eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bircza › "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bircza" w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychOgłoszenie z dnia 2022-04-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bircza”
w ramach dofinasowania inwestycji z programu
Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bircza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900476

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ojca Św. Jana Pawła II 2

1.5.2.) Miejscowość: Bircza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-740

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 6726090

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bircza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bircza.pl/asp/start,0

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bircza”
w ramach dofinasowania inwestycji z programu
Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b969fcdf-bceb-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124893

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018108/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bircza” w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bircza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bircza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
19.2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego
w pkt 15 i 16 SWZ – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/bircza . Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Zgodnie z § 11 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
20.9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał
i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/.Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
20.14. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
20.15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 30. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
30.2. 1/ Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawcę lub inne podmioty w ramach niniejszego postępowania jest Wójt Gminy Bircza, 37-740 Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2,
2/ Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bircza jest Adam Ziemiński, email adam.zieminski@cbi24.pl
30.2.1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bircza” w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – I edycja, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
30.2.2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,
30.2.3. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.2.4. Niezależnie od postanowień ppkt 30.1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.2.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
30.2.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
30.2.7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
30.2.8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
30.2.9. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe
są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bircza” w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Część nr 1: Przebudowa dróg o nawierzchni nie ulepszonej.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SWZ
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ.
12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji/ rękojmi 40 %
Razem 100 %

24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.

cena „C” – 60 %
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej

gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %,

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1 % = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

DOTYCZY ZADAŃ CZĘŚCIOWYCH nr 1, nr 2 i nr 3.


24.3. Kryterium OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI (gdzie okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji)
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1 % = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji.
Dla ZADANIA CZĘŚCIOWEGO nr 1 OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI wyliczony zostanie
w nw. sposób:
Minimalny okres rękojmi i gwarancji za wady wynosi 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie rękojmi i gwarancji na okres krótszy niż 24 m-ce skutkowało będzie odrzuceniem oferty. Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie 24 miesiące otrzyma 0 pkt. Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie 36 miesięcy otrzyma 40 pkt.

Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 24 do 36 miesięcy, otrzyma punkty obliczone wg następującego wzoru:

Rb – Rmin.
P2 = --------------------- x 100 x 40%
R max. – Rmin.

gdzie:
P2 - ilość punktów w ramach kryterium „okres gwarancji i rękojmi”,
Rb - okres rękojmi oferty badanej,
Rmin. - minimalny okres gwarancji i rękojmi (24 miesiące),
Rmax. = maksymalny okres gwarancji i rękojmi (36 miesięcy),
100 - wskaźnik stały,
40 % - znaczenie kryterium okresu gwarancji i rękojmi.

Punkty w kryterium okres rękojmi i gwarancji zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o oferowanym okresie rękojmi w formularzu ofertowym.
W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia oferta otrzyma 0 punktów oraz Zamawiający uzna
że Wykonawca zaoferował minimalny okres rękojmi i gwarancji, t. j.: 24 m-ce.

Okres rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60 pkt ) + liczba punktów za przedłużony termin gwarancji i rękojmi (maks. 40 pkt).

Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + G
Gdzie:
PC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
G - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji/ rękojmi”.
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bircza” w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Część nr 2: Przebudowa dróg o nawierzchni ulepszonej.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SWZ
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ.
12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji/ rękojmi 40 %
Razem 100 %

24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.

cena „C” – 60 %
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej

gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %,

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1 % = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

DOTYCZY ZADAŃ CZĘŚCIOWYCH nr 1, nr 2 i nr 3.


24.3. Kryterium OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI (gdzie okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji)
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1 % = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji.

Dla ZADAŃ CZĘŚCIOWYCH nr 2 i nr 3 OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI wyliczony zostanie w nw. sposób:
złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie rękojmi i gwarancji na okres krótszy niż 24 miesiące skutkowało będzie odrzuceniem oferty.

Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie 24 miesięcy otrzyma 0 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 25 do 31 miesięcy otrzyma 10 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 32 do 39 miesięcy otrzyma 20 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 40 do 47 miesięcy otrzyma 30 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 48 i więcej miesięcy otrzyma 40 pkt.

Zamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące
i nie dłuższy niż 48 miesięcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące jego oferta zostanie odrzucona W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 48 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 48 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60 pkt ) + liczba punktów za przedłużony termin gwarancji i rękojmi (maks. 40 pkt).

Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + G
Gdzie:
PC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
G - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji/ rękojmi”.
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bircza” w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Część nr 3: Przebudowa dróg o nawierzchni ulepszonej.

12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SWZ
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ.
12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji/ rękojmi 40 %
Razem 100 %

24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.

cena „C” – 60 %
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej

gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %,

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1 % = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

DOTYCZY ZADAŃ CZĘŚCIOWYCH nr 1, nr 2 i nr 3.


24.3. Kryterium OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI (gdzie okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji)
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1 % = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji.

Dla ZADAŃ CZĘŚCIOWYCH nr 2 i nr 3 OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI wyliczony zostanie w nw. sposób:
złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie rękojmi i gwarancji na okres krótszy niż 24 miesiące skutkowało będzie odrzuceniem oferty.

Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie 24 miesięcy otrzyma 0 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 25 do 31 miesięcy otrzyma 10 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 32 do 39 miesięcy otrzyma 20 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 40 do 47 miesięcy otrzyma 30 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 48 i więcej miesięcy otrzyma 40 pkt.

Zamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące
i nie dłuższy niż 48 miesięcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące jego oferta zostanie odrzucona W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 48 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 48 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60 pkt ) + liczba punktów za przedłużony termin gwarancji i rękojmi (maks. 40 pkt).

Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + G
Gdzie:
PC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
G - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji/ rękojmi”.
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

15. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 milion złotych (słownie: jeden milion złotych)*, przy czym środki finansowe
i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości - dotyczy zadania częściowego nr 2 i nr 3.

WYJAŚNIENIA:
* w przypadku, gdy wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunek. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby muszą łącznie spełniać warunek.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
 posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy – dotyczy dla zadań częściowych nr 1, nr 2 i nr 3,
oraz
 kierowała realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach jednego zadania inwestycyjnego obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę lub remont dróg
o nawierzchni bitumicznej lub mineralno-bitumicznej w ramach jednego zadania inwestycyjnego, o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł. brutto (słownie: jeden milion zł. 00/100) przez cały okres jej trwania (t. j. od momentu przekazania terenu budowy
do momentu dokonania odbioru końcowego robót) – dotyczy zadania częściowego nr 2
i nr 3;
oraz
b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg
o nawierzchni bitumicznej lub mineralno - bitumicznej w ramach jednego zadania inwestycyjnego, o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł. brutto (słownie: jeden milion zł. 00/100) – dotyczy zadania częściowego nr 2 i nr 3.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 18.2.2 W celu wykazania spełnienia braku podstaw wykluczenia wykonawca składa na wezwanie zamawiającego następujących podmiotowych środków dowodowych:
• OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, Pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, Pzp
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji
 dotyczy zadań częściowych nr 1, nr 2 i nr 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 18.2.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej należy przedłożyć:
a) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ) - dotyczy zadań częściowych nr
2 i nr 3,
b) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ) - dotyczy zadania częściowego nr 1,
c) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 9 do SWZ) - dotyczy zadań częściowych nr 2 i nr 3.
18.2.1.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej należy przedłożyć:
• INFORMACJI z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem - dotyczy zadań częściowych nr 2 i nr 3.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

19.5. Kompletna oferta zawiera:
19.5.1. FORMULARZ OFERTOWY – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
19.5.2. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU w zakresie wskazanym w pkt 19.2. SWZ –
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
19.5.3. OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy),
19.5.4. OŚWIADCZENIE Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy),
19.5.5. ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy),
19.5.6. PEŁNOMOCNICTWO LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 19.7.2. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
19.5.7. DOKUMENT ZAPŁATY WADIUM, w przypadku wniesienia w poręczeniach lub gwarancjach – dotyczy zadań częściowych nr 1, nr 2 i nr 3,
19.5.8. ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA (jeżeli dotyczy),
19.5.9. WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami; (jeżeli dotyczy).
19.6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w niniejszym
pkt 19.5.4 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

25. Wymagania dotyczące wadium.
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 1 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Część 2 i Część 3 w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2) wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, o którym mowa w rozdz. 23.
3) wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp;
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr:
11 9113 1014 2003 5000 0228 0044.
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego);
5) wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być:
Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza
NIP: 795-23-08-157, REGON: 650900476,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
6) w przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp;
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp;
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

17.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
2) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem),
3) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie wybrana, zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia
i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie,
5) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów,
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór załącznika nr 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia (dotyczy zadania częściowego nr 1, nr 2 i nr 3), w wysokości 5 % wartości zaoferowanej ceny brutto. Szczegóły zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

26. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz możliwości jej zmiany.
26.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
26.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy. stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bircza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-04 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

19.13. Tajemnica przedsiębiorstwa:
Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, powinien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część dokumentacji.
19.13.1 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
na podstawie stosunku pracy
13.1. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
13.1.1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia, na czas wykonywania przedmiotu zamówienia, przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę pracowników (za wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie budową
t. j.: kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych specjalności technicznych oraz innych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne) wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia polegających m.in. na:
 robotach przygotowawczych,
 robotach ziemnych
 wykonanie wykopów w gruntach
 wykonanie nasypów,
 odwodnienie korpusu drogowego,
 profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 podbudowa z kruszywa łamanego,
 wykonanie nawierzchni asfaltowej,
 umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 wykonanie przepustów pod zjazdami,
 wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych,
oraz,
 inne czynności wymienione szczegółowo w przedmiarach robót,
• dotyczy zadania częściowego nr 1, nr 2 i nr 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.