eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Połczyn-Zdrój › Kompleks basenów letnich wraz z niezbędną infrastrukturą, jako uzdrowiskowa strefa wypoczynku.Ogłoszenie z dnia 2023-03-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleks basenów letnich wraz z niezbędną infrastrukturą, jako uzdrowiskowa strefa wypoczynku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POŁCZYN-ZDRÓJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 3-4

1.5.2.) Miejscowość: Połczyn-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-320

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 94 3666100

1.5.8.) Numer faksu: +48 94 3666105

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@polczyn-zdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polczyn-zdroj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleks basenów letnich wraz z niezbędną infrastrukturą, jako uzdrowiskowa strefa wypoczynku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d00e4f2-bce1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124616

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073466/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Realizacja inwestycji p.n. „Kompleks basenów letnich wraz z infrastrukturą, jako uzdrowiskowa sfera wypoczynku”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d00e4f2-bce1-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach
danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o
jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym . Komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-zamówienia - adres https://ezamowienia.gov.pl; lub opcjonalnie za pomocą ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal -
adres e-PUAP: /umpz/skrytka oraz poczty: urzad@polczyn-zdroj.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku wynosi 250 MB natomiast maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi
150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój ;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
abi@polczynzdroj.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem nr GG.271.1.5.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi
negocjacjami.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GG.271.1.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, robót budowlanych polegających na
wykonaniu zadania pn. „Kompleks basenów letnich wraz z niezbędną infrastrukturą, jako uzdrowiskowa strefa wypoczynku”.
2. Inwestycja zlokalizowana jest w Połczynie-Zdroju przy ul. Sobieskiego, dz. nr ewid. 93/1, obręb 005, Połczyn-Zdrój.
3. Inwestycja współfinansowana jest ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Promesa wstępna NR Edycja4Uzdrowiska/2022/91/PolskiLad.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
a) dokumentacji projektowej tj:
• Projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektów wykonawczych we wszystkich branżach (w tym projektów specjalistycznych takich których konieczność opracowania może wyniknąć w trakcie projektowania) wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz.;
• Zapis całości opracowania na nośniku elektronicznym (płyta CD) – w formacie pdf;
• Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich danych wyjściowych do projektowania, w szczególności: mapy do celów projektowych, wykonania badań gruntowo-wodnych, wykonania opracowań przyrodniczych, itp.;
• Kosztorysów wykonawczych;
• Wykonania wszelkich niezbędnych prac z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem;
• Dokumentacja projektowa powinna obejmować wszystkie branże i zakresy robót zgodnie z PFU;
• Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej obejmują ponadto przygotowanie wniosków o uzyskanie dla Zamawiającego pozwoleń dla każdego z dwóch etapów odpowiedniego organu na prowadzenie robót budowlanych. Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną oraz przeszkoleniem pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.
b) Wykonanie wydzielonego etapu I robót budowlanych w zakresie podanym w PFU (załącznik nr 10 do SWZ), SWZ, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, obejmujących w szczególności:
1) przygotowanie terenu pod inwestycję;
2) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni utwardzonych, istniejących schodów, komór i studni podziemnych murów oporowych, istniejących betonowych nawierzchni,
3) wykonanie wycinki drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
4) budowę kontenerowych obiektów nowego zaplecza kompleksu basenowego, wraz z elementami dojść utwardzonych i dojazdów,
5) dostawa i montaż kompletnego zestawu dwóch niecek basenowych polipropylenowych o wymiarach 8x4 m i głębokości do 1,50 m – niecki w etapie drugim będą stanowiły elementy przyszłych saun zewnętrznych. Skład zestawu niecki basenowej wchodzi: niecka basenowa w kolorze niebieskim w technologii przelewowej wraz ze schodami, filtry, pompy, piasek filtracyjny, pompa ciepła, stacja podawania chloru, przeszklone zadaszenie niecki;


6) budowę podziemnej komory technicznej i technologicznej dla układów pompowych i filtrowni, pomieszczeń do dozowania chemii basenowej i zbiornika wyrównawczego,
7) wyposażenie przedmiotowego terenu w elementy małej architektury zgodnie z dokumentacją dotycząca wyposażenia,
8) budowę ogrodzenia dozorowego całego kompleksu oraz wygrodzenie niskim ogrodzeniem strefy tzw. „mokrej stopy”,
9) budowę infrastruktury technicznej do obsługi terenu – monitoring, nagłośnienie, oświetlenie terenu, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje technologiczne, elektroenergetyczne i teletechniczne,
10) budowę brodzików do płukania stóp,
11) budowę drogi dojazdowej i parkingu dla samochodów osobowych oraz placu do zawracania i placu technicznego dostawy dla potrzeb technologii oraz miejsca na foodtrucki.
12) Ponadto wytyczenie obiektów w terenie, uporządkowanie placu budowy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, usunięcie wad w okresie gwarancyjnym;
13) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.
14) Napełnienie basenu wodą w celu użytkowania po stronie Wykonawcy.
15) Wszystkie zdemontowane elementy instalacji są własnością Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rodzaj materiału oraz kolorystkę elementów wykończeniowych.
Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie.
Po stronie Wykonawcy leży wykonanie wszelkich badań: przepłukanie instalacji wodociągowej, badanie wody, badanie kanałów wentylacyjnych oraz innych badań związanych z pozwoleniem na użytkowanie w celu odbioru zadania przez Sanepid i Straż Pożarną.
Po stronie Wykonawcy wyposażenie obiektu w gaśnice p.poż., oznakowanie obiektu i instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla danego obiektu ( w razie konieczności).
16) Obiekt powinien być dostosowany dla osób z specjalnymi potrzebami zgodnie z PFU oraz zaprojektowany zgodnie z Ustawa o Zapewnianiu Dostępności Osobom Ze Szczególnymi Potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696), tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), tj. z dnia 6 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).
c) Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych, przeprowadzenie procedur odbiorowych i zrealizowanie obowiązków umownych w okresie udzielonej gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3 - Dekorowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212210-1 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45122000-8 - Próbne wykopy

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45121000-1 - Próbne wiercenia

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5 - Badanie gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

65000000-3 - Obiekty użyteczności publicznej

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71328000-3 - Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielanie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP do 50 % wartości udzielonego zamówienia w
zakresie wykonania usług lub robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, które są
zgodne z przedmiotem zamówienia a będą polegały na realizacji zadania szczegółowo określonego w PFU i opisie przedmiotu zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena ofertowa (C) - waga kryterium 60 %
2) Rękojmia za wady (R) - waga kryterium 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
4.1. Wykonawca posiada lub zapewni o możliwości dysponowania następującą
kadrą techniczną:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami legitymującymi
się kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia:
a) kierownik budowy – wskazana osoba ma posiadać następujące
kwalifikacje:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń
lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno – budowlanymi,
b) kierownik robót instalacji sanitarnej – wskazana osoba ma posiadać
następujące kwalifikacje:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, sieci i
instalacji gazowych, instalacji urządzeń cieplnych i gazowych,
c) kierownik robót elektrycznych – wskazana osoba ma posiadać
następujące kwalifikacje:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym
państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
d/ projektanci w branżach: architektonicznej. konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
• uprawnienia zawodowe do projektowania w poszczególnych specjalnościach,
Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020r.,poz. 220).
4.2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał oraz prawidłowo ukończył co
najmniej jedno lub kilka zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub
remontem obiektów użyteczności publicznej o łącznej wartości co najmniej 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) brutto
Uwaga:
- przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu
końcowego odbioru robót,
- przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną (wykonanie), zrealizowaną w oparciu o jedną umowę
cywilnoprawną,
- w przypadku złożenia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów zawierających dane podane w innych walutach niż
w złoty polski, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona
internetowa:
http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu lub ostatniego kursu
sprzed dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był podawany. Ten sam kurs
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ;
3) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy
2) Pełnomocnictwo
3) Dowód wniesienia wadium
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,
o których mowa w ust. 4 pkt 2,3,4, SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert .
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 4 pkt 2,3,4, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
- 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
2.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania
ofertą.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych
przez wykonawcę:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c ) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 299 ze zm.).
Uwaga
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
1. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3. kwotę gwarancji,4. termin ważności gwarancji,
5. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego.
4. Wadium musi być wniesione do dnia 27 marca 2023 r. do godziny 10:00.
5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego
w PKO BP S.A. o/Drawsko Pom. Nr 77 1020 2847 0000 1702 0009 6693,
tytułem „Wadium: Budowa kompleksu basenów letnich w Połczynie-Zdroju z
Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”.
Kopię przelewu należy załączyć do oferty.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej
terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.
7. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa wadium wraz z ofertą w
siedzibie zamawiającego drogą elektroniczną w terminie do 27 marca 2023 r. do godziny 10:00.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 16.9 i 16.10 SWZ.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jego wniesienia żądano.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym zał. nr 7 do SWZ.
Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z
zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy.
Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione
i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi
na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
12. Zmiany w umowie mogą dotyczyć:
1) zmiany terminu wykonania zamówienia,
2) zmiany wynagrodzenia w zakresie określonym w § 16 ust. 9 Umowy,
3) zmiany w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisane w § 9 Umowy,
4) zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych,
5) zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
6) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń,
7) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
8) zmiany kierownika budowy lub robót.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.