eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Paczków › Przestrzeń do wspólnych spotkań przy ul. Mickiewicza w PaczkowieOgłoszenie z dnia 2023-03-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przestrzeń do wspólnych spotkań przy ul. Mickiewicza w Paczkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Paczków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Paczków

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-370

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774316772

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@paczkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.paczkow.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przestrzeń do wspólnych spotkań przy ul. Mickiewicza w Paczkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d415750-bbef-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124896

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041106/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa placu zabaw – przestrzeń do wspólnych spotkań przy ul. Mickiewicza w Paczkowie dz. nr 992/28

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. – poprzez Lokalną Grupę Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d415750-bbef-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 8 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na: Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/)
5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza także komunikację za pomocą poczty elektronicznej w szczególności przekazywania wezwań i zawiadomień, zadawania pytań i udzielanie odpowiedzi wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny.
Adres e-mail: wzp@paczkow.pl (nie dotyczy składania ofert).
6. Poprzez środki komunikacji elektronicznej – należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
7. Dokumenty i oświadczenia elektroniczne wykonawcy sporządzają zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Pzp oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 poz. 2452) tj: - w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087) tj.
- opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- podpisem zaufanym lub
- podpisem osobistym.
Formaty danych, o których mowa powyżej oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych – zawarty jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje, ażeby ofertę sporządzić w formacie danych pdf. Dopuszcza się także złożenie oferty skompresowanej w formacie .RAR, który to format nie jest wymieniony w powyższym załączniku nr 2 Rozporządzenia w sprawie KRI.
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 39 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 39 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa PLACU ZABAW JAKO PRZESTRZENI DO WSPÓLNYCH SPOTKAŃ PRZY UL. MICKIEWICZA W PACZKOWIE.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 992/28 w miejscowości PACZKÓW, UL. MICKIEWICZA, obręb PACZKÓW-miasto, gmina PACZKÓW.

Teren na którym projektuje się plac zabaw znajduje się na działce nr 992/28 w Paczkowie przy ul. Mickiewicza. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma następujące przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności
- symbol planu C24MS.
Od wschodu projektowany plac zabaw graniczy z terenem niezabudowanym - zielenią – drzewa. Od południa graniczy z posesjami prywatnych zagospodarowanymi budynkami jednorodzinnymi.
Od północy i zachodu teren graniczy z ulicami Sobieskiego i Mickiewicza. Teren przeznaczony na projektowany plac zabaw nie jest ogrodzony.
Na działce znajdowały się już urządzenia zabawowe lecz zostały zdemontowane z powodu złego stanu technicznego. Pozostały do usunięcia jeszcze fundamenty urządzeń zabawowych i obrzeża nawierzchni piaskowej.
Teren jest praktycznie płask, w miarę zadbany. Wydzielony teren pod budowę placu zabaw na przedmiotowej działce jest częściowo nawierzchnia piaskowa oraz częściowo trawiasta.
Wymagane będzie wykonanie nowej nawierzchni.

Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni 835 m2 w kształcie wydłużonego wielokąta o najdłuższym boku długości 69,0m. Od strony ul. Mickiewicza bok ma dł. 12,0m. Plac zabaw będzie wydzielony od pozostałej części terenu działki nr 992/28 ogrodzeniem panelowym. Wejście na plac zabaw zaprojektowano od strony zachodniej (z ul. Mickiewicza). Wejście na teren placu zabaw będzie wydzielone od strony zachodniej furtką, która będzie miała szerokość 1,0m. Wchodząc na plac zabaw wydzielone będzie miejsce przy wejściu i wokół urządzeń muzycznych wykonane z kostki betonowej lub z płyt syntetycznych w kolorze czerwonym stanowiące dojście do strefy o nawierzchni piaskowej, na której rozmieszczone są urządzenia zabawowe.
Usytuowanie urządzeń zabawowych wchodzących w skład inwestycji przedstawiono w części rysunkowej.

PLAC ZABAW należy ogrodzić. Przewiduje się wybudowanie ogrodzenia w celu całkowitego zamknięcia terenu placu zabaw. Ogrodzenia projektuje się wykonać w systemie panelowym
o wysokości 1,50m. W ogrodzeniu wykonać furtkę szer. 1,00 w systemie panelowym. Górna krawędź ogrodzenia musi być zakończona łagodnie, bez ostrych końców i krawędzi.
PLAC ZABAW jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - szczegółowo według zasad określonych w regulaminie placu zabaw.
Projektowany plac zabaw wykorzystany będzie jako PRZESTRZEŃ DO WSPÓLNYCH SPOTKAŃ dzieci i ich opiekunów.

Plac zabaw zostanie wyposażony w urządzenia o parametrach technicznych:

LP NAZWA URZĄDZENIA OPIS - WYMIAR

1
PIASKOWNICA wym. urządzenia: 300cm x 300cm, wys.:30cm wys. swobodnego upadku: 30cm
wym. strefy bezpieczeństwa: 6,0 m x 6,0m,

2
BUJAK NA SPRĘŻYNIE- KONIK wym. urządzenia: 23,5cm x 95,5cm, wys.:86,5cm wys. swobodnego upadku: 45,0 cm
wym. strefy bezpieczeństwa: 3,24 m x 3,96m,

3 BUJAK NA SPRĘŻYNIE- HIPCIO wym. urządzenia: 23,5cm x 115cm, wys.:81cm wys. swobodnego upadku: 45,0 cm
wym. strefy bezpieczeństwa: 3,24 m x 4,15m,

4 BUJAK NA SPRĘŻYNIE- SAMOCHODZIK wym. urządzenia: 50cm x 80cm, wys.:83cm wys. swobodnego upadku: 45,0 cm
wym. strefy bezpieczeństwa: 3,50 m x 3,80m,

5
WALEC wym. urządzenia: 72,3cm x 72,1cm, wys.:155cm wys. swobodnego upadku: 62 cm
wym. strefy bezpieczeństwa: 3,72 m x 3,72m,

6 HUŚTAWKA WAŻKA KRÓLICZKI wym. urządzenia: 49,5cm x 300cm, wys.:133,5cm wys. swobodnego upadku: 99 cm
wym. strefy bezpieczeństwa: 2,50 m x 5,00 m,

7 KARUZELA CZTERORAMIENNA Z SIEDZISKAMI wym. urządzenia: 170cm x 170cm, wys.:80cm wys. swobodnego upadku: 45 cm
wym. strefy bezpieczeństwa: 5,70 m x 5,70m,

8
ZESTAW ZABAWOWY wym. urządzenia: 368cm x 450cm, wys.:80cm wys. swobodnego upadku: 290cm
wym. strefy bezpieczeństwa: 6,18m x 7,50m,

9
HUŚTAWKA RODZINNA wym. urządzenia: 204cm x 290cm, wys.:239cm wys. swobodnego upadku: 128 cm
wym. strefy bezpieczeństwa: 7,50 m x 1,75m,

10 HUŚTAWKA PODWÓJNA
- 2 SIEDZISKA PŁASKIE wym. urządzenia: 204cm x 330cm, wys.:239cm wys. swobodnego upadku: 128 cm
wym. strefy bezpieczeństwa: 7,50 m x 2,98m,

11 HUŚTAWKA PODWÓJNA
SIEDZISKO KOSZYKOWE
+SIEDZISKO PŁASKIE wym. urządzenia: 204cm x 330cm, wys.:239cm wys. swobodnego upadku: 128 cm
wym. strefy bezpieczeństwa: 7,50 m x 2,98m,

12
PIRAMIDA DUŻA wym. urządzenia: 400cm x 400cm, wys.:300cm wys. swobodnego upadku: 122 cm
wym. strefy bezpieczeństwa: 7,00 m x 7,00 m,

13
ZJAZD LINOWY wym. urządzenia: 330cm x 2510cm, wys.:360cm wys. swobodnego upadku: 120 cm
wym. strefy bezpieczeństwa: 5,40 m x 24,10m,

14
KARUZELA SŁUPOWA wym. urządzenia: fi350cm, wys.:262cm wys. swobodnego upadku: 70cm
wym. strefy bezpieczeństwa: fi 9,50,

15
POMOST Z BELKĄ wym. urządzenia: 75cm x 245cm, wys.:140cm wys. swobodnego upadku: 60 cm
wym. strefy bezpieczeństwa: 3,75 m x 5,45 m,
16 DZWONY wym. urządzenia: ok. 0,4m x 0,5-1,5m, wys.:1,78-2,50m
17 CYMBAŁY LUB KSYLOFON wym. urządzenia: 70cm x 86cm, wys.:1,26m
18 ŁAWKA METALOWA Z OPARCIEM wym. : 61cm x 150cm, wys.:86cm
19 KOSZ NA ŚMIECI wym.: pojemność 28l, wys.:1m
20 TABLICA Z REGULAMINEM wym. : 5cm x 58cm, wys.:2m
21 STOJAK NA ROWERY wym. : 40cm x 125cm, wys.:35cm

Pod urządzenia zabawowe zastosować nawierzchnie bezpieczne z piasku.
Komunikacja na placu zabaw jest domyślna. Wejście na teren placu zabaw z ulicy Mickiewicza. Projektuje się nawierzchnie placu zabaw z piasku obramowanej cokołem ogrodzenia panelowego częściowo i częściowo obrzeżami betonowymi 100x20x6cm.Nawierzchnia wykonana ma być z piasku płukanego rzecznego o grubości od 0,2 do 2 mm, amortyzująca upadek z wysokości do 3,0m. Grubość warstwy nawierzchni ma być minimum 30 cm. (Zalecana grubość nawierzchni to 40cm). Pod piaskiem wyścielić geowłókninę filtrującą.

Przewidywane do zamontowania urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa - deklarację producenta o zgodności z normami bezpieczeństwa oraz atesty i certyfikaty materiałów. Wszystkie elementy wykonane mają być z elementami metalowymi ocynkowanymi, malowanymi proszkowo.
Fundamenty umieścić min. 80 cm pod powierzchnią gruntu i według zaleceń producenta urządzeń.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. – poprzez Lokalną Grupę Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór.
W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp - zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 pzp, „że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.".
Wobec powyższego, w świetle literalnego brzmienia zacytowanego przepisu, zamawiający informuje, że w przypadku oferowania, któregoś z elementów przedmiotu zamówienia równoważnego w zakresie norm, wykonawca może udokumentować ich równowartość nawet wówczas, gdy zamawiający nie wymaga przedłożenia przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.
W takim przypadku wykonawca celem udowodnienia równoważności powinien przedłożyć z ofertą stosowne dokumenty.
Jednocześnie zamawiający pozostawia swobodę wykonawcom co do momentu, w którym winien zaoferować materiały lub urządzenia równoważne w zakresie norm. Powyższe uzależnione od tego w jakim momencie wykonawca poweźmie taki zamiar. Jeśli uczyni to na etapie składania ofert to winien zaoferować dobra równoważne w tym właśnie momencie. Natomiast, modyfikacja w ww. zakresie na etapie realizacji zamówienia będzie traktowana jako zmiana umowy i rozpatrywana będzie w kontekście zapisów projektu umowy. W przypadku, kiedy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów przedmiotowych potwierdzających równoważność – zamawiający uzna, że oferuje materiały/urządzenia zgodne z postanowieniami SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert przyjętymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) formularz oferty (formularz interaktywny),
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - (zał. 1 SWZ),
3) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców) - (zał. 1 SWZ),
4) oświadczenie składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust.4. (jeżeli dotyczy zał. 2)
5) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
6) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa regulująca współpracę musi być zawarta, co najmniej na czas realizacji zamówienia publicznego z uwzględnieniem okresu rękojmi i gwarancji.
4. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają 3) oświadczenie na podstawie art. 117 ust.4
6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partnerzy spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły projektowanych postanowień zawarte są w III części SWZ pn. - „wzór umowy”.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.