eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wola Mysłowska › "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego."Ogłoszenie z dnia 2023-03-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLA MYSŁOWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 57

1.5.2.) Miejscowość: Wola Mysłowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-426

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: w.mika@wolamyslowska.cm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolamylowska.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c109150f-bcdf-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124318

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003021/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1 500 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wolamyslowska.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://wolamyslowska.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://wolamyslowska.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
o Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
o Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
o Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
o Włączona obsługa JavaScript;
o Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie    podpisu elektronicznego:
o Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
o Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
o Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
o Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
3. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
4. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
o Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail urzad@wolamyslowska.com.pl, adres do korespondencji: Urząd Gminy Wola Mysłowska. Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego”.
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOŚ.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest: zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja i remont dróg gminnych w gminie Wola Mysłowska”.
3. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia do 31.03.2027 r. Uruchomienie kredytu nastąpi maksymalnie w terminie do 1 miesiąc od podpisania umowy.
4. Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach kwartalnych tj. do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia.
5. Okres karencji do 29.09.2023 r.
6. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu i płatne do 10 dnia po zakończonym kwartale.
7. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu lub odsetek przypada na dzień wolny od pracy, spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.
8. Oprocentowanie kredytu WIBOR 3 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca + marża banku stała dla całego okresu kredytowania.
9. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych prowizji i opłat związanych z udzieleniem kredytu. Zastrzeżenie obejmuje również sytuację wcześniejszej spłaty kredytu lub niewykorzystania całości kredytu postawionego do dyspozycji Zamawiającemu.
10. Do naliczania odsetek w okresie kredytowania stosowany będzie kalendarz rzeczywisty tj. aktualna liczba dni w miesiącu (365/366)
11. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty i płatne w dniu spłaty kredytu.
12. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanko wraz z deklaracją wekslową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: O = C +T (max 100 pkt.)
O– liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch kryteriach
C– liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena oferty brutto”
T – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Termin uruchomienia”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin uruchomienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
• Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie do prowadzenia działalności zawodowej tj. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2022 poz. 2324 z późn. zm.) lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych.

3) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnego na dzień złożenia:
a. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego -załącznik nr.4 do swz
b. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -załącznik nr.5 do swz.
c. Odpis lub informacja z KRS lub CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzo-nych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpi-su do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia:

1) Zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 z późn. zm.) lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynno-ści bankowych, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6. Wykonawca dołączy do oferty powszechnie stosowany, zgodny z Prawem bankowym, wzór umowy kredytowej zawierający w szczególności wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz postanowieniach SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia wstępne składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika 3 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale X SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
• w pkt. 3 rozdziału X- SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
• w pkt. 4 rozdziału X- SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami pzp. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wolamyslowska.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-20 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.