – drogi publicznej nr 665029Z, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kraszewskiego w Choszcznie do skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego na długości około 900 m.
Przewiduje się rozbiórkę/wymianę/wykonanie nowych krawężników, obrzeży oraz chodników (w tym zjazdów), usunięcie starych i wykonanie nowych warstw nawierzchni jezdni bitumicznej, wykonanie lokalnego wzmocnienia podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni istniejących chodników, zjazdów i pobocza, częściowo utwardzonego pobocza drogi (z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub destruktu) z możliwością postoju dla samochodów osobowych, regulację istniejących urządzeń i elementów sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej), zlokalizowanych w pasie drogowym w celu ich dostosowania do nowych nawierzchni, a także wykonanie nowych, dodatkowych wpustów deszczowych (tzw. wpustów ulicznych odwodnienia drogi) z kanałami PCW oraz ich włączenie do istniejących studni kanalizacji deszczowej w drodze wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykonania oznakowania poziomego drogi, a także odtworzenie terenów zielonych (humusowania).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1183580,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1334749,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1183580,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REBUDROG sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5941419231

7.3.3) Ulica: Rębusz 1

7.3.4) Miejscowość: Bierzwnik

7.3.5) Kod pocztowy: 73-240

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie chodników

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1183580,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.