eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych na potrzeby samorządowej instytucji kultury Strefa Kultury WrocławOgłoszenie z dnia 2021-07-21


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122871 z dnia 2021-07-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych na potrzeby samorządowej instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Strefa Kultury Wrocław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021907583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świdnicka 8B

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-067

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.kowalska@strefakultury.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strefakultury.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://strefakultury.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych na potrzeby samorządowej instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-716c1e84-cedc-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00081184/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów reklamowych z logotypami

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00085543/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP-1/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 288330,23 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych na potrzeby samorządowej instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław.
2. Przedmiotem zamówienia w części 1 są elementy ubioru z nadrukiem:
a) bluza typu kangurka - 1500 szt.;
b) bluza klasyczna - 800 szt.;
c) koszulka z krótkim rękawem - wzór 1 - 1000 szt., wzór 2 - 300 szt.;
d) czapka z daszkiem - 400 szt.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający wymaga, by oferowane produkty spełniały wymogi zawarte w tym załączniku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18230000-0 - Odzież różna

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18331000-8 - Koszulki

18443300-9 - Nakrycia głowy

4.5.5.) Wartość części: 165411,16 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych na potrzeby samorządowej instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław.
2. Przedmiotem zamówienia w części 2 są tekstylia i gadżety z nadrukiem:
a) torba bawełniana z uchwytami - wzór 1 - 1000 szt., wzór 2 - 250 szt.;
b) komin poliestrowy - 310 szt.;
c) kubek ceramiczny - 300 szt.;
d) pendrive - 110 szt.;
e) powerbank - 510 szt.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający wymaga, by oferowane produkty spełniały wymogi zawarte w tym załączniku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18230000-0 - Odzież różna

18930000-7 - Worki i torby

32582000-6 - Nośniki danych

39221110-1 - Naczynia

39295200-8 - Parasole

4.5.5.) Wartość części: 74476,43 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych na potrzeby samorządowej instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław.
2. Przedmiotem zamówienia w części 3 są skarpetki, szaliki i ręczniki tkane:
a) skarpetki - 1525 par;
b) szaliki - 1500 szt.;
c) ręczniki - 510 szt.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający wymaga, by oferowane produkty spełniały wymogi zawarte w tym załączniku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39514100-9 - Ręczniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18317000-4 - Skarpety

18420000-9 - Dodatki odzieżowe

4.5.5.) Wartość części: 87065,66 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych na potrzeby samorządowej instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław.
2. Przedmiotem zamówienia w części 4 są workoplecaki z nadrukiem w ilości 510 szt.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający wymaga, by oferowane produkty spełniały wymogi zawarte w tym załączniku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.5.5.) Wartość części: 9981,92 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie oferty podlegają odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie oferty podlegają odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie oferty podlegają odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie oferty podlegają odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

2021-07-21 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.