eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołaczkowo › Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Borzykowo.Ogłoszenie z dnia 2022-04-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP Borzykowo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kołaczkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Władysława Reymonta 3

1.5.2.) Miejscowość: Kołaczkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-306

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@kolaczkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolaczkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kolaczkowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP Borzykowo.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3818307-78f8-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021365/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP Borzykowo.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026703/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FEZP.271.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzykowie, zwany dalej „samochodem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 do SWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
– 34144210-3 – wozy strażackie
– 34113000-2 – pojazdy z napędem na 4 koła
4. Zamawiający wymaga, aby oferowany samochód były fabrycznie nowy. Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 894948,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 894948,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 894948,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiebiuorstwo Specjalistyczne "bocar" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5730008637

7.3.4) Miejscowość: Korwinów, Wrzosowa

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 894948,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.